Indikation om att fler kommuner arbetar med ändringar

Ändringar av översiktsplanen är redskap i en kontinuerlig översiktsplanering. Under de senaste åren har antalet antagna ändringar till översiktsplanen minskat, vilket delvis kan antas bero på att de statliga stöden för vindkraft och landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, har avslutats. Statistiken för år 2018 visar på en svag uppgång och att fler kommuner arbetar med ändringar av sin översiktsplan, främst genom tematiska tillägg.

Ändringar av översiktsplanen är verktyg i en kontinuerlig översiktsplanering. Kommunen kan genom dessa verktyg arbeta med aktuella planeringsfrågor och på så sätt hålla översiktsplanen uppdaterad. Det är dock viktigt att ändringarna av översiktsplanen arbetas in i den kommunomfattande översiktsplanen när denna uppdateras för att kommunen ska kunna ha en samlad bild över den framtida utvecklingen.

Merparten av kommunerna har en till fem ändringar av sin översiktsplan

177 kommuner har under 2018 var och en gjort upp till fem ändringar av översiktsplanen. År 2017 hade 139 kommuner gjort ändringar. Ökningen med 38 kommuner beror dock inte enbart på fler ändringar utan att det för år 2017 saknades statistik, bland annat för Skånes 33 kommuner. Denna statistik finns nu med i 2018 års statistik.

27 stycken kommuner har fler än fem ändringar för del av kommunens yta och/eller tillägg, en svag minskning sedan föregående år. För 82 av översiktsplanerna saknas det helt antagna ändringar, en svag ökning sedan 2017. Mellan åren 2016 och 2017 var det nästan en fördubbling av antalet kommuner som helt saknade ändringar av sin översiktsplan. För 2017 års statistik saknades svar för 39 kommuner, i årets statisk är det enbart för en kommun som antalet ändringar av översiktsplanen inte är angivet.

Fördjupningar gör översiktsplanen mer vägledande för efterföljande beslut

Det är vanligt att kommuner ändrar översiktsplanen i områden med exploateringstryck. En mer detaljerad fördjupning, som innehåller tydliga ställningstaganden, gör översiktsplanen mer vägledande för vidare plan- och byggprocess.

Svag uppgång för ändringar av översiktplanen för del av kommunens yta

Under 2018 vann 17 stycken ändringar av översiktplanen för del av kommunens yta laga kraft. Antalet laga kraftvunna ändringar har minskat sedan 2013 för att sedan 2017 visa på en svag uppgång. Uppgifter saknas dock för 51 kommuner, varav 48 kommuner ligger i Västra Götaland.

Stapeldiagram över antal ändringar av översiktsplaner som avser del av en kommuns yta under åren 2010-2018. 2010, 20. 2011, 26. 2012, 16. 2013, 35. 2014, 27. 2015, 21. 2016, 13. 2017, 15. 2018, 17.
Antalet ändringar av översiktsplan för del av kommunens yta som vunnit laga kraft mellan åren 2010 till 2018. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Länsstyrelserna har under året yttrat sig över 23 stycken ändringar av översiktsplan för del av kommunens yta och 26 stycken för granskning.

En svag uppgång av tillägg och större variation bland teman

Under 2018 har 11 tillägg till översiktsplaner vunnit laga kraft, varav fyra med temat vindkraft och tre med temat LIS. För de fyra övriga tilläggen utgörs de av följande teman; grönstruktur, VA-plan, landsbygd och arkitekturstaden.

Från och med år 2013 har antalet tillägg som vunnit laga kraft minskat varje år, med en svag uppgång för år 2018. Under samtliga år är det tillägg med teman vindkraft och LIS som utgjort merparten av tilläggen. För år 2018 är tilläggen som utgör "övrigt" dock numera lika många som vindkraft. Uppgifter saknas dock för 51 kommuner, varav 49 kommuner ligger i Västra Götaland.

Stapeldiagram över antal tillägg till översiktsplanen som vunnit laga kraft mellan åren 2010 och 2018. Fördelat på kategorierna Vindkraft, LIS och övrigt. 2018 var antalet tillägg för vindkraft 4, för LIS 3 och för övrigt 4 stycken.
Antalet och temat för de tillägg till översiktsplanen som vunnit laga kraft mellan åren 2010 till 2018. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Indikation om att fler kommuner arbetar med tillägg

Statistiken visar att länsstyrelsen avgett 15 samrådsyttranden över tillägg under 2018 och att tio av dessa hade temat LIS. Detta visar att fler kommuner arbetar med LIS jämfört med de tre kommuner vars ändringar om LIS vann laga kraft år 2018.

Under 2018 lämnade länsstyrelsen 18 granskningsyttranden över tillägg till översiktsplaner, vilket nästan är en fördubbling sedan föregående år. Antalet tillägg som kommer att vinna laga kraft under nästa år kommer därför troligen att öka. Uppgifter om hur många granskningsyttranden länsstyrelsen avgett över tillägg till översiktsplan har inte angetts för sex kommuner, vilket innebär att ytterligare något granskningsyttrande kan ha lämnats utan att det framgår av statistiken.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej