På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ett tryggare Vetlanda centrum

Granskad:

Tekniska kontoret på Vetlanda kommun ville genomföra en trygghetsstudie som underlag till den nya centrumplanen. För att samla in kunskap genomfördes trygghetsvandringar och personalen utbildades i belysning för tryggare stadsmiljöer. Projektet syftade till att få en överblick över områden och miljöer i Vetlanda där det fanns problem med upplevd otrygghet.

Mål

Projektets målsättning var att kartlägga otrygga miljöer i ett underlag till den kommande centrumplanen. Genom medborgardeltagandet ville man inkludera fler människor och deras perspektiv på tryggheten i centrummiljön. Det långsiktiga målet var ökad jämställdhet i Vetlanda genom att skapa en fysisk miljö där alla har samma möjligheter att röra sig fritt och inte begränsas av otrygghet.

Metod och tillvägagångssätt

Arbetet inleddes med en trygghetsvandring där både medborgare och kommunens tjänstemän inbjöds att i mindre grupper vandra mellan olika definierade målpunkter i staden. En gemensam diskussion avslutade vandringarna. Resultatet från trygghetsvandringarna kompletterades med dialog och mentala kartor av elever i åk. 7-9 på Mogärdesskolan. Två och två fick eleverna markera trygga/trevliga platser respektive otrygga/otrevliga platser på kartbilder. Representanter från planeringskontoret tog anteckningar som kompletterade kartbilderna. Även en mindre grupp bestående av fem gymnasieflickor fick göra samma uppgift. Utöver detta försökte man även samla in synpunkter genom ett öppet möte på staden där människor kunde stanna till, diskutera och lämna synpunkter. Informationen samlades in med whiteboardpennor, vilket gjorde bildkvalitén svårtolkad. Det materialet fick därför lämnas utanför studien. Den insamlade kunskapen strukturerades i ett GIS-skikt med trygga respektive otrygga punkter. De platser som mest frekvent markerats fick en djupare analys.

Några kommentarer från projektledare Jan-Åke Johansson:

"Vårt projekt hade ambitionen att genom bl.a. trygghetsvandringar och dialog med skolungdomar fånga in hur staden upplevs ur trygghetssynpunkt. Vi kompletterade våra egna slutsatser från trygghetsvandringarna med en del av polisens brottsstatistik. Den var dock ganska svår att komma åt och ganska grov i sin lägesbestämning. Här tror jag att kommun och polis kan bli bättre att samarbeta med sina GIS-system."

"Vi försökte se hur skillnader mellan kvinnor och män ter sig, men vi fick inte fram några tydliga resultat där. Insamlingen var inte konsekvent könsuppdelad, vilket försvårade den biten. Det är svårt att bedöma effekterna av materialet eftersom vi fortfarande arbetar med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för centrala stadskärnan, dvs. Centrumplanen. Men tanken är att erfarenheterna från projektet ska vävas in i dokumentet."

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Resultatet av trygghetsvandringarna visade på typiska miljöer för otrygghetsupplevelser i centrum och utanför centrum. Upplevelserna utanför centrum kunde delas in i tre kategorier; idrotts- och friluftsområden, transportsträckor och externhandelsområden. Apoteksparken valdes ut och prioriterades för åtgärder. En konsult fick i uppdrag att ta fram en belysningsplan för området. Flera av de föreslagna belysningsåtgärderna i Apoteksparken genomfördes.

Boverket anser att Vetlanda tog ett bra initiativ när de valde att lyssna till skolungdomar i sin kunskapsuppbyggnad. Barn- och ungdomar är vanligtvis svårare att nå i traditionella samrådsförfaranden. De mentala kartorna var ett kreativt angreppssätt för att fånga in synpunkter från målgruppen i ett tidigt skede av planeringen. Däremot kunde det tydligare ha framgått att det var centrumområdet som var aktuellt i detta projekt. De synpunkter som hamnade i områden utanför staden riskerar att rinna ut i sanden då dialogen inte kopplats samman med en fortsatt planeringsprocess. Projektet visar även att det är viktigt att ha en genomtänkt idé kring dokumentation av synpunkter. Resultatet från det öppna mötet blev obrukbart då man valt fel pennor vid tillfället. Beskrivningen av de genomförda åtgärderna i Apoteksparken bedöms vara passande för att främja trygghetsupplevelser.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Trygghetsprojekt inför centrumplanen och förbättrad belysning utmed Storgatan
Projektägare: Vetlanda kommun, Tekniska kontoret
Resurser: 300 000 SEK
Beviljades medel för en kombination av strategiska, metodutvecklande och fysiska åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen