Guide för anmälan

Här kan du läsa om hur det går till när du gör en anmälan, från det att du tar reda på att du behöver lämna in en anmälan till att du får ett slutbesked för din åtgärd. Kontakta din kommun om du behöver blanketter.

 1. 1. Fråga kommunens byggnadsnämnd om du behöver göra en anmälan

  Om du ska göra en åtgärd som inte kräver lov behöver du ibland göra en anmälan. För att få reda på om du behöver göra en anmälan kan du kontakta byggnadsnämnden i din kommun, eller en tjänsteman på den förvaltning som lyder under byggnadsnämnden.

 2. 2. Lämna in anmälan

  Du ska lämna in din anmälan hos byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna handlägga din anmälan och fatta ett beslut. För att du ska kunna få ett startbesked snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga.

  Det ska framgå av din anmälan om din åtgärd kan ge upphov till rivningsmaterial som innehåller farligt avfall enligt plan- och bygglagens eller miljöbalkens definitioner.

  Om du behöver en kontrollansvarig, KA, ska du ge förslag på en sådan i din anmälan. Den kontrollansvarige ska medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls och ska bland annat hjälpa dig att upprätta förslag på kontrollplan, se till att planen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

  Om din anmälan är ofullständig får byggnadsnämnden begära att du kompletterar din anmälan inom en viss tid.

  Du får inte börja med din anmälningspliktiga åtgärd förrän du har fått ett start-besked från byggnadsnämnden. Det räcker inte med att du har lämnat in din anmälan.

 3. 3. Byggnadsnämnden bedömer din anmälan

  När du har gjort din anmälan tar byggnadsnämnden ställning till om det kommer att behövas ett tekniskt samråd innan de kan ge dig ett startbesked.

  I anmälansärenden finns det bara en part, nämligen den person som gör anmälan. Därför behöver inte kommunen höra berörda grannar (så vidare reglerna för avstånd etcetera inte överskrids).

 4. 4. Byggnadsnämnden håller tekniskt samråd

  Om byggnadsnämnden bedömer att ett tekniskt samråd behövs ska det hållas så snart som möjligt efter att din anmälan har kommit in. På ett tekniskt samråd går ni igenom hur arbetet ska planeras och organiseras. Ni går också igenom förslaget till kontrollplan och övriga handlingar.

  Kontrollplan

  Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra kontrollen. Det ska framgå om kontrollen ska göras genom dokumenterad egenkontroll eller om den ska utföras av en certifierad sakkunnig. Om kontrollplanen gäller rivningsåtgärder ska det finnas uppgifter om vilket farligt avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur både farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

  Om det inte behövs något tekniskt samråd ska byggnadsnämnden ge dig start-besked så snart som möjligt efter att de behandlat din kompletta anmälan.

 5. 5. Du får ett startbesked

  En åtgärd som kräver anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har fattat ett beslut om startbesked. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

  För att du ska få ett startbesked ska du visa för byggnadsnämnden att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och de föreskrifter som hör till lagen. När du har fått ditt startbesked kan du påbörja åtgärden.

  I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen. Där finns även upplysningar om de krav som kan finnas i annan lagstiftning.

  Startbeskedet upphör att gälla två år efter att byggnadsnämnden har fattat be-slut om det. Om startbeskedet upphör att gälla och du har påbörjat arbetet men inte avslutat det, kan byggnadsnämnden kalla till ett nytt tekniskt samråd för att bedöma om de kan ge dig ett nytt startbesked.

 6. 6. Byggnadsnämnden genomför ett arbetsplatsbesök

  Efter att du har fått ditt startbesked ska byggnadsnämnden besöka arbetsplatsen där du genomför åtgärden, minst en gång under arbetets gång. Byggnadsnämnden för protokoll över besöket. I vissa fall behövs inget arbetsplatsbesök.

 7. 7. Byggnadsnämnden håller ett slutsamråd

  Oftast håller byggnadsnämnden ett slutsamråd när projektet avslutas. Det brukar ske om ett tekniskt samråd har hållits tidigare under projektet, och om det inte är uppenbart att ett slutsamråd inte behövs.

  Slutsamrådet hålls oftast på den plats där du har genomfört åtgärden. Under slutsamrådet går ni bland annat igenom hur bygget har följt kontrollplanen och om bygget har följt beslutet om villkor i startbeskedet. Byggnadsnämnden undersöker också om de kommer att kunna utfärda ett slutbesked.

 8. 8. Du får ett slutbesked

  För att få slutbesked krävs att du visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn. De åtgärder som du har angett i anmälan ska anses vara slutförda i och med att slutbesked utfärdas. Du får inte ta i bruk en byggnad (till exempel flytta in i den) eller en annan anläggning förrän du har fått ett slutbesked.

  Du kan få slutbesked även om mindre brister finns kvar. Byggnadsnämnden gör i så fall anmärkningar om bristerna, som du får åtgärda senare. Om det är fråga om en större brist kan nämnden ge ett tillfälligt slutbesked (interimistiskt slutbesked) som gäller fram tills du åtgärdat bristen eller gjort en nödvändig kontroll. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövar nämnden slutligt frågan om slutbesked.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej