Boverkets öppna data

Det här är Boverkets öppna data. Genom öppna data kan alla som vill fritt använda innehållet i databaser som bland annat baseras på enkäter och andra underökningar. Tjänstemän, politiker, journalister, forskare och andra intresserade kan bygga egna tjänster och ta fram statistik.

Datan ligger idag strukturerad i excelfiler som kan laddas ner och bearbetas vidare, till exempel för att ta fram statistik som du önskar.

Bostadsmarknadsenkäten

Öppna data för fri användning Här hittar du underlag från årets bostadsmarknadsenkät och äldre öppna data som publicerats tidigare. Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Du ska ange Boverket och bostadsmarknadsenkäten som källa.

Plan- och byggenkäten

Här hittar du dataunderlag till kartor och statistik som finns med i uppföljningen av hur plan- och bygglagens regler tillämpas.

Miljömålsenkäten

Här hittar du dataunderlag från miljömålsenkäter som genomfördes sedan 2006. Du får kopiera och distribuera våra öppna data samt göra egna bearbetningar. Du ska ange Boverket och Miljömålsenkäten som källa.

BETSI byggnaders tekniska status

Under uppvärmningssäsongen 2007- 2008 genomförde Boverket på uppdrag av regeringen en rikstäckande undersökning undersökning av det svenska byggnadsbeståndet, Betsi, bebyggelsens energianvändning, tekniska status och innemiljö.

Miljöindikatorer

Boverket har ansvar för att särskilt bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och utveckling. Här hittar du underlag till Boverket miljöindikatorer, som visar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan på nationell nivå ur ett livscykelperspektiv.

Dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT 1981-2010)

Här återfinns dimensionerande vinterutetemperatur DVUT 1-12 dygn för 310 orter i Sverige 1981-2010, minst en ort per kommun.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen