Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändringar av översiktsplan

Granskad:

Antalet ändringar av översiktsplan som fick laga kraft under år 2022 ökade jämfört med föregående år, både vad gäller ändringar för del av kommunens yta och för tillägg av ett allmänt intresse som behöver tillgodoses. Antalet samrådsyttranden som länsstyrelserna lämnat över ändringar för del av kommunens yta minskade från 19 yttranden år 2021 till 11 yttrande år 2022. Vad gäller tillägg för ett allmänt intresse har länsstyrelsen i stort sett lämnat lika många yttranden som för föregående år.

Verktyg i en kontinuerlig översiktsplanering

Kommunen kan genom ändringar av sin översiktsplan arbeta med aktuella planeringsfrågor och på så sätt hålla översiktsplanen aktuell. Det är dock viktigt att ändringarna av översiktsplanen arbetas in i den nya kommunomfattande översiktsplanen för att kommunen ska ha en samlad bild över den framtida utvecklingen.

Merparten av kommunerna har en till fem ändringar av sin översiktsplan

Enligt uppgift från länsstyrelserna är det vanligt att kommunerna har 1–5 antagna ändringar av sin översiktsplan. Vid utgången av år 2022 var det 166 kommuner som hade 1–5 antagna ändringar av sin översiktsplan, jämfört med 170 kommuner föregående år.

Antalet kommuner som hade fler än 5 ändringar som rör del av kommunens yta var 32 vid utgången av år 2022, en liten ökning sedan föregående år då det var 26 kommuner. Länsstyrelserna uppger också att det var 92 kommuner som inte hade någon antagen ändring av översiktsplanen, vilket är ungefär samma nivå som för år 2021.

Antalet ändringar för del av kommunens yta ökar

Kommuner kan ha behov av att ändra sin översiktsplan för del av kommunens yta, framför allt inom områden med högt exploateringstryck. En högre detaljeringsgrad av översiktsplanen med tydliga ställningstaganden om mark- och vattenanvändningen gör översiktsplanen mer vägledande för framtida beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Efter några år med minskning av antalet ändringar av översiktsplanen för del av kommunens yta som fått laga kraft, var det en svag uppgång under perioden 2017–2020. Under år 2021 fick 9 ändringar av översiktsplanen för del av kommunens yta laga kraft, vilket visade på en minskning. År 2022 fick 14 ändringar av översiktsplan för del av kommunens yta laga kraft, vilket visar att antalet sådana ändringar återigen ökar.

Figur 1.1.4a Antal ändringar av översiktsplan för del av kommunens yta som fick laga kraft mellan åren 2010–2022. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät år 2010–2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Länsstyrelsernas samrådsyttranden över ändringar för del av kommunens yta har blivit färre

Under år 2022 minskade antalet samrådsyttranden som länsstyrelserna gav gällande förslag till ändringar av översiktsplan för del av kommunens yta. Länsstyrelsen yttrade sig över 11 förslag under år 2022 jämfört med 19 förslag under år 2021.

Antalet tillägg för ett allmänt intresse ökar

Mellan åren 2013–2017 minskade antalet tillägg som fick laga kraft. År 2018 och 2019 skedde en svag ökning, men för både år 2020 och år 2021 låg antalet på en låg nivå med 3 respektive 2 tillägg. Under år 2022 skedde en ökning då 11 tillägg till översiktsplaner fick laga kraft. 3 av tilläggen hade temat landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS, och två hade temat kommunikationer. Resterande tillägg utgörs av vindkraft, kulturmiljö, hållbar materialförsörjning, åtgärder för att minska klimatpåverkan, kust och skärgård samt utvecklingsstrategi.

Figur 1.1.4b Antal och tema för de tillägg till översiktsplanen som fick laga kraft mellan åren 2010–2022. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät år 2010–2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Länsstyrelsernas samrådsyttranden över tillägg till översiktsplan

Enligt uppgift från länsstyrelserna har de lämnat totalt 13 samrådsyttranden över tillägg under år 2022, vilket i stort sett är lika många som för år 2021.

6 av tilläggen hade temat vindkraft, en ökning jämfört med föregående år då det var 2 tillägg. Enbart 1 tillägg hade temat LIS, en minskning jämfört med 2021 då det var 5 tillägg som hade temat LIS. Övriga 6 tillägg utgörs av följande teman; klimatanpassning, vatten, grönstruktur och energi.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen