Digitalisering av lov-, bygg-, och tillsynsprocessen

Boverket skapar förutsättningar för en digital hantering av lov-, bygg- och tillsynsprocessen. Hösten 2018 gjordes en förstudie och resultatet från den arbetar Boverket nu vidare med.

Från regeringsuppdraget

Detta arbete är en del av Boverkets digitaliseringsuppdrag, se "Relaterad information". I uppdraget står det att:

Boverket ska verka för en enhetlig tillämpning av PBL i dess helhet i digital miljö. ... Vidare ska Boverket se till att de krav som ställs i förhållande till byggreglerna kan hanteras och kontrolleras digitalt i byggprocessens olika delar. Det innebär digitalt tillgängliga byggregler och produktegenskaper.
Boverket ska förstärka sin medverkan för en effektiv och enhetlig tillämpning och utveckling av plan- och bygglagen i digital miljö. Det ska innefatta främjandet av digital planerings- och bygginformation, standarder, gränssnitt och informationsflöde mellan samhällsbyggandets aktörer.

I uppdraget står det även att Boverket ska arbeta för enhetliga tillämpningar där så är möjligt. Detta för att effektivisera utbytet av information digitalt och att reducera dubbelarbete. Samtidigt ska Boverket beakta intresset av kommunalt självstyre och utrymme for lokal utveckling.

Förstudien digitalisering av byggförfattningar

Under hösten 2018 bedrevs en förstudie på Boverket som handlade om digitala byggförfattningar. Förstudien hade både regeringsuppdraget och rapporten "Tidplan för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen", se "Relaterad information", att använda som ramverk. I tidplansrapporten finns bland annat ett mål att Boverket ska göra ett API av byggförfattningar tillgängligt i andra halvan av 2020.

Förstudien belyste ett flertal områden som behöver utredas vidare. Dessa utredningsområden sträcker sig från "vad kan göras just nu på kort sikt?" och "hur säkerställs rättsäkerheten?" till "om specifika regler ska klassificeras, hur ska det göras?".

Det pågående arbetet

Arbetet har nu inletts med att utreda frågeställningarna från förstudien. Inledningsvis genomförs en intressentanalys för att identifiera vilka aktörer som kan tänkas ha nytta av digitala byggförfattningar och vilka behov dessa aktörer har. På Boverket görs också en genomsyn av vad som kan göras redan i dag för att underlätta en digital tillämpning.

Samtidigt så pågår det nu arbete med att digitalisera lov-, bygg- och tillsynsprocesserna. Detta är en stor del av PBL och Boverket har delat upp arbetet i ett antal delar för att kunna fokusera på dem var för sig.

Digitalisering av lovprocessen

För att underlätta en digital tillämpning av PBL i lovprocessen kommer Boverket att inleda en inventering av det arbete som gjorts i "Får jag lov?"-projektet, se "Relaterad information". Målet är bland annat att ta tillvara på den kunskap och det arbete som finns i projektet för att sedan omsätta det till vägledning om hur lovprocessen kan hanteras digitalt.

Digitalisering av byggprocessen

Det kommunala digitaliseringsarbetet kring byggprocessen har ofta kommit i skymundan då arbetet med att digitalisera tidigare delar i processen har prioriterats i förändringsarbetet.

Arbetet inom detta område kommer bland annat bestå av att ta tillvara och förädla arbete som redan genomförts och det som genomförs just nu, speciellt från "Får jag lov?"-projektet.

Digitalisering av tillsyn i PBL

För att även möjliggöra en digital hantering av tillsynsärenden i PBL påbörjas ett arbete med att beskriva och modellera tillsynsprocessen. Målet är att leverera en vägledning för hur en digital tillämpning av tillsynsprocessen i PBL ska kunna ske.

Digitalisering av byggförfattningar

En del av regeringsuppdraget innebär att Boverket ska göra byggförfattningar tillgängliga digitalt för att underlätta tillämpningen och möjliggöra kontroller i en digital miljö. Målet är att göra byggförfattningarna tillgängliga i form av ett API. Programvaruleverantörer har sedan möjlighet att bygga tjänster baserade på byggförfattningarna. På så sätt kan byggförfattningar bli tillgängliga i det sammanhang där de behövs. Enligt den tidplan Boverket tidigare tagit fram ska ett API lanseras under andra halvåret 2020.

Detta innebär att göra relevant delar av Boverkets författningssamling digitalt tillgängliga, i begreppet ingår bland annat författningen Boverkets byggregler, BBR.

Delta i arbetet

För att hela samhällsbyggnadsprocessen ska kunna bli digitaliserad efter alla typer av aktörers behov så behöver vi din och din organisations hjälp. Kontaktuppgifter till uppdragsledare Johan Lindbom finns i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej