Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 767 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Allmännyttan 2016-2017 - kort uppföljning Allmännyttan 2016–2017 – kort uppföljning

  Boverket har under 2017 haft i uppdrag att genomföra en utvärdering av tillämpningen av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utvärdering avlämnades den 30 november 2017 och denna rapport avses endast att komplettera den förra.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2016 Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2016

  Rapporten innehåller en sammanställning och redogörelse för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens värdeöverföringar för räkenskapsåret 2016.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid
 • Kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda Kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda

  Boverket fick i regleringsbrevet avseende år 2018 i uppdrag av att beräkna kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda. I denna rapport redovisas resultatet av beräkningarna, de indata och antaganden som har använts samt en jämförelse mot gällande minimikrav.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Årsredovisning 2017 Årsredovisning 2017

  I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2017. I "GD har ordet" och ”Året som gick – axplock från 2017” finns en överblick över året som gick och olika typer av händelser. Under 2017 genomförde myndigheten många olika typer av uppdrag och uppgifter.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid
 • EU och bostadspolitiken 2017 EU och bostadspolitiken 2017

  Vi har ett intensivt år framför oss på EU-nivå. En mängd pågående initiativ ska föras i hamn, samtidigt som förutsättningarna för EU:s framtida samarbete debatteras. Det framgår av ”EU och Bostadspolitiken 2017”; Boverkets årliga rapport om EU-samarbetet ur ett bostadspolitiskt perspektiv.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker

  Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utveckla tillsynsvägledning avseende risken för översvämning. Syftet med uppdraget har varit att tillsynsvägledningen ska skapa förutsättningarna för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar och att länsstyrelsernas tillsyn är samordnad och förutsebar.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

  Boverket har utrett förutsättningarna och, om lämpligt, lämna förslag på åtgärder för att inom ramen för byggprocessen enligt plan- och bygglagen styra mot ett mer hållbart byggande med nyttjande av hållbara material i syfte att åstadkomma minskad klimatpåverkan.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Genomförandet av Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2015-2018 Genomförandet av Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2015-2018

  Boverket är en av flera myndigheter som deltar i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter. I denna rapport redovisas resultatet för 2015–2017 av utvecklingsarbetet utifrån handlingsplanen som består av fyra effektmål med tillhörande ak-tiviteter.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Planeringsunderlag för fysisk planering avseende klimatfrågor Planeringsunderlag för fysisk planering avseende klimatfrågor

  Fokus i denna rapport ligger på en övergripande analys av tillgången till relevanta planeringsunderlag för att arbeta med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan i den kommunala fysiska planeringen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets PBL Kompetens 2017 Boverkets PBL Kompetens 2017

  Boverket har fått i uppdrag att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL. Kompetensinsatserna ska pågå under perioden 2017-2020. Boverket ska varje år lämna delrapporter till Regeringskansliet om hur uppdraget fortskrider. Denna delrapport är för 2017.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice