Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översiktsplaner som fått laga kraft

Granskad:

Under år 2022 var det 38 kommunomfattande översiktsplaner som fick laga kraft. Av de 9 kommuner med en översiktsplan som fått laga kraft före år 2004 är det 8 kommuner som arbetar med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan.

Under år 2022 fick 38 översiktsplaner laga kraft

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunens yta. Den ska beslutas av kommunfullmäktige och spegla den politiska majoritetens uppfattning om användningen av mark- och vattenområden.

Enligt uppgift från länsstyrelserna har mer än hälften av kommunerna en översiktsplan som fått laga kraft under perioden 2015–2023. I tabellen nedan redovisas åldersfördelning mellan de nu gällande översiktsplanerna i landet.

1.1.3a Översiktsplanernas år för laga kraft, per kommun, 1990–2022. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät år 2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket
Tidsperiod Antal översiktsplaner som fått laga kraft
–1998 3
1999–2002 4
2003–2006 12
2007–2010 31
2011–2014 76
2015–2018 85
2019–2022 78
januari 2023 1
Summa 290

Äldre översiktsplaner upphör att gälla

Enligt övergångsbestämmelserna till de ändringar av 3 kap. plan- och bygglagen, PBL, som gäller från och med 1 april år 2020, kommer kommunomfattande översiktsplaner som har fått laga kraft före den 1 januari år 2004 upphöra att gälla vid utgången av år 2025. Detta gäller även för ändringar av översiktsplanen för en viss del av kommunen som har fått laga kraft före detta datum. Även om den kommunomfattande översiktsplanen aktualitetsprövats efter den 1 januari år 2004 eller äldre ändringar för en viss del av kommunen har kopplats till en plan som har fått laga kraft efter 1 januari år 2004, så kommer dessa att upphöra att gälla.

Ändring av PBL 1 april 2020

Vid utgången av år 2022 fanns det 9 kommunomfattande översiktsplaner i landet som fick laga kraft under perioden 1990–2003. I 8 av kommunerna kan Boverket enligt kommunernas webbsidor utläsa att ett arbete är på gång med en ny översiktsplan.

Kommunernas arbete med nya översiktsplaner

Under år 2022 fick 38 kommunomfattande översiktsplaner laga kraft, vilket är betydligt fler än året innan, då motsvarande siffra var 14 stycken. Av dessa 38 planer ersätter 2 av dem planer från år 1998 och år 2002. Drygt 70 procent av de nya planerna ersätter översiktsplaner från mandatperioderna mellan år 2010–2018.

1.1.3b Tidigare år för laga kraft för de översiktsplaner som fick laga kraft år 2022, 38 stycken. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät år 2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Enligt uppgift från länsstyrelsen har de yttrat sig över 25 samrådsversioner av förslag till kommunomfattande översiktsplaner under år 2022. Antalet är i nivå med år 2021 då 26 yttranden över samrådsversioner lämnades. Länsstyrelserna lämnade också granskningsyttranden för 35 förslag till kommunomfattande översiktsplaner under år 2022. För år 2021 var motsvarande siffra 28 granskningsyttranden.

Variation i antal planer som fått laga kraft

Nedan visas ett diagram över fördelningen mellan kommunomfattande översiktsplaner, ändringar av översiktsplanen för en viss del av kommunen och ändringar av översiktsplanen genom tillägg som fått laga kraft under perioden 2011–2022. Antal planer som fått laga kraft har varierat mellan 101 planer år 2011 ner till 25 planer år 2021. Under de senaste 8 åren var det endast år 2018 och år 2022 som över 50 planer fick laga kraft. Statistiken visar en tydlig uppgång i antalet nya planer vid slutet av varje mandatperiod och ett lägre antal vid mandatperiodens början de senaste 8 åren.

1.1.3c Antal översiktsplaner, ändringar för en del av kommunen och tillägg som fått laga kraft åren 2011–2022. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät år 2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen