På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utvärdering av strandskyddsreglerna

Granskad:

Boverket och Naturvårdsverket har utvärderat regelverket för strandskydd som trädde i kraft 2009 och 2010. Uppdraget redovisades till Miljödepartementet och Socialdepartementet den 1 oktober 2013.

Syftet med lagändringarna

Under 2009 och 2010 trädde nya bestämmelser om strandskydd i kraft i syfte att uppnå en mer enhetlig rättstillämpning. Ändringarna gällde bland annat förutsättningarna för att upphäva eller ge dispens från strandskyddet och fri passage närmast strandlinjen. Regeringen ville öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet och effektivisera prövningen genom en samordning av miljöbalken och plan- och bygglagen. Ändringarna syftade också till att främja utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång till stränder, genom att kommunerna i sin översiktsplan kan peka ut LIS-områden – områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Läs mer om regeringens intentioner med lagändringen i proposition 2008/09:119, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden.

Boverket och Naturvårdsverket genomförde 2013 en utvärdering av regeländringarna.

Slutsatser och förslag till åtgärder

Enklare att införa lättnader vid mindre sjöar och vattendrag

Boverket och Naturvårdsverket föreslår i utvärderingen att länsstyrelserna bör få upphäva strandskyddet i områden vid mindre sjöar och vattendrag om det finns underlag, till exempel inventeringar, som visar att området har liten betydelse för strandskyddets syften.

Generella förordnanden om undantag bör upphöra att gälla

I nära hälften av länen tillämpas äldre förordnanden om generella undantag från strandskyddsbestämmelserna. Enligt nu gällande regler är sådana inte längre möjliga att besluta. Eftersom förordnandena ofta är gamla, finns det risk för att de inte överensstämmer med det nuvarande strandskyddets syften. Dessutom leder detta till att tillämpningen i landet inte är enhetlig, vilket skapar oskäliga skillnader. För att få en mer likvärdig tillämpning föreslår Boverket och Naturvårdsverket i utvärderingen en övergångsregel som medför att dessa förordnanden upphör att gälla.

Svårt att avgöra om LIS lett till landsbygdsutveckling

Kommunerna fick år 2010 möjlighet att i översiktsplanen utse områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Kritik har framförts från både länsstyrelser och kommuner att LIS är oflexibelt. Det är svårt att definiera begreppen landsbygd och landsbygdsutveckling och hur LIS kan bidra till utveckling av landsbygden.

Vägledning till länsstyrelser och kommuner

Utvärderingen visar att stödet från de centrala myndigheterna till länsstyrelser och kommuner behöver utvecklas. Vägledningen om hur beslut om dispenser bör utformas behöver spridas på ett bättre sätt. Vägledningen behöver också kompletteras för att säkerställa att rättspraxis från Mark- och miljööverdomstolen når länsstyrelser och kommuner. Det behövs även mer vägledning om hur de särskilda skälen för dispensgivning och upphävande av strandskyddet i detaljplan ska tillämpas.

Nya regler 2014 för strandskyddet kring mindre sjöar och vattendrag

Som en följd av utvärderingen lade regeringen under våren 2014 en proposition om att införa regelförändringar i strandskyddet för mindre sjöar och vattendrag. De nya reglerna som trädde i kraft den 1 september 2014 ger länsstyrelserna möjligheten att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag om området har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Läs mer om vad regelförändringen innebar på Naturvårdsverkets webbplats, länk finns i Relaterad information.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen