Ska tillfälligt anläggningsboende och boende för ensamkommande barn behandlas olika? Eller är det samma sak?

Det beror på hur verksamheten ser ut, omfattningen och omgivningspåverkan. Kan vara samma sak men kan även vara olika saker. Det är oväsentligt vilka som bor där, det är hur verksamheten bedrivs som är avgörande för planenligheten, lovplikten och vilka krav som gäller.

Ensamkommande barn kan placeras i olika former av boenden, t.ex. familjehem, HVB-hem, ankomstboende, med mera. Det har dock ingen betydelse vad verksamheten kallas. En bedömning måste göras av verksamhetens art, omfattning och omgivningspåverkan. Verksamheten kan ur PBL-synpunkt vara antingen boende, tillfällig vistelse, vård eller tillfällig övernattning. Detta får betydelse för planenligheten, för vad bygglov ska sökas för, samt för vilka tekniska krav som ska uppfyllas.

När det gäller HVB-hem har dessa i vissa fall setts som vård och i vissa fall som boende. Vägledande rättsfall om HVB-hem finns från Kammarrätten, KR, och Mark- och miljööverdomstolen, MÖD.

  • I MÖD dom 2012-07-05 (mål nr P 15-12) ansågs ett HVB-hem vara vård eftersom vårdinslaget var betydande.
  • I KR Gbg dom 2005-12-15 (mål nr 5612-04), det så kallade Ugglumfallet, var behandlingshem för 6 ungdomar att se som boende eftersom verksamheten inte hade något vårdinslag eller institutionell karaktär.

Det är viktigt att komma ihåg att de tekniska egenskapskrav och utformningskrav som gäller för verksamheten gäller oavsett om bygglov krävs för ändringen eller inte.