På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att samordna översyn av kriterierna för riksintressen

Granskad:

Regeringen har gett Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket i uppdrag göra en översyn av sina respektive anspråk på områden av riksintressen. Boverket har utsetts att vara samordnande myndighet i uppdraget.

Inom ramen för uppdraget ska de utpekade riksintressemyndigheterna, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten, Tillväxtverket samt Trafikverket:

  • se över och precisera kriterierna för vilka områden som ska anses vara av riksintresse enligt 3 kap. 6-8 §§ miljöbalken.
  • utvärdera om de nuvarande anspråken på områden av riksintresse enligt 3 kap. 6-8 §§ motsvarar de kriterier som tas fram och ta ställning till om dessa anspråk behöver ändras.

Regeringens förväntan är att översynen ska leda till en kraftig minskning av både antalet anspråk på områden av riksintresse och riksintresseområdenas samlade areella utbredning.

De riksintressen som omfattas av översynen är mark- och vattenområden för:

  • Naturvård (Naturvårdsverket)
  • Friluftsliv (Naturvårdsverket)
  • Kulturmiljövård (Riksantikvarieämbetet)
  • Anläggningar för industriell produktion (Tillväxtverket)
  • Anläggningar för energiproduktion och energidistribution (Energimyndigheten)
  • Anläggningar för kommunikationer (Trafikverket)

Riksintressen som inte omfattas av uppdraget är till exempel: rennäringen, yrkesfisket, ämnen och material samt totalförsvarets anläggningar. Enligt regeringsuppdraget har urvalet gjorts utifrån de riksintressen som kan antas ha stor betydelse för planering och byggande.

Boverkets roll

Enligt Boverkets instruktion och Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden, ska Boverket verka för en samordning av de olika riksintressemyndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av bestämmelserna om riksintressen. I detta regeringsuppdrag har Boverket en motsvarande roll. Boverket ska samordna och stödja de olika riksintressemyndigheterna i deras arbete med att precisera kriterierna för sina riksintressen.

Arbetet med att se över kriterierna och utvärdera anspråken ska dock göras av de olika riksintressemyndigheterna, och det är de som avgör vilket behov av kontakter och eventuella referensgrupper de behöver i sitt arbete. Det är också respektive riksintressemyndighet som fattar beslut om revidering av kriterierna för sina respektive riksintresseanspråk.

Det är dock Boverket som ansvarar för den gemensamma redovisningen av uppdraget.

Redovisning av uppdraget

Boverket redovisade den del av uppdraget som avser översyn av kriterierna för områden av riksintressen till regeringen den 20 november 2020. Slutredovisning av uppdraget skedde den 14 september 2021.

Rapporterna med bilagor finner du under relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen