På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets mål och handlingsplan för klimatanpassning

Granskad:

För de närmsta fem åren bedömer Boverket att myndighetens arbete främst berör regelarbete, vägledning, kunskapsspridning samt samordning av det nationella klimatanpassningsarbetet.

Inledning

Boverket vill uppnå målen för klimatanpassning genom proaktivt arbete med åtgärder som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Målen bygger på underlaget i Boverkets klimat- och sårbarhetsanalys från 2019.

De åtgärder som behövs inom klimatanpassning på Boverket bedöms i klimat- och sårbarhetsanalysen, på kortare sikt (1–5 år), framför allt beröra arbete med föreskrifter, allmänna råd, vägledningar och annan kunskapsspridning samt samordning av det nationella klimatanpassningsarbetet.

Arbetet med klimatanpassning följs upp

 • inom ramen för den ordinarie verksamhetsuppföljningen
 • redovisas till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) som förordningsmyndighet
 • genom Boverkets regeringsuppdrag att Samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

Boverkets mål för klimatanpassning

Regeringens mål för samhällets anpassning till ett förändrat klimat är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter.

Boverkets mål för klimatanpassning ansluter till Nationell strategi för klimatanpassning och består av ett övergripande mål och fyra delmål. I dessa delmål beskrivs åtgärder på en övergripande nivå som visar hur Boverket avser arbeta med klimatanpassning på kort sikt. 

Övergripande mål

Boverket ska stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringar på lång sikt avseende den byggda miljön genom insatser i fysisk planering, byggande och förvaltning.

Boverkets övergripande mål för klimatanpassning sammanfaller med syftet i arbetet med regeringsuppdraget Samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

Av de områden som regeringen enligt Nationell strategi för klimatanpassning pekat ut som särskilt angelägna för klimatanpassning är, enligt Boverkets egen klimat- och sårbarhetsanalys, följande fyra områden mest relevanta för Boverkets verksamhet:

 • Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag.
 • Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag.
 • Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och djur.
 • Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk, och industri.

Delmål

Målsättningen för arbetet med delmål 1 i Boverkets Mål och handlingsplan är att bidra till ökad samverkan mellan statliga myndigheter som arbetar med kli-matanpassning för den byggda miljön, bland annat genom utåtriktade och sam-verkansinriktade insatser som kommunikation och kunskapsförmedling. Arbetet med regeringsuppdraget i sin helhet sammanfaller med delmål 1 samt delvis med delmål 2 och 3 och beskrivs mera i detalj i en fastställd projektplan.

De tre större åtgärdsteman för arbetet med uppdraget att Samordna nationellt arbetet med klimatanpassning för den byggda miljön beskrivs kortfattat nedan. Dessa åtgärdsgrupper, som också anges i projektplanen, bedrivs inom ramen för regeringsuppdraget. Fokus för aktiviteterna är genomgående kommunernas behov.

Åtgärdstema:

 1. Samverkan och påverkan. Boverket samverkar med SMHI, SGI, länsstyrelserna och MSB samt SKR. Andra myndigheters uppdrag och aktiviteter analyseras i syfte att hitta synergier och undvika dubbelarbete.
 2. Kunskapsförmedling och dialog. Anordna eller delta inom utåtriktade aktiviteter såsom att anordna kommunkonferens eller delta i klimatanpassningskonferenser och möten.
 3. Vägledning och verktyg. Producera och bidra till andras produktion av lärorika exempel, ta fram rapporter, utveckla boverket.se med vägledning om klimatanpassning, andra visuella format och utbildningsinsatser.

I arbetet ingår att uppmuntra det regionala och lokala klimatanpassningsarbetet, samt ge stöd i form av expertkunskaper och vägledningar.

Åtgärder:

 1. Arbete med ”Utvecklingsområde klimatanpassning”, ett av flera utvalda strategiska utvecklingsområden med fokus på kapacitetsuppbyggnad inom myndigheten. Denna åtgärd har initierats av enheten Strategisk planering.
 2. Utveckla vägledning om klimatanpassning specifikt för detaljplaneprocessen på PBL kunskapsbanken och Boverket.se. Arbetet bedrivs inom ramen för samlingsaktiviteten Hälsa, risk och säkerhet i samhällsplaneringen.
 3. Medverka i nationella och övergripande samverkansgrupper och projekt kring olika klimatanpassningsfrågor. Denna åtgärd bedrivs delvis inom ramen för delmål 1 men även genom andra engagemang från Boverkets medarbetare.

I arbetet mot målet ingår att följa och analysera att nuvarande och kommande regler och styrmedel inte motverkar målet. I arbetet ingår även att när nya eller ändrade föreskrifter eller allmänna råd tas fram, säkerställa att dessa bidrar till det övergripande målet.

Åtgärder:

 1. Att genomföra en förstudie för att se om det finns några motstående konflikter. Ansvar för denna åtgärd ligger på enheten Strategisk planering.

Åtgärder som kan bli aktuella 2022:

 1. Ta fram allmänna råd om översvämningsrisker.

Åtgärder:

 1. Klimatanpassning arbetas in i de riktlinjer och målsättningar som ska utvecklas för krisberedskap enligt beslut om Boverkets risk- och sårbarhetsanalys. Ansvar för denna åtgärd ligger på Boverkets ledning.
 2. Ansvar tydliggörs för internt arbete med Klimatanpassningsförordningen och en ny post (aktivitet) tas fram samt tids- och resurssätts. Ansvar för denna åtgärd ligger på enheten Strategisk planering.
 3. Arbete med ”Klimatanpassning internt”. I denna åtgärd ingår bland annat att sammanställa ett internt kunskapsstöd, genomföra en intern kartläggning av de verksamheter där klimatanpassning särskilt bör beaktas, uppdatera klimat- och sårbarhetsanalysen, mål och handlingsplan samt redovisning enligt 12 § i klimatanpassningsförordningen samt medverka vid SMHI:s träffar. Ansvar för denna åtgärd ligger på enheten Strategisk planering.
 4. Boverket verkar för att bättre implementera jämställdhet i det arbete som görs om klimatanpassning. Ansvar för denna åtgärd ligger på enheten Strategisk planering.

Mål och handlingsplanen

I "Relaterad information" kan du ladda ner och läsa Boverkets mål och handlingsplan för klimatanpassning, både den aktuella och den som gällde år 2020.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen