Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 290 frågor och svar
 • Badrum - Vad ska jag tänka på?

  Utforma och underhåll ditt badrum så det tål vatten och fukt. Att det inte medför fuktskador i golv, väggar, tak och andra rum och att fuktig luft snabbt ventileras ut. Beslag som lossnar och andra skador som uppkommer behöver snabbt åtgärdas. Detta gäller också andra rum i den omfattning som de utsätts för vatten eller hög luftfuktighet.

  Ett badrum byggs med flera material och produkter som alla har sin viktiga funktion. För att dessa ska fungera tillsammans och slutresultatet ska bli bra så är det viktigt att använda material och produkter som är utprovade tillsammans i ett system. På tillverkarnas hemsidor så finns produktinformation. Där kan också finnas monterings- och dimensioneringsanvisningar.

  Det är vid renovering viktigt att byta ut gamla våtrumsmattor, golvbrunnar och andra detaljer som har åldrats och blivit spröda, eller som inte passar ihop med dagens produkter.

  Vattenskador medför stora kostnader. Det krävs kompetens, hantverkskunnande och kunskap om material och produkter för att bygga badrum och andra våtrum och för att göra installationer. Du hittar kunskapen och kompetensen hos Branschorganisationerna.

  Ska du bygga badrum i ett annat rum eller i källaren så behöver du ta reda på om det går att göra som du har tänkt dig. Byggnadens konstruktion och ventilation kan behöva ändras. Du kan behöva anlita en ingenjör som på plats kan se förutsättningarna och begränsningarna och som kan utforma ombyggnaden.

  Utforma badrummet med material och utrustning som är lättstädade.

 • BBR innehåller minimikrav. Får man bygga bättre än kravnivån i BBR?

  Det samhället reglerar i bygglagstiftningen inklusive byggreglerna är krav på en miniminivå på det som byggs. Byggnadsnämnden kan ingripa med sanktioner enligt 11 kap. PBL endast om minimikraven inte uppfylls. Naturligtvis är det tillåtet och möjligt att bygga bättre än vad minimikraven anger, men det är inte kopplat till bygglagstiftningen.

 • Behöver den avskiljbara sängplatsen (sovalkoven) på entréplanet i bostäder med flera plan, ha fönster?

  I bostäder i flera plan behöver den avskiljbara sängplatsen, sovalkoven, inte ha fönster mot det fria. Enligt Terminologicentrum, TNC 95, är en sovalkov en mindre avskild del av ett rum. Enligt Nationalencyklopedin är en sovalkov en avskild, fönsterlös mindre del av ett rum.

 • Behöver jag söka nytt beviljat tillstånd om produkten inte har CE-märkning?

  En kommuns beslut gäller i två år och måste inte omprövas på grund av att de produkter som avses installeras endast får ska säljas som CE-märkta. Men det är bra om miljöhandläggaren informerar Boverket om eventuella misstankar att en produkt säljs utan CE-märkning och prestandadeklaration. Det är Boverket som är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter i Sverige.

  Du kan läsa om Boverkets marknadskontrollprojet om "minireningsverk" på "Utförande av marknadskontroll"-sidan där informationsbrev finns länkade i relaterad information.

 • Behöver man bry sig om vad som står i de allmänna råden?

  Ibland framförs synpunkten att allmänna råd inte har något värde. Eftersom det står bör eller kan i allmänna råd så menar man att de allmänna råden inte fyller någon funktion.

  Det allmänna rådet är kopplat till en tvingande regel, utom när det innehåller en upplysning eller hänvisning. Allmänna råd innehåller generella rekommendationer om hur man bör eller kan handla för att uppfylla tvingande regler. Om byggherren väljer att göra på annat sätt än det som rekommenderas i det allmänna rådet, så är det upp till byggherren att visa att den tvingande regeln ändå uppfylls. Allmänna råd har stort värde eftersom de konkret visar hur man kan uppfylla den tvingande regelns krav

 • Behövs två elmätare för att verifiera kravet på byggnadens energianvändning via mätning?

  Byggnadens energianvändning definieras i Boverkets byggregler, BBR, som levererad energi till byggnaden för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. För elvärmda byggnader behöver då hushållsel och verksamhetsel kunna urskiljas från elvärmen. Detta kan göras med separat mätning för hushållsel respektive verksamhetsel. Det vill säga att fler mätare behövs i elvärmda byggnader.

  Detsamma gäller för byggnader som har annat uppvärmningssätt än elvärme och har elektrisk kylmaskin. Anledningen är att el till komfortkyla i detta fall ska räknas upp med faktorn 3 då byggnadens specifika energianvändning bestäms.

  I lågenergihus kan man förvänta sig att även hushållsel och i förekommande fall verksamhetsel ryms inom kravet på byggnadens energianvändning. I just sådana fall kan det då räcka med en elmätare.

 • Betyder definitionen av installerad eleffekt för uppvärmning att det är märkeffekten/maxeffekten på respektive apparat som ska summeras?

  Ja, det är märkeffekten/maxeffekten på apparaterna som ska summeras.

  Av det allmänna rådet till BBR avsnitt 9:2 och 9:3 framgår "För elvärmda byggnader bör dessutom installerad effekt för uppvärmning beräknas vid projekteringen och verifieras i färdig byggnad, genom summering av märkeffekter."

 • Bidrag för avveckling av tomma bostäder – hur påverkas kommunen om lägenheter tas i tillfälligt bruk för asylboende? Drabbas kommunerna av återbetalningsskyldighet eller sanktioner?

  När det gäller lägenheter som enligt rekonstruktionsavtal mellan staten och berörda kommuner omvandlats till annat ändamål än bostadsändamål, ansvarar kommunen enligt avtalen för att de berörda lägenheterna inte - utan statens uttryckliga medgivande - återförs till den reguljära bostadsmarknaden.

  Ett utnyttjande som asylboende – där inga individuella hyreskontrakt upprättas – torde inte innebära att de berörda lägenheterna återförs till den reguljära bostadsmarknaden och därmed inte stå i strid med avtalet mellan kommunen och staten.

 • Boverkets byggregler, BBR

  Boverkets byggregler innehåller tillämpningsföreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen, PBL, och till plan- och byggförordningen, PBF.

  BBR är indelat följande avsnitt:

  1. Inledning
  2. Allmänna regler
  3. Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen
  4.  –
  5. Brandskydd
  6. Hygien, hälsa och miljö
   1. Allmänt
   2. Luft
   3. Ljus
   4. Termiskt klimat
   5. Fukt
   6. Vatten och avlopp
   7. Utsläpp till omgivningen
   8. Skydd mot skadedjur
  7. Bullerskydd
  8. Säkerhet vid användning
  9. Energihushållning

  Reglerna i PBL, PBF, EKS och BBR omfattar bl.a. utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Kraven är samhällets minimikrav på byggnader. Reglerna ska uppfyllas även om bygglov eller anmälan inte behövs.

  Hur får jag tag på BBR?

  BBR kan du ladda ner från Boverkets webbplats.
  Det finns en hel del kompletterande material så som frågor och svar, konsekvensutredningar, förstudier m.m. Detta material kan du hitta om du går till sidan Om Boverkets byggregler.

 • El till komfortkyla ska räknas upp med faktorn 3. Varför gäller inte detsamma för värmepumpar?

  En normalt dimensionerad värmepump medför att byggnaden anses vara elvärmd (mer installerad eleffekt för uppvärmning än 10W/m2). Energikravet för elvärmda byggnader innebär redan strängare krav på energihushållning och inkluderar el för komfortkyla. Någon ytterligare uppräkning av elenergin behövs därför inte när huset är elvärmt.

  Kravet att räkna upp den el som används till komfortkyla med en faktor 3 gäller endast byggnader som inte är elvärmda. Motivet är att begränsa användningen av el för kyländamål, även i de fall byggnaden har annat uppvärmningssätt än elvärme. Faktorn 3 motsvarar ett genomsnittligt COP-värde (Coefficient of Performance = verkningsgrad) för luft och vattenkylda kylmaskiner inom relevanta effektområden. Något krav på maximalt installerad eleffekt för kyla bedöms inte vara relevant. Effektbehovet för kyla är som störst under sommarhalvåret då någon effektbrist i det svenska elnätet normalt inte föreligger.

Sidansvarig: Webbredaktionen