På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Framtidsverkstad i Uppsala

Granskad: 

Framtidsverkstaden i Uppsala var uppbyggd utifrån en avsikt att tänka nytt och innovativt kring hur ny teknik och digitalisering kan komma att påverka våra transporter och livsmiljöer och vilka möjligheter detta öppnar upp för att utveckla innerstaden.

Två kvinnor samtalar
Diskussioner om framtiden innerstad. Foto: Lennart Forssén

Den översiktliga fysiska planeringsprocessen utgjorde ramen för dagen som varvade inspirerande inspel från kunniga föreläsare med aktiva gruppdiskussioner som dokumenterades på specialutformade canvasunderlag, se dokument i "Relaterad information". Ett trettiotal personer medverkade från bland annat kommuner, regioner, nationella myndigheter, näringsliv och akademi.

Formulera framtidsbild. Illustration: Boverket
Canvas formulera framtidsbild. Illustration: 10XLabs och Boverket

Framtidsbild av innerstaden 2030

Den övergripande frågeställning som vägledde diskussionerna under första delen av dagen var: Hur kan digitalisering och ny teknik hjälpa oss att skapa hållbara städer? Som ingång till att diskutera denna fråga fick deltagarna ta del av Uppsala kommuns antagna mål och värdeord för utvecklingen av innerstaden. Utöver detta gavs en introduktion till utvecklingstrender inom relevanta teknikområden.

Uppgiften för deltagarna var att skapa en framtidsbild av Uppsala innerstad till år 2030. Diskussionerna rörde sig kring frågor som hur innerstaden kommer att upplevas, hur gaturummet används, hur det ser ut, vem som har prioritet, hur transporter av gods sker och hur människor rör sig. Exempel på framtidsbilder återfinns längre ner på sidan.

Framtidsbilderna presenterades sedan i helgrupp och därefter diskuterades för- och nackdelar, risker och möjligheter, osäkerhetsfaktorer med mera. En inbjuden panel fick möjlighet att reflektera över framtidsbilderna och lyfta nya perspektiv. Resultatet av de diskussioner som fördes i olika konstellationer har vi här sammanställt i form av medskick till kommuner och andra aktörer som medverkar i översiktlig planering.

Sju medskick från framtidsverkstaden i Uppsala 

Se tekniken som ett hjälpmedel
Sätt människan i centrum
Utveckla komplementariteten
Ta ett helhetsgrepp
Sätt er i förarsätet
Planera för flexibilitet
Samverka

Formulerade framtidsbilder

Under den första övningen fanns möjlighet för de arbetsgrupperna att i prosaform formulera en framtidsbild av Uppsala innerstad år 2030. Två grupper tog chansen att använda denna uttrycksform och här är deras bilder:

Framtidsbild 1
Framtidsbild 2

Film från Framtidsverkstaden i Uppsala

Svårigheter att ta sig an ny teknik i den översiktliga planeringen

Andra delen av dagen ägnades åt att fördjupa insikterna i svårigheterna med att ta sig an digitalisering och ny teknik i översiktsplaneringen. Vägledande frågor för detta var: Vad är svårt och varför? Vad blir konsekvenserna av detta? Vad behöver förändras? Arbetsgrupperna gjorde inspel under rubrikerna Ekonomi, Politik, Kompetens, Lagstiftning, Intern organisation, Dialog/kommunikation, Verktyg, Systemleverantörer och Externa faktorer. Här är några exempel på problemområden som definierades. För fullständig dokumentation se "Relaterad information".

Förbättra processen vid smarta städer. Illustration: Boverket
Canvas förbättra processen. Illustration: 10XLabs och Boverket

Inspel från de olika arbetsgrupperna

En tydlig vision och kunskapshöjande insatser kan ge politisk kraft

Inom området politik såg deltagarna flera tydliga hinder. Politiken är "här och nu" – vill visa på handlingskraft och ser inte alltid värdet av förändring. Översiktsplanens långsiktiga mål och perspektiv överlappar inte alltid så bra med politikens fyråriga mandatperioder och ibland kan det vara mer fokus på att få fram en översiktsplan än att den ska bli användbar. Låg kunskapsnivå i digitaliseringsfrågor hos lekmannapolitiker sågs också som ett hinder, liksom att relevanta kompetenser inte alltid involveras när beslut ska tas. Deltagarna såg därför ett behov av att höja den digitala kompetensen hos politikerna. Att koppla Översiktsplanen till en tydlig vision trodde man också kunde ge kraft att driva frågan politiskt.

Stimulans för att ta oss an komplexa frågor och förändra vårt sätt att jobba

Inom området kompetens beskrev flera arbetsgrupper ett nuläge präglat av osäkerhet och stress. Det finns en bred osäkerhet kring vad digitalisering och ny teknik står för och en upplevd känsla av att det är svårt att ta in ny kunskap och hålla den uppdaterad. Detta resulterar i en bristande beredskap för framtiden och att vi bara jobbar på som vi brukar istället för att få till den nödvändiga omställning som vi trots allt är medvetna om behövs. För att komma till rätta med det såg deltagarna ett behov av en bred kompetenshöjning inom området digitalisering och ny teknik. Vår nyfikenhet och vårt mod behöver stimuleras för att vi ska orka ta oss an komplexa uppgifter, nya verktyg och nya perspektiv och utveckla de nya arbetssätt och processer som fordras. Långsiktiga och samordnade strategier som involverar rätt kompetens, såväl internt som externt, är viktiga. Liksom att alla involverade aktörer känner sig delaktiga i utvecklingen av Översiktsplanen.

Fokus på syfte och funktion för en utvecklingsfrämjande upphandling

Inom området lagstiftning fokuserade diskussionen främst på upphandlingsprocessen, som med sina inneboende trögheter beskrevs som ett hinder för att handla upp innovation i relation till den snabba teknikutvecklingen. Att kommunen inte alltid har formulerat vad den vill så att proaktiva krav kan ställas på leverantörerna sågs som ett problem. Teknikutvecklingen skulle främjas av att kommunerna frångår specifika tekniska krav i upphandlingen och istället blir bättre på att formulera funktionsstyrda krav där ständig utveckling av teknik är en inbyggd förväntan. Deltagarna såg även ett mervärde av ett närmare samarbete med jurister och lagstiftare, i ett tidigt skede av processen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen