Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

I december 2017 fick Boverket från regeringen "uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen". Uppdraget sträcker sig till 31 augusti 2020.

Boverkets uppdrag innefattar:

  • främjande av digitala standarder
  • klargörande av roller och ansvar mellan aktörer för en digital utveckling inom samhällsbyggnadsprocessen
  • framtagande av författningsförslag som innebär krav på digital planerings- och bygginformation, standarder, gränssnitt och informationsflöden mellan samhällsaktörer

Regeringens övergripande målsättning är en effektiv samhällsbyggnadsprocess och en effektivare plan- och bygglag, som kan bidra till ett ökat bostadsbyggande och hållbar samhällsutveckling. Boverkets uppdrag har nära koppling till bland annat Lantmäteriets motsvarande uppdrag på digitaliseringsområdet. Läs mer om uppdraget, och se regeringsbeslutet i "Relaterad information".

Pågående delprojekt

Boverket arbetar i två parallella uppdrag kopplade till regeringsuppdraget för att nå målet med en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen:

Digitalisering av planeringsprocessen

Boverket arbetar med målsättningen att alla nya detaljplaner som tas fram från och med 2022 ska kunna vara digitala. Innehållet i dem ska dessutom vara enhetligt, så att det oberoende av vilken programvara man arbetar med eller vilket IT-system man har, går enklare att arbeta med och analysera olika detaljplaner över administrativa gränser. Boverket ser över föreskrifter, allmänna råd och vägledning. Motsvarande arbete initieras nu även för region- och översiktsplaner samt planeringsunderlag.

Parallellt med Boverkets föreskriftsarbete har Lantmäteriet ett uppdrag att föreslå hur planer och annan information från samhällsbyggnadsprocessen ska tillgängliggöras. Boverket och Lantmäteriet har gemensamt ett ansvar för att kravet på innehåll i planer ska fungera tillsammans med kraven på hur de tillgängliggörs nationellt.

Digitalisering av lov- bygg- och tillsynsprocessen

Boverket skapar förutsättningar för en digital hantering av lov-. bygg- och tillsynsprocessen. Under 2018 bedrevs en förstudie på Boverket som handlade om digitala byggförfattningar. Förstudien belyste ett flertal områden som behöver utredas vidare. Dessa utredningsområden sträcker sig från "vad kan göras just nu på kort sikt" och "hur säkerställs rättssäkerheten?" till "om specifika regler ska klassificeras, hur ska det göras?".

Arbetet pågår nu med att utreda frågeställningarna från förstudien. Samtidigt pågår det ett arbete med att digitalisera lov-, bygg- och tillsynsprocesserna vilket är en stor del av PBL.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej