På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplaner

Granskad: 

Antalet granskningsyttranden från länsstyrelsen över kommunernas förslag till översiktsplan har minskat under år 2019 jämfört med år 2018. Länsstyrelsen har invändningar i cirka 70 procent av granskningsyttrandena.

Enligt plan- och bygglagen, PBL,  ska länsstyrelsen yttra sig över kommunernas förslag till översiktsplan och lämna ett granskningsyttrande. Av granskningsyttrandet ska det framgå om länsstyrelsen inte godtar någon del av planen mot bakgrund av att myndigheten, inom ramen för den statliga tillsynen, senare kan komma att överpröva och upphäva efterföljande detaljplaner och beslut enligt 11 kap. 10–12 §§ PBL.

Länsstyrelserna har lämnat 38 granskningsyttranden över kommunernas översiktsplaner under 2019, varav 12 avser kommunomfattande översiktsplan, 12 avser tillägg till översiktsplan, och 14 avser en geografiskt avgränsad del av kommunen. Det är betydligt färre yttranden än 2018, då 93 granskningsyttranden lämnades.

I 11 av yttrandena har länsstyrelserna godtagit kommunernas förslag till översiktsplan i sin helhet.

De invändningar länsstyrelserna har på kommunernas förslag till översiktsplan är fördelade på samma sätt som tidigare år. Det är nästintill jämnt mellan riksintressen och människors hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Det är något fler granskningsyttranden där länsstyrelsen har invändningar angående fler än en grund för överprövning på samma översiktsplan.

Diagram 1.1.2a. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.1.2)” under Relaterad information.
Figur 1.1.2a Fördelning av länsstyrelsernas invändningar i granskningsyttranden över kommunomfattande översiktsplan och över ändringar av översiktsplan. Indelningen är gjord enligt de grunder som anges i 3 kap. 16 § PBL, i dess lydelse före 1 april 2020. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Riksintresse för totalförsvaret är fortsatt det riksintresse som flest länsstyrelser har invändningar mot. Jämbördigt för 2019 är även riksintresse för kommunikation, trafik. Därefter följer riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för naturvård som även 2018 var i toppen på listan. För 2019 har också riksintresse för energiproduktion och energidistribution varit skäl för invändningar från länsstyrelsen.

När det gäller människors hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion ansåg länsstyrelsen att framför allt risken för översvämning och risken för människors hälsa eller säkerhet inte har tillgodosetts i tillräcklig grad.

I de granskningsyttranden där länsstyrelsen har haft invändningar angående miljökvalitetsnormer anser länsstyrelsen i tvåtredjedelar av granskningsyttrandena att kommunerna inte tillräckligt visat hur miljökvalitetsnorm för vatten ska följas. Resterande tredjedelen gäller miljökvalitetsnorm för luft. Invändningar angående miljökvalitetsnorm för buller eller havsmiljö saknas.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen