Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kunskapsstöd vid samordnad tillsyn

Granskad:

I mars 2022 fick Boverket i uppdrag av regeringen att ta fram kunskapsstöd för byggnadsnämnder vid samordnad tillsyn. Uppdraget har slutrapporterats till regeringen.

Uppdraget

Boverkets uppdrag var att ta fram kunskapsstöd vid samordnad tillsyn för kommunernas byggnadsnämnder. I uppdraget ingick att:

  • ta fram en vägledning till stöd för byggnadsnämnder vid samordnad tillsyn,
  • samla in och tillgängliggöra exempel på beslutsmallar för byggnadsnämndernas tillsynsarbete, och
  • genomföra en utbildningsinsats om samordnad tillsyn för landets byggnadsnämnder.

Syftet med uppdraget var att förbättra förutsättningarna för byggnads-nämnderna att bedriva en rättssäker, effektiv och trygg tillsyn. Syftet var också att stärka förutsättningarna för byggnadsnämnderna att genom tillsyn, i samverkan med andra kommunala och statliga myndigheter, motverka arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet.

Vägledningstexter på PBL kunskapsbanken

Inom ramen för regeringsuppdraget har ett textpaket med 10 nya texter om samordnad tillsyn publicerat https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/samordnad-tillsyn/s på PBL kunskapsbanken. Vägledningen innehåller bland annat en grundläggande beskrivning av vad som menas med samordnad tillsyn och olika frågor som byggnadsnämnden kan ställas inför vid ett sådant arbetssätt. Vägledningen innehåller också konkreta exempel på hur olika kommuner arbetar med samordnad tillsyn.

Samordnad tillsyn

Exempel på beslutsmallar

Exempelmallar och vägledningstexter som beskriver hur tillsynsbeslut kan utformas har också tagits fram och publicerats på PBL kunskapsbanken. Texterna, totalt 67 stycken, bygger på exempel på beslut och mallar som samlats in från ett stort antal kommuner. Exempelmallarna och vägledningstexterna är avsedda att fungera som ett stöd när byggnadsnämnderna tar fram egna mallar eller skriver beslut.

Exempelmallar har tagits fram för beslut om byggsanktionsavgift, lovföreläggande, åtgärdsföreläggande, rättelseföreläggande, rivningsföreläggande och användningsförbud, och beskriver vilka olika delar dessa olika typer av beslut behöver innehålla. Vägledningen innehåller också flera exempel på formuleringar från de insamlade besluten och mallarna.

Exempel på tillsynsbeslut

Utbildningsinsatser

Under hösten och vintern 2022 genomfördes flera utbildningsinsatser för att sprida kunskap om samordnad tillsyn. Utbildningsinsatserna genomfördes genom ett webbseminarium och genom informationsinsatser vid olika konferenser och möten, bland annat Sveriges Kommuner och Regioners Bygglovschefskonferens 2022 och Boverksdagarna 2022.

Webbseminariet byggde till stor del på den vägledning som tagits fram i uppdraget och behandlade bland annat vad samordnad tillsyn är, reglerna kring detta och olika sätt för kommunerna att samordna sig. Seminariet utgick också ifrån exempel på hur två olika kommuner, Malmö och Ludvika, arbetar med samordnad tillsyn. Förutom experter från Boverket deltog Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson samt representanter från SKR, Malmö stad och Ludvika kommun i sändningen. Seminariet finns att se i efterhand på boverket.se.

Webbseminarium om Samordnad tillsyn

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen