Start / Bygga & förvalta / Regler om byggande / Boverkets byggregler, BBR

Boverkets byggregler, BBR

Den 1 juli 2013 ändrades BBR genom BFS 2013:14, BBR 20. Det är ändringar i alla avsnitt utom avsnitt 6 och 8. BBR 20 är en ändrings-BFS. Det innebär att endast de regler som ändrats jämfört med BBR 19 finns med i ändringsförfattningen. Därför behöver både BBR 19 och BBR 20 användas. Boverket har tagit fram en konsoliderad version, där alla gällande bestämmelser i BBR per den 1 juli 2013 finns samlade.  

Konsoliderad BBR - BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2013:14 (hela)

Den konsoliderade versionen har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive föreskrift.

BBR avsnitt för avsnitt (OBS! Det är den konsoliderade versionen av BBR per den 1 juli 2013): 

1. Inledning

2. Allmänna regler

3. Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen

4. Har upphävts genom BFS 2013:14

5. Brandskydd

6. Hygien, hälsa och miljö

7. Bullerskydd

8. Säkerhet vid användning

9. Energihushållning

Bilaga

BBR 20 och BBR 19

BFS 2013:14, BBR 20

BFS 2011:26, BBR 19

Ändringarna den 1 juli 2013, BBR 20

I avsnitt 3 (tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen) förtydligas vilka regler i avsnittet som är regler till utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav. Utformningskraven prövas vid bygglovet medan de tekniska egenskapskraven behandlas i samband med tekniskt samråd och startbesked. För att enklare kunna läsa ut de olika kraven har Boverket tagit fram ett dokument där reglerna är markerade med olika färger. Vägledningsdokument med olika färger och stilar som visar utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav för BBR 3:1 Tillgänglighet och 3:2 Bostadsutformning. I avsnitt 3 införs också en ny regel om ljudmiljö i publika lokaler.

Avsnitt 7 om bullerskydd ändras så att bland annat kravnivåerna vad gäller bostäder framgår direkt av reglerna. Själva kravnivåerna är oförändrade. Kraven i avsnitt 7 gäller krav på bullerskydd i byggnaden oavsett var byggnaden är placerad.

I övrigt har ett antal mindre ändringar gjorts (se ingressen till reglerna för att se vilka avsnitt som ändrats).

Övergångsbestämmelser till BBR 20

Ändringarna i BBR träder i kraft den 1 juli 2013. Ändringarna i avsnitt 3 om ljudmiljö i publika lokaler och ändringarna i avsnitt 7 om bullerskydd har övergångsbestämmelser på ett år. Övriga ändringar har inte några övergångsbestämmelser. I dessa delar ska reglerna börja tillämpas från den 1 juli 2013.

Läsanvisningarna till Boverkets byggregler

"Regelsamling för byggande, BBR, 2012" med själva reglerna, läsanvisningar och utdrag ur lag och förordning. Läsanvisningarna innehåller bakgrundsinformation om regler om byggande i stort och information om just BBR. OBS! Här finns endast BBR 19 med.

Tillämpningsområde

BBR gäller enbart för byggnader, inte alla byggnadsverk. Det innebär att BBR till exempel inte gäller för vindkraftverk.

Sedan tidigare gäller BBR för uppförande av en ny byggnad och för tillbyggnad i den tillbyggda delen. BBR gäller inte vid flyttning av en byggnad. En nyhet är att BBR från och med den 1 januari 2013 ska tillämpas vid ändring av byggnad. Det innebär att BBR:s tillämpningsområde avsevärt utökats.

KOMPLETTERANDE MATERIAL

Kompletterande material till BBR hittar du under kompletterande material för regler om byggande. Det är till exempel konsekvensutredningarna till BBR.

Building regulations in English (version BBR 19)

Building Regulations, BBR

Nordiska ländernas byggregler

Webbsida med de nordiska ländernas byggregler.

ÄLDRE BYGGREGLER

Äldre bygg- och konstruktionsregler

Planerade ändringar i BBR

Planerade ändringar byggregler