Yttranden

2014-07-23

Yttrande över betänkandet "Effektiv och rättssäker PBL-överprövning"

Boverket har yttrat sig till Socialdepartementet över betänkandet "Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14).
I yttrandet avstyrker Boverket ett förslag om att detaljplaner och områdesbestämmelser ska överklagas direkt till mark- och miljödomstol. Boverket har inte något att erinra mot utredarens övriga förslag och bedömningar.

Nyhet

2014-07-23

Bättre möjligheter för privatpersoner att ta del av Boverkets kreditgaranti

Från den 1 juli får Boverket lämna kreditgarantier för lån till ombyggnad av egnahem och ägarlägenheter. Det ger privatpersoner en förbättrad möjlighet att finansiera sin ombyggnad. För att kunna få en kreditgaranti krävs att projektet uppfyller plan- och bygglagens krav på vad som är en ombyggnad. Garanti lämnas normalt på ett belopp som motsvarar 90 procent av fastighetens värde efter ombyggnaden.

Ny publikation

2014-07-21

Ny rapport beskriver bygg- och fastighetsbranschens miljöpåverkan

Rapporten "Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014," är den tredje som Boverket kommer med i ett långsiktigt arbete.  Rapporten ska användas som underlag i regeringens miljömålsarbete om god bebyggd miljö. Den kan också användas av bygg-, fastighets och anläggningsbranscherna i arbetet med att minska miljöbelastningen och för ett mer hållbart byggande.

Läs mer om vårt arbete med miljöpåverkan.

Nyhet

2014-07-16

Kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

En ny, men fortsatt, utbildningssatsning i PBL planeras just nu på Boverket. Uppdraget består av tre delar – Tillämpning av plan- och bygglagen (PBL) genom nationella utvecklingsprojekt, PBL-utbildning för anställda i kommuner och på länsstyrelser men också att vidareutveckla nätverk för de som arbetar med tillämpningen av plan- och bygglagen.

Nyhet

2014-07-16

Sök stöd för tillgänglighetsinventering 2015

Kommuner kan under 2014-2015 söka statligt stöd med upp till 500 000 kronor för att inventera tillgängligheten i flerbostadshus. Kommuner kan redan nu ansöka om tilldelning av stöd för 2015.

Att jobba på och för Boverket


www.omboende.sewww.radonguiden.seWebbplatser som Boverket samarbetar med:   energiaktiv.se   mittbygge.se   vindlov.se  hållbarstad.se