På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets mål och handlingsplan för klimatanpassning 2020

Granskad: 

För de närmsta fem åren bedömer Boverket att myndighetens arbete främst berör regelarbete, vägledning, kunskapsspridning samt samordning av det nationella klimatanpassningsarbetet.

Boverket vill uppnå målen för klimatanpassning genom proaktivt arbete med åtgärder som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Målen bygger på underlaget från Boverkets klimat- och sårbarhetsanalys.

Mål och handlingsplanen för klimatanpassning integreras i Boverkets verksamhetsplanering. Delmålen för klimatanpassning är därför formulerade för att spegla relevanta mål i ”Boverkets målkarta”,  se "Så bygger vi ett hållbart samhälle" i "Relaterad information". Arbetet följs upp årligen inom ramen för den ordinarie verksamhetsuppföljningen. Avstämning mot målen och de underliggande aktiviteterna sker även årligen då Boverket redovisar arbetet med klimatanpassning till SMHI, Sveriges metrologiska och hydrologiska institut, med en kopia till finansdepartementet.

Boverkets övergripande mål för klimatanpassning

Sveriges nationella mål för klimatanpassning är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter. Boverkets övergripande mål för klimatanpassning ansluter till detta mål:

Boverket ska stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringar på lång sikt avseende den byggda miljön genom insatser i fysisk planering, byggande och förvaltning.

Angelägna områden för Boverkets arbete enligt instruktion och uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön, inom

  • ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag,
  • översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag,
  • höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och djur, och
  • brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk, och industri.

Delmål

Delmål 1: Boverket ska bidra till bättre samordning och kommunikation mellan de statliga myndigheterna i det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.
Delmål 2: Boverkets arbete med klimatanpassning bidrar till ökad kunskap hos kommuner, bransch och andra myndigheter.
Delmål 3: Boverket bidrar till att stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringar genom att utveckla ändamålsenliga regler och andra styrmedel.
Delmål 4: Boverket ska bibehålla hög intern kompetens samt verka för god kunskapsspridning och interna samarbeten inom klimatanpassning.
Delmål 5: Senast år 2021 är klimatanpassning en integrerad del av den ordinarie verksamheten.

Mål och handlingsplanen för 2020

I "Relaterad information" kan du ladda ner och läsa Boverkets mål och handlingsplan för 2020 gällande klimatanpassningsarbetet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen