Samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön

En bil står i översvämmad tunnel.
Foto: Lars Owesson/Scandinav

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. Ökad nederbörd, stigande havsnivåer, kraftigare flöden i vattendrag och högre temperatur innebär att ökad risk för översvämningar, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt värmeböljor. För att minska risken för negativa konsekvenser behöver samhället anpassas till ett förändrat klimat.

FN:s klimatpanel IPCC presenterade i slutet av 2018 den första av ett antal specialrapporter om konsekvenserna av 1,5 graders global uppvärmning. I rapporten konstateras att mänsklig aktivitet redan uppskattas ha orsakat en uppvärmning på cirka 1 grad och att den sannolikt når 1.5 grader mellan 2030 och 2052 om ökningen fortsätter i samma takt. I Sverige kan vi bland annat förvänta oss fler värmeböljor, mer nederbörd och ökad risk för översvämningar, ras, skred och erosion. Enligt SMHI har Sverige redan blivit varmare och mer nederbördsrikt. Klimatscenarier visar också att temperaturen kommer att stiga mer i Sverige och Skandinavien än det globala genomsnittet. Hur stora effekterna blir av klimatförändringarna beror på omfattningen av det förändrade klimatet, men också på samhällets förmåga att anpassa sig till dessa förändringar. Därför är det viktigt att vi börjar anpassa samhället till de klimatförändringar som vi ser i dag och som kan förväntas inträffa i framtiden.

Nationell strategi

I mars 2018 överlämnade regeringen propositionen Nationell strategi för klimatanpassning (prop. 2017 /18:163) till riksdagen. I propositionen ger regeringen sin bedömning kring hur man avser att fortsatt arbeta med klimatanpassning genom en strukturerad, sammanhållande ram för det nationella arbetet med klimatanpassning. Ett förändrat klimat förutses i hög grad leda till ökade risker för den byggda miljön som förutom ny och befintlig bebyggelse även innefattar anläggningar samt vegetation, parker och andra grönområden. Det handlar om ökade risker för översvämning från sjöar och vattendrag, stigande havsnivåer och skyfall, ökad risk för ras och skred samt kust- och stranderosion, men också högre temperaturer och minskad vattentillgång.

Regeringen anser att Boverket som förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering samt byggande och förvaltning av bebyggelse är lämplig aktör för uppdraget att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön. Uppdraget har också en naturlig koppling till arbetet med miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som Boverket har ett samordningsansvar för.

Regeringsuppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön

Regeringen vill stärka arbetet kring den nationella strategin för klimatanpassning, där klimatanpassning av den byggda miljön är en viktig del. Boverkets uppdrag är att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön. I uppdraget ingår att stödja kommunerna i deras arbete med klimatanpassning av den byggda miljön. Uppdraget ska utföras i samverkan med SMHI, SGI, länsstyrelserna och MSB. Du hittar länk till uppdraget under "Relaterad information."

Detta ska vi göra

Klimatanpassning av den byggda miljön

 • Ny och befintlig bebyggelse
 • Anläggningar
 • Vegetation, parker och andra grönområden

Bättre samordning, översikt och kommunikation

 • Samordning mellan statliga myndigheterna
 • Kommunikation myndigheter/kommuner

Hur ska vi göra det?

 • Stödja kommunerna i deras arbete med klimatanpassning av den byggda miljön
 • Identifiera behov av underlag och vägledning för klimatanpassning av ny och befintlig bebyggelse
 • Bedriva kompetenshöjande insatser på området
 • Samordna underlag som expertmyndigheter och forskning tillhandahåller om klimateffekter och klimatanpassning av bebyggelse och presentera underlaget på ett användarvänligt sätt
 • Bedriva främjande och vägledande arbete om de verktyg och processer som är relevanta för klimatanpassning av den byggda miljön
 • Följa utvecklingen inom området klimatanpassning och analysera vad det innebär för ny och befintlig bebyggelse

Vad krävs för att lyckas?

 • Fokus på att stödja kommunerna i deras arbete med klimatanpassning av den byggda miljön
 • Boverket vill att Sverige ska bygga hållbart och att klimatanpassning är en självklar del av klimat och miljö
 • Bred samverkan krävs där många tar ansvar för sina delar och man samverkar mer över gränserna

Hur kommer vi att arbeta?

 • Identifiera behov
 • Ökad kompetens
 • Bra planeringsunderlag
 • Integrering i verksamheten
 • Samverkan myndigheter
 • Ordna mötesplatser
 • Bred omvärldsbevakning
 • Tänka nytt och långsiktigt

Fem myndigheter i samverkan

Följande fem myndigheter samverkar om genomförandet utöver Boverket, som leder arbetet:

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Statens geotekniska institut (SGI), Länsstyrelserna (Länsstyrelsen i Gävleborg), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

En samverkansgrupp har bildats och arbete pågår med att ta fram en arbetsplan för samarbetet.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej