Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändringar i PBF den 15 oktober 2023 om nya regler för att höja säkerheten i befintliga hissar

Granskad:
Nyhet

Regeringen har beslutat om nya bestämmelser i plan- och byggförordningen, PBF, för äldre hissar. Förordningsändringen innebär att befintliga hissar för persontransport i byggnader ska ha ett lämpligt skydd mellan schaktdörren och korgdörren. De nya reglerna träder i kraft den 15 oktober 2023 och ska vara uppfyllda senast den 1 oktober 2031.

Det nya preciserade kravet på förbättringsåtgärder i förordningen gäller äldre hissar med kombinationen grind eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr till våningsplanet. Vissa befintliga hissar med denna konstruktion kan ha ett mellanrum mellan dörrarna som är stort nog för att ett litet barn ska få plats. Om hissen sätts i rörelse med ett barn i detta utrymme kan det få allvarliga konsekvenser. Det nya kravet syftar till att begränsa risken att bli instängd mellan dörrarna.

De nya reglerna träder i kraft den 15 oktober 2023 och ska vara uppfyllda senast den 1 oktober 2031.

11 §
  För att uppfylla rimliga säkerhetskrav vid användning ska
   1. en byggnad som har uppförts eller omfattas av ett bygglov före den 1 juli 1960 vara försedd eller utrustad med de anordningar som behövs för uppstigning på byggnadens tak och till skydd mot olycksfall genom nedstörtning från taket,
   2. portar och liknande anordningar i en byggnad som har uppförts eller omfattas av en bygglovsansökan före den 1 juli
1974 vara utförda så att risk för olycksfall inte uppkommer,
   3. en byggnad som har uppförts eller omfattas av ett bygglov före den 1 juli 1977 vara försedd eller utrustad med de anordningar som skäligen kan krävas för att skapa godtagbara arbetsförhållanden för dem som hämtar avfall från byggnaden,
   4. en hiss som är installerad i en byggnad och avsedd för persontransport alltid vara försedd med
      a) en korgdörr eller ett annat lämpligt skydd i korgöppningen, om byggnaden huvudsakligen innehåller arbetslokaler, eller
      b) en skylt som varnar för risken att klämmas av föremål som fastnar i schaktväggen, om byggnaden inte huvudsakligen innehåller arbetslokaler och hissen inte är försedd med en korgdörr eller annat sådant lämpligt skydd som avses i a,
   5. en hiss som är installerad i en byggnad och avsedd för persontransport senast den 1 oktober 2031 vara försedd med lämpligt skydd i utrymmet mellan schaktdörren och korgdörren eller korggrinden, om det finns risk för innestängning i det utrymmet, och
   6. i skälig utsträckning de åtgärder vidtas som är nödvändiga för att höja säkerheten vid användningen av en hiss som är installerad i en byggnad. Förordning (2023:533).

15 §
  Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. vilka hissar som omfattas av 3 kap. 11 § 4 och 5 och vilka åtgärder som ska vidtas,
   2. vilka förändringar av en hiss som kan föranleda åtgärder enligt 3 kap. 11 § 6,
   3. sådana krav på hälsa och säkerhet samt tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga som ska uppfyllas av permanent installerade hissar som betjänar byggnadsverk och av säkerhetskomponenter som används i sådana hissar, och
   4. vilka hissar och säkerhetskomponenter som omfattas av föreskrifterna enligt 3. Förordning (2023:533).

Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338) (på Sveriges riksdags webbplats)

Nya regler ska öka säkerheten i äldre hissar (på regeringens webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen