Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 773 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Nordisk harmonisering och tillgänglighetsforskning Nordisk harmonisering och tillgänglighetsforskning

  En rapport om att det nordiska samarbetet behöver utvecklas kring tillgänglighetsforskning och förstärkas genom instiftandet av en fast arbetsgrupp. De nordiska ländernas byggmyndigheter är överens om att det behövs ett gemensamt kunskapsunderlag för att möjliggöra harmonisering av byggreglerna inom universell utformning. Vägen dit går via forskning. I rapporten föreslår vi att ett mobilt laboratorium används till fullskalestudier om tillgänglighet i hela Norden och att resultaten från försöken samlas i en gemensam databas.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 ddr
 • Äldres boendeekonomi Äldres boendeekonomi

  Boverket ska följa utvecklingen på bostadsmarknaden och i denna rapport redovisar vi äldres boende och boendeekonomi. Rapporten innehåller en statistisk genomgång av boende, inkomster, boendeutgifter och boendekvalitet för hushåll med äldre personer.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Individuell mätning och debitering Individuell mätning och debitering

  I två utredningar 2014 och 2015 bedömde Boverket att individuell mätning och debitering generellt inte var lönsamt. Boverkets rekommendation till regeringen var därför att inte ställa några krav på förordningsnivå. Regeringen följde Boverkets rekommendation, med tillägget att frågan skulle följas upp. I denna rapport redovisas resultatet av uppföljningen 2018.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan

  Slutredovisning av ”Uppdrag att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen (2011:338)”

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Lärande exempel på hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen Lärande exempel på hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen

  Boverket har haft ett uppdrag att ta fram en samling lärande exempel på hur kommuner, regioner och andra aktörer har lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda - jämförelse med föreslagna krav 2021 Kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda - jämförelse med föreslagna krav 2021

  Enligt regeringens uppdrag ska Boverket göra en jämförelse med de krav på energiprestanda som planeras träda i kraft 2021. Den jämförelsen redovisas i den här rapporten. Enligt Boverkets förslag ska reglerna träda i kraft redan 2020 med ett års övergångstid.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Allmännyttan 2016-2017 - kort uppföljning Allmännyttan 2016–2017 – kort uppföljning

  Boverket har under 2017 haft i uppdrag att genomföra en utvärdering av tillämpningen av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utvärdering avlämnades den 30 november 2017 och denna rapport avses endast att komplettera den förra.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2016 Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2016

  Rapporten innehåller en sammanställning och redogörelse för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens värdeöverföringar för räkenskapsåret 2016.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda Kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda

  Boverket fick i regleringsbrevet avseende år 2018 i uppdrag av att beräkna kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda. I denna rapport redovisas resultatet av beräkningarna, de indata och antaganden som har använts samt en jämförelse mot gällande minimikrav.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Årsredovisning 2017 Årsredovisning 2017

  I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2017. I "GD har ordet" och ”Året som gick – axplock från 2017” finns en överblick över året som gick och olika typer av händelser. Under 2017 genomförde myndigheten många olika typer av uppdrag och uppgifter.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid
Sidansvarig: Publikationsservice