Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

I december 2017 fick Boverket från regeringen "uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen". Uppdraget sträcker sig till 31 augusti 2020.

Boverkets uppdrag innefattar:

  • främjande av digitala standarder
  • klargörande av roller och ansvar mellan aktörer för en digital utveckling inom samhällsbyggnadsprocessen
  • framtagande av författningsförslag som innebär krav på digital planerings- och bygginformation, standarder, gränssnitt och informationsflöden mellan samhällsaktörer

Regeringens övergripande målsättning är en effektiv samhällsbyggnadsprocess och en effektivare plan- och bygglag, som kan bidra till ett ökat bostadsbyggande och hållbar samhällsutveckling. Boverkets uppdrag har nära koppling till bland annat Lantmäteriets motsvarande uppdrag på digitaliseringsområdet. Läs mer om uppdraget, och se regeringsbeslutet i "Relaterad information".

Pågående delprojekt

Under hösten intensifierar vi nu arbetet med digitalisering med inledningsvis fyra parallella uppdrag kopplade till regeringsuppdraget för att nå målet med en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen:

Får jag lov?

"Får jag lov?" är ett Vinnova-projekt som Boverket driver tillsammans med kommuner, programvaruutvecklare, högskolor, myndigheter och husföretag. Projektet har som fokus att det i en nära framtid ska utvecklas digitala tjänster som stimulerar samhällsbyggandet. Läs mer om "Får Jag Lov?"-projektet under "Relaterad information".

Förstudie: Digital översiktsplanering och planeringsunderlag

Under hösten 2018 tas ett underlag fram för en förankrad och framtidssäkrad målbild för digital översiktsplanering och statliga planeringsunderlag. Förstudien kommer undersöka möjligheter med en helt digital planprocess och vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att skapa ett digitalt och standardiserat arbete kring översikts- och regionplaner samt för statliga planeringsunderlag.

Förstudie: Digitala byggförfattningar

Förstudie – Framtidssäkrad målbild digitala byggförfattningar. Syftet är att identifiera nästa steg för regeringsuppdraget kring digitala byggförfattningar för att under år 2020 kunna leverera dessa i ett API.

Realisering digitala detaljplaner

Boverket arbetar med målsättningen att alla nya detaljplaner som tas fram från och med 2022 ska kunna vara digitala. Innehållet i dem ska dessutom vara enhetligt, så att det oberoende av vilken programvara man arbetar med eller vilket IT-system man har, går enklare att arbeta med och analysera olika detaljplaner över administrativa gränser. Just nu ser vi över föreskrifter och allmänna råd. Dessa kommer även vara applicerbara på digitala detaljplaner. Under 2019 kommer resultatet av pågående arbete skickas ut på remiss.

Parallellt med Boverkets föreskriftsarbete har Lantmäteriet ett uppdrag att föreslå hur detaljplaner och annan information från samhällsbyggnadsprocessen ska tillgängliggöras. Ett första steg är att genomföra en Proof of Concept, PoC, tillsammans med ett antal systemleverantörer med syfte att skapa en nationell plandatabas. Boverket och Lantmäteriet har gemensamt ett ansvar för att kravet på innehåll i detaljplaner ska fungera tillsammans med kraven på hur de tillgängliggörs nationellt.

Goda exempel

I "Relaterad information" hittar du goda exempel på genomförda digitaliseringsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej