Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Andra värden

Granskad:

Allmänna intressen som inte hanteras under mark- och vattenanvändning och som behöver redovisas i sin helhet samtidigt som de kan behöva överlagra annan markanvändning.

I plan- och bygglagen 2 kap redovisas de allmänna intressen som kommunen ska ta hänsyn till vid planläggning av mark- och vattenområden, men även i miljöbalken. I ÖP-modellen kan flertalet av dessa värden hanteras med hjälp av attributdatafältet Hänsyn i databasen under aspekten Mark- och vattenanvändning.

I attributdatafältet beskrivs de hänsyn som har tagits vid ställningstagandet och vilket planeringsunderlag som använts. Kommunen kan även ge vägledning kring vilken hänsyn som behöver tas till olika värden vid efterföljande planläggning, bygglov- eller tillståndsprövning.

Utöver de allmänna intressen, som kan hanteras som planeringsunderlag i databasen genom attributdatafältet Hänsyn i Mark- och vattenanvändning, finns ett antal områden vars värden behöver redovisas i sin helhet för att fånga värdets syfte och sammanhang. Dessa värden är exempelvis vattenskyddsområden, stora opåverkade områden, ekologiskt särskilt känsliga områden och kulturmiljövärden. Flera av dessa kan också behöva överlagra annan användning.

21 §
  Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.

2 §
  Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.

3 §
  Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

6 §
  Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen