Följer upp översiktsplanen varje år

Göteborg följer upp sin översiktsplan varje år utifrån 13 målområden. "Uppföljningens roll är att ge svar på om utvecklingen går i linje med översiktsplanens mål och om framtidsbilden håller på att förverkligas" berättar Christian Jönsson, samhällsplanerare på stadsbyggnadskontorets strategiska avdelning.

Christian Jönsson Göteborg
Christian Jönsson, samhällsplanerare på stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad. Fotograf: Arvid Forsberg /Göteborgs stad

De 13 politiska målområdena i översiktsplanen berör bland annat Göteborgs roll i ett regionalt perspektiv, attraktiv stadsmiljö, robust samhälle, fler bostäder, expansivt näringsliv, transportbehov, mångfald och trygghet, rekreation och hälsa med flera. Dessa mål har alla bäring på hållbar utveckling. Med hjälp av målen kan kommunen se och följa upp trender över tid och med det som utgångspunkt föra en kontinuerlig diskussion och justering av mål, framtidsbild och strategier med fokus på ökad hållbarhet. Den årliga uppföljningen är ingen aktualitetsprövning men underlättar enligt Christian Jönson arbetet med den.

Hur går uppföljningen till?

Göteborgs översiktsplan är från 2009. Därefter har fem uppföljningar gjorts. "Vi följer upp de 13 strategiska målen och den områdesvisa, geografiska inriktningen i översiktsplanen" berättar Christian Jönsson. De strategiska målen följs upp genom att experter för olika sakområden inom kommunen, till exempel inom bostadsfrågor och stadsmiljöfrågor, gör en kvalitativ bedömning och en textframställning. Den geografiska delen följer kommunen upp genom att titta på planbesked, var planläggning har skett och var bygglov har getts, hur många bostäder som byggts, upplåtelseformer, hustyper med mera. Till sin hjälp använder de GIS och automatiserade utdrag som görs från de administrativa systemen. Göteborg gör också en uppföljning mot miljökvalitetsmålen där de följer upp de detaljplaner som bedöms kunna få betydande miljöpåverkan. De har tagit fram en miljömålsmatris för att underlätta arbetet. Uppföljningen sammanställs slutligen i en rapport som godkänns av byggnadsnämnden.Ta del av Göteborgs uppföljningsrapporter via länken under "Relaterad information".

Tips till de som vill jobba med uppföljning

Göteborgs stad utvecklar uppföljningen kontinuerligt och Christian Jönsson ger följande tips till andra kommuner utifrån det arbete man bedriver i Göteborg:

  • Utveckla eller använd befintliga forum för dialog och samverkan inom kommunens organisation, inte minst för att fånga användarperspektivet utanför stadsbyggnadskontoret. Går målen och inriktningarna att följa?
  • Använd resultatet av uppföljningen för att återkoppla och föra en kontinuerlig dialog kring den fysiska planeringens mål och inriktning.
  • Låt uppföljningen inte stanna vid en tjänstemannaprodukt, utan utveckla den till ett verktyg för kommunstyrelsen att använda vid budget och verksamhetsplanering.
  • Tänk måluppföljning när målen formuleras i översiktsplanen. Ha en tydligt formulerad målbild av vad hållbar utveckling är för kommunen. Tänk indikatorer redan från början – vad är möjligt att kvantifiera och vad måste beskrivas kvalitativt?
  • Försök bygga upp en processrutin som också dokumenteras.

Avslutningsvis berättar Christian att man i det fortsatta översiktsplanearbetet ska försöka förtydliga stadens målformuleringar ytterligare för att kunna följa upp och bättre koppla dem till långsiktig hållbarhet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej