Ska belysning för gång i galleria och affärer inräknas i byggnadens energianvändning?

Fastighetsenergin ingår enligt definitionen i Boverkets byggregler avsnitt 9 i byggnadens energianvändning.

När det gäller belysning så ska den del som är fast belysning i allmänna utrymmen och driftsutrymmen medräknas i byggnadens fastighetsenergi. För en korridor i galleria ska således energin till den allmänna belysningen inräknas i byggnadens energianvändning och primärenergital om korridoren är ett allmänt utrymme. När det gäller belysning i butiker får den anses vara verksamhetsrelaterad och ska därmed inte inräknas i byggnadens energianvändning och primärenergital.