Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regelhierarki – från lag till allmänt råd

Granskad:

Här beskrivs vad regler är och hur regelhierarkin ser ut i Sverige.

Begreppet regler

Regler är ett samlingsbegrepp för bestämmelser i lagar, förordningar samt myndigheters föreskrifter och allmänna råd. Alla regler är inte bindande, allmänna råd är rekommendationer för hur man kan eller bör göra för att uppfylla de bindande regler som man måste uppfylla. Bindande regler är lagar, förordningar och föreskrifter.

Regelhierarki

Regler förhåller sig till varandra på ett förutbestämt sätt.

Grundlagar

Det finns en sorts lag som behöver nämnas separat och det är grundlagar. Sverige har fyra grundlagar (regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsförordningen). Grundlagarna står över alla andra lagar vilket innebär att övriga lagar inte får strida mot vad som står i dessa.

Övriga lagar

Sveriges lagar beslutas av riksdagen och utgör grunden i svensk lagstiftning. Lagen kan innehålla bestämmelser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter (bemyndigande). När förordningar och föreskrifter skrivs ska de hålla sig inom ramen för vad lagarna anger. Det vill säga att förordningar och föreskrifter närmare preciserar det som anges i lagarna.

Förordningar

Sveriges förordningar beslutas av regeringen.

Vissa slags bestämmelser behöver inte regleras i lag, utan det räcker att det regleras på förordningsnivå. Ofta är det så i de bidrag som Boverket hanterar.

Men det är vanligt att förordningar förtydligar och preciserar det som står i lagarna. För att regeringen ska få skriva en förordning på ett område som är reglerat i lag, måste riksdagen ge regeringen ett bemyndigande att skriva mer detaljerade regler.

Föreskrifter

Det är inte alltid som det räcker med den styrning som finns i lagar och förordningar utan det kan behövas ännu mer detaljerade regler. Då författas föreskrifter. Det är myndigheter som skriver föreskrifter. För att en myndighet ska få skriva föreskrifter måste det finnas ett bemyndigande i förordningen.

Allmänna råd

Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i lag, förordning eller föreskrift. Ett allmänt råd är en rekommendation där en metod eller lösning presenteras. Men om man väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man kunna visa att de bindande reglerna ändå uppfylls.

Ett allmänt råd får myndigheter skriva utan att ha ett bemyndigande så länge det allmänna rådet ryms inom myndighetens verksamhetsområde. Ett allmänt råd kan skrivas direkt till en lag, förordning eller föreskrift.

EU

EU påverkar våra regler med bland annat EU-direktiv och EU-förordningar. EU-direktiv ska implementeras i Sveriges (och övriga länders) lagstiftningar, det innebär att Sveriges regler måste ändras så att direktivens syften uppnås. En EU-förordning (inte att blanda ihop med en förordning som Sveriges regering beslutar om) blir direkt en del av svensk lagstiftning. Om Sverige skulle ha regler som strider mot en EU-förordning så gäller inte dessa skrivningar. Exempel på en EU-förordning är byggproduktförordningen, CPR. Mer om CPR kan du läsa på Boverkets sidor om CE-märkning av byggprodukter.

Byggprodukter

 

Vem gör vad?

Sveriges riksdag

Sveriges riksdag beslutar om lagar, både nya lagar och ändring av befintliga.

Sveriges riksdag

Regeringen

Regeringen beslutar om förordningar.

Regeringen

Boverket

Boverket ger ut föreskrifter inom sitt bemyndigande. Boverket ger även ut allmänna råd.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen