Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsens granskningsyttranden över översiktsplaner

Granskad:

Under år 2022 har det skett en liten ökning av det totala antalet invändningar i länsstyrelsernas granskningsyttranden över kommunernas förslag till översiktsplan och ändring av översiktsplan. Invändningarna gäller oftast att riksintressen inte tillgodoses eller att miljökvalitetsnorm för vatten inte uppnås. En annan vanlig invändning är att en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt på grund av risker för människors säkerhet.

Ökning av det totala antalet granskningsyttranden

Länsstyrelsen ska enligt plan- och bygglagen, PBL, utöva tillsyn över och bevaka vissa statliga och mellankommunala intressen. Enligt 3 kap. 16 § PBL ska länsstyrelsen yttra sig över kommunernas förslag till översiktsplan och lämna ett granskningsyttrande. I granskningsyttrandet ska länsstyrelsen göra en bedömning om hur översiktsplanen förhåller sig till granskningsgrunderna i bestämmelsen. Granskningsgrunderna är kopplade till grunderna för överprövning inom ramen för statlig tillsyn enligt 11 kap. 10 § PBL.

Enligt uppgift från länsstyrelserna har de lämnat totalt 62 granskningsyttranden över kommunernas förslag till översiktsplaner under år 2022. Av dessa var 35 stycken för kommunomfattande förslag till översiktsplan, 21 förslag till ändring av översiktsplan för en viss del av kommunen och 6 stycken förslag till ändring av översiktsplan genom tillägg till plan.

Det totala antalet granskningsyttranden för år 2022 innebär en ökning jämfört med år 2021, då det var 54 stycken.

Viss ökning av antalet invändningar från länsstyrelserna

Under år 2022 har antalet invändningar från länsstyrelserna legat på ungefär samma nivå som året innan, med 125 jämfört med 110 invändningar år 2021. Det är nästintill en fördubbling jämfört med år 2020 då antalet invändningar var 64 stycken. En förklaring till den kraftiga ökningen av antalet invändningar år 2021 kan vara att många planer granskades under det året som sedan antogs under år 2022, vilket statistiken visar. Med den ytterligare ökningen för år 2022 kan antalet planer som antas under år 2023 förväntas öka.

I 6 av de 62 granskningsyttranden som lämnats under år 2022 har länsstyrelserna inga invändningar mot kommunernas förslag till översiktsplan eller förslag till ändring av översiktsplan. I de fall länsstyrelserna har invändningar mot kommunernas förslag till översiktsplan, är invändningarna i stort sett fördelade på granskningsgrunderna på samma sätt som tidigare år. I 84 procent av fallen har länsstyrelserna invändningar om någon av de tre granskningsgrunderna:

  • riksintressen,
  • människors hälsa eller säkerhet samt risken för olyckor, översvämning eller erosion, eller
  • miljökvalitetsnormer.

Såväl antalet invändningar angående riksintressen som invändningar om människors hälsa eller säkerhet samt risken för olyckor, översvämning eller erosion har ökat med jämfört med år 2021. Däremot har antalet invändningar om miljökvalitetsnormer minskat jämfört med år 2021.

Figur 1.1.2a Fördelning av länsstyrelsernas invändningar i granskningsyttranden över förslag till översiktsplan och över förslag till ändring av översiktsplan under åren 2020–2022. Indelningen är gjord enligt de grunder som anges i 3 kap. 16 § PBL. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät år 2020–2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Kulturmiljövård fortsatt i topp över invändningar gällande riksintresse

Riksintresse för kulturmiljövård är fortsatt i topp av de mest förekommande invändningarna gällande riksintressen enligt miljöbalken. Även riksintresse för anläggningar för kommunikation - trafikslag ligger fortsatt högt. Nytt för år 2022 är att antalet invändningar gällande riksintresse för totalförsvar ökat från tidigare år, medan invändningar gällande riksintresse för naturvård, friluftsliv och Natura 2000 har minskat.

Påverkan på riksintressena för kulturmiljövård, anläggningar för kommunikation-trafikslag, totalförsvar och naturvård är de riksintressen som länsstyrelserna har haft fler än 10 invändningar om under 2022 i sina granskningsyttranden. Därefter följer Natura 2000 tillsammans med riksintresse för rörligt friluftsliv med 8 invändningar vardera, sedan riksintressena för högexploaterad kust, rennäring, obruten kust, friluftsliv, yrkesfiske och anläggningar för energiproduktion i fallande skala. Länsstyrelserna har också haft enstaka invändningar mot tillgodoseendet av riksintressena för anläggningar för vattenförsörjning och fyndigheter av ämnen och material.

Figur 1.1.2b Fördelning av länsstyrelsernas mest förekommande invändningar gällande riksintressen i granskningsyttranden över förslag till översiktsplan och över förslag till ändring av översiktsplan år 2022. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät år 2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Antalet invändningar om risker för människors säkerhet har ökat

Enligt 3 kap. 16 § PBL ska länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande ange om en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Enligt uppgift från länsstyrelserna har de under år 2022 haft totalt 100 invändningar för denna granskningsgrund, vilket är en marginell ökning mot föregående år. Flest invändningar från länsstyrelsen gällde risker för människors säkerhet. Antalet invändningar om risker för människors säkerhet och risker för olycka har ökat sedan förra året medan antalet invändningar om risker för översvämning och risker för människors hälsa har minskat. När det gäller risken för erosion är antalet invändningar i stort sett oförändrat.

I kommentarerna där länsstyrelserna har preciserat vilka områden de har haft invändningar inom så gäller dessa framför allt farligt gods, förorenad mark och geotekniska förhållanden.

Figur 1.1.2c Fördelning av länsstyrelsernas invändningar gällande om en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet samt till risken för olyckor, översvämning eller erosion år 2022. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät år 2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Flest invändningar om miljökvalitetsnorm för vatten

Av översiktsplanen ska det framgå hur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer ska följas. Enligt uppgift från länsstyrelserna var det liksom föregående år framför allt miljökvalitetsnormer för vatten som länsstyrelserna hade invändningar om i sina granskningsyttranden för år 2022. I 23 av granskningsyttrandena invände länsstyrelsen mot att kommunen inte följde miljökvalitetsnormer för vatten i sin översiktsplan. För övriga miljökvalitetsnormer hade länsstyrelserna invändningar angående miljökvalitetsnormer för havsmiljön i 2 fall, men inga granskningsyttranden innehöll invändningar gällande miljökvalitetsnorm för omgivningsbuller eller miljökvalitetsnorm för luft.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen