Modellbaserad verksamhetsutveckling

På Boverket arbetar vi just nu med att utveckla en digital samhällsbyggnadsprocess. En del i det arbetet är att modellera de processer och informationsmängder som finns inom samhällsbyggnadsprocessen.

Att modellera innebär, för oss, att vi ritar upp förenklade bilder av verkligheten för att skapa en digital vägledning för både människor och maskiner. Vi gör det för att kunna få och ge en bättre förståelse om hur dessa komplexa processer ser ut och fungerar.

Modellbibliotek

Den modellering vi skapar ryms inom plan- och bygglagen. I modellbiblioteket finns resultatet av vår modellering.

Vi kommer att efterhand bygga ut vårt modellbibliotek och den kommer att innehålla olika typer av modeller.

Varför vi gör modeller

De som arbetar inom samhällsbyggnadsprocessen har en bild av hur processen ser ut inom sitt område, till exempel när man tar fram en översiktsplan eller en detaljplan. I plan- och bygglagen finns regleringar kopplat till processen som respektive aktör måste följa. Arbetssätt och processer för hur exempelvis kommuner arbetar varierar dock både mellan kommuner och inom kommuner. En detaljplan är inte den andra lik och inte heller arbetssättet när den tas fram. Därför siktar vi på en nivå av modellering som alla aktörer kan komma överens om.

I takt med att samhällsbyggnadsprocessen digitaliseras ser vi ett behov att alla som arbetar inom området har gemensamma bilder att utgå ifrån. Det handlar bland annat om en samsyn kring hur processerna ser ut för att:

  • ta fram regionplaner, översiktsplaner och detaljplaner
  • handlägga olika typer av bygglov
  • hantera byggfasen
  • handlägga tillsyn.

Det innebär även att ha en gemensam bild av vilken information som används var och när och av vem i dessa processer.

Boverket har inom ramen för Geodatarådet även drivit arbetet med att titta på vilka roller som förekommer i samhällsbyggnadsprocessen samt vilka informationsbehov dessa roller har. Detta presenteras nu med hjälp av korta användarberättelser, fördjupade användarberättelser och personas, så kallade fiktiva karaktärer. Detta kommer vara en grund för att arbeta vidare med användarbehov med hjälp av modeller. Vid "Relaterad information" kan ni nå hela rapporten om användarbehov.

Modellering är ett bra verktyg för att visualisera processer och information som används. Genom modellering får vi verktyg som hjälper både organisationer och enskilda personer att förstå, strukturera, analysera, visualisera och kommunicera verksamheters informationsbehov mer enhetligt.

Genom att publicera modeller som beskriver olika steg i samhällsbyggnadsprocessen vill vi öppna upp för diskussioner och få in synpunkter så att vi kan förbättra dem.

Vad är modeller?

En modell är en förenklad bild av verkligheten. Men en modell är mer än bara streck och lådor. Modeller används för att visa hur objekt och flöden förhåller sig till varandra.

Modeller fungerar som tankestöd men de behövs även till ren dokumentation i ett förvaltningsskede. Modeller ska gå att uppdatera samt vara tillräckligt kompletta för att visa hur en förändring påverkar befintliga objekt och flöden. Om man "rycker" i en låda ser man vilka andra lådor som hänger fast i den och som skulle komma att påverkas om man ändrar i den första lådan.

Att modellera innebär också att verksamhet och IT-/systemutveckling får bättre förutsättningar för att mötas.

Modeller som stöd för förändring

Det vi gör är modellbaserad verksamhetsutveckling. När vi har "ritat" upp hur delar av samhällsbyggnadsprocessen ser ut med nu gällande lagstiftning har vi också möjlighet att visa på vilka förändringar vi tror är nödvändiga för att nå en fullt ut digital samhällsbyggnadsprocess.

För att kunna genomföra en så stor förändring som digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen innebär måste vi bygga upp en gemensam förståelse över både vad samhällsbyggnadsprocessen är, vad det innebär och vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra. För det som inte kan beskrivas kan inte heller förändras.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej