På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sammanställning av myndigheters arbete med klimatanpassning samt Hinder och möjligheter vid klimatanpassning för den byggda miljön

Granskad:

Som en del i regeringsuppdraget att samordna nationell klimatanpassning för den byggda miljön har Boverket under 2020 låtit ta fram två rapporter med fokus på klimatanpassning för den byggda miljön.

Syftet med konsultuppdragen

Boverket har under år 2020 gett Sweco i uppdrag att ta fram två rapporter med fokus på klimatanpassning för den byggda miljön som ett led i arbetet med regeringsuppdraget. Vid arbetet med uppdraget att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön och som ett led i Boverkets interna arbete har vi funnit att det finns ett behov av en överblick och sammanställning av befintlig kunskap och av pågående arbeten och analyser.

Syftet med att publicera rapporterna här är att tillgängliggöra materialet eftersom vi vet att det finns ett stort intresse för dessa frågor. Det finns redan mycket kunskap att tillgå och det är viktigt att stärka synergier i klimatanpassningsarbetet och att undvika dubbelarbete. Boverket kommer att ta arbetet och förslagen vidare inom ramen för sitt arbete tillsammans med samverkansmyndigheterna i uppdraget (SMHI, SGI, Länsstyrelserna och MSB).

Innehållet i rapporterna

Sammanställning av myndigheters arbete med klimatanpassning

Den första rapporten Sammanställning av myndigheters arbete med klimatanpassning presenterades i maj 2020. Den ger en överblick över

  • statliga offentliga utredningar som berör samhällets klimatanpassning,
  • vilket ansvar olika myndigheter har för klimatanpassning enligt myndigheternas instruktion, samt
  • vilka pågående och avslutade regeringsuppdrag om klimatanpassning som finns.

Då sammanställningen blev klar i maj 2020 kan det ha tillkommit nya relevanta material, vilket leder till att den kan komma att uppdateras 2021.

Du når rapporten via ”Relaterad information”.

Hinder och möjligheter vid klimatanpassning för den byggda miljön

I den andra rapporten Hinder och möjligheter vid klimatanpassning för den byggda miljön från november 2020 redovisas en fördjupad analys av hinder och möjligheter för klimatanpassning för den byggda miljön. En utgångspunkt var att förvalta de diskussioner och slutsatser som kom fram vid den kommunworkshop som Boverket tillsammans med Göteborgs stad, Lunds kommun och Svenska Miljöinstitutet IVL ordnade i januari 2020 med fokus på kommuners klimatanpassningsarbete. Se länk i ”Relaterad information” för material från kommunworkshoppen.

Utredningens fokus har varit att identifiera vad som krävs och vilka som är de viktigaste förutsättningarna för klimatanpassning för den byggda miljön i Sverige utifrån följande teman:

  • Ansvarsfördelning och rådighet
  • Lagstiftning och regelverk
  • Finansiering
  • Analys och riktlinjer
  • Kunskap och utbildning
  • Samarbete och samordning
  • Information och kommunikation

Utredningen har genomförts som en litteraturstudie och en serie intervjuer. Från intervjuerna har Sweco identifierat hinder för klimatanpassningsarbetet, och tagit fram rekommendationer för hur Boverket och samverkansmyndigheterna kan arbeta med de identifierade hindren.

Den andra rapporten nås också via ”Relaterad information”.

Boverkets mål med konsultuppdraget

Boverket har via Sweco tagit fram rapporterna inom ramen för sitt samordningsuppdrag och ser gärna att båda rapporterna används och kommer till nytta. Det gäller både i det klimatanpassningsarbete som pågår på olika nivåer ute i Sverige och i arbetet med att se över nationell strategi för klimatanpassning. Vi räknar med att analysen av hinder och möjligheter kan bidra till bättre beslut om vilka åtgärder som behövs i nästa steg när det gäller klimatanpassning för den byggda miljön.

Slutsatser från konsult

De rekommendationer som presenteras i den andra rapporten är baserade på de enskilda intervjupersonernas tankar, åsikter och erfarenheter samt på Swecos analyser av dessa och är att betrakta som ett underlag för Boverkets och samverkansmyndigheternas fortsatta arbete med klimatanpassning. Boverket och samverkansmyndigheterna har ännu inte tagit ställning till rekommendationerna i rapporten.

Fortsättningen

Boverket har för avsikt att hålla sammanställningen av myndigheters arbete med klimatanpassning uppdaterad för att hålla en aktuell bild av klimatanpassningsarbetet som har gjorts och pågår i Sverige.

Boverket och samverkansmyndigheterna kommer att se hur slutsatserna och rekommendationerna från den andra rapporten kan bidra till vidarearbete med klimatanpassning för den byggda miljön både på nationell, regional och kommunal nivå.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen