Digitaliseringens möjliga påverkan på rumslig utveckling

Vi har sett att planerare på regional och kommunal nivå har svårt att förhålla sig till teknikutveckling och digitalisering och väga in dess påverkan på rumsliga strukturer i den strategiska planeringen. Därför vill vi utveckla konkreta stöd i form av kunskapsunderlag och scenarier och ge bättre verktyg för att kunna agera och ställa krav på teknikutvecklingen i syfte att nå en god och hållbar livsmiljö.

I detta arbete vill vi i olika skeden bjuda in de främsta experterna med kunskap kring digitaliseringen och dess rumsliga påverkan.

Frågor som kommer att stå i fokus är:

  • Vilka teknologier kommer att få stor rumslig påverkan?
  • Vilka globala trender och drivkrafter påverkar och interagerar med teknikutvecklingen?
  • Vilka rumsliga strukturer stödjer de mål, värden och kvaliteter som eftersträvas? Och vilken betydelse kan teknikutvecklingen spela?
  • Vilka konsekvenser kan olika utvecklingsriktningar få för områden med olika strukturella förutsättningar?
Bild på kugghjul och noder.
Illustration: Pixabay

Bakgrund

Teknologiska innovationer är en viktig drivkraft bakom samhällets utveckling med konsekvenser för rumsliga strukturer. Boverket anser att det är viktigt att blicka framåt och skapa förståelse för möjligheter och risker med ny teknik och väga in detta i den fysiska planeringen. Först då är det möjligt att navigera i en föränderlig värld och vara med och styra utvecklingen i en positiv hållbar riktning.

En tydlig bild av vad som utgör det goda samhället, vilka värden och kvaliteter som vi vill ska genomsyra våra städer och regioner, är viktigt för att stärka förutsättningarna att ta tillvara teknikens möjligheter. Detta skapar också förutsättningar att kunna möta risker och negativa konsekvenser som den snabba utvecklingen kan medföra.

För att inspirera till ett mer proaktivt förhållningssätt till ny teknik och digitalisering i kommunernas arbete med översiktlig planering genomförde Boverket tre framtidsverkstäder under hösten 2017. I Boverkets rapport Smarta städer och regioner (2018:20) beskrivs tillvägagångssätt, resultat och reflektioner från detta arbete.

Under hösten 2018 tar vi nästa steg där vi genom fördjupade analyser avser att bygga upp kunskapen kring hur utvecklingen inom en rad teknik-områden kan komma att påverka rumsliga strukturer och visa på långsiktiga konsekvenser för hållbar utveckling.

Upplägg

Tillsammans med experter med primär kunskap om teknikutvecklingen inom olika områden kommer väl underbyggda scenarier av digitaliseringens möjliga positiva och negativa påverkan på fysiska miljöer att utarbetas. Som underlag till scenarierna kommer vi att ta fram ett bredare kunskapsunderlag som bl.a. ska visa på:

  • Mål, värden och kvaliteter kopplat till rumsliga strukturer
  • Globala trender och drivkrafter som på olika sätt påverkar och interagerar med teknikutvecklingen.
  • Teknikens genomslag och påverkan på samhället
  • Strukturella förutsättningar och dess påverkan på människors vardag
  • Planeringens spelregler och villkor

Konsekvenserna av scenarierna kommer under våren 2019 att analyseras tillsammans med planeringspraktiker med utgångspunkt i de olikartade strukturella förutsättningar som genomsyrar våra städer och regioner.

Avslutningsvis avser vi att analysera hur den fysiska planeringen, tillsammans med andra offentliga styrverktyg, kan bidra till ett bra samspel mellan rumslig utveckling och teknikutveckling.

Metod

Under hösten 2018 så kommer arbetet inledas med ett kunskapsseminarium i syfte att rama in teknologier som bedöms få stora effekter på rumsliga strukturer.

Detta seminarium kommer att följas av ett antal tematiska hearings med inriktning på ökat socialt kapital, stärkta ekosystemtjänster och resiliens samt långsiktigt hållbar tillväxt. Syftet är att definiera viktiga faktorer att ha som utgångspunkt för scenariekonstruktionerna och göra ett urval av ett antal rimliga antaganden.

Under våren 2019 kommer scenarierna att konsekvensbedömas med hjälp av planeringspraktiker på kommunal, regional och nationell nivå. I detta arbete ska också diskuteras hur de offentliga aktörerna på olika nivåer kan agera för att bidra till ett värdeskapande samspel mellan rumsliga strukturer och teknikutveckling.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej