På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nya kunskaper om trygghet och jämställdhet används på flera sätt

Granskad:

Tingsryds kommun ville kartlägga ett stråk ut trygghets- och jämställdhetssynpunkt. I arbetet valde kommunen att fånga in kunskapen genom en riktad enkätstudie till de verksamheter och boende som framför allt nyttjade stråket. Därefter gjordes en trygghetsanalys av materialet. Resultatet ledde fram till direkta åtgärder av ett antal utpekade platser längs stråket och den nya kunskapen fick också genomsyra arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Tingsryds tätort då den togs fram parallellt med trygghetsprojektet.

Mål

Målet var att komma fram till vilka åtgärder som kan bidra till ökad trygghet och säkra miljöer som kan användas av alla oavsett kön, ålder och funktionsnedsättning.

Metod och tillvägagångssätt

Stråket som pekades ut för satsningen är ca 1,5 km långt och sträcker sig från Tingsryds torg och busshållplatsen i öst till Badvägen i väst. Sträckan binder samman en rad olika verksamheter, däribland en camping, en ridklubb, ett skyddat boende och bostäder. I ett första skede genomfördes en enkätstudie för att undersöka vilka som brukar den aktuella sträckan, på vilket sätt den används, vad de som vistas där upplever som otryggt samt vad som borde förbättras. Enkäten delades ut till elever vid ridklubben, boende i Mårslyckeområdet, campinggäster och till personalen vid det skyddade boendet. Av de svarande var en övervägande majoritet kvinnor. Åldersfördelningen var jämn från mindre barn till äldre pensionärer. I ett andra steg tog kommunen hjälp av en konsult då de genomförde en trygghetsanalys av platserna längs den aktuella sträckan. Analysen gjordes utifrån enkätsvaren och platsinventeringar. Resultatet redovisades i en rapport där förutsättningar och åtgärdsförslag i nio olika etapper. Främst var det avsaknad av belysning som gav upphov till otrygghetsupplevelserna. Även tät vegetation och markbeläggning skapade obehagskänslor. Sträckan mellan campingen och badplatsen framträdde som extra otrygg i materialet. Upplevelsen föranledde ökat bilanvändande. De mest otrygga grupperna var barn och äldre personer.

Några kommentarer från projektledaren, Annika Säw:

"Enkäten bestod av ett fåtal frågor med tillhörande karta, där de svarande kunde rita och markera de platser som de upplevde som otrygga. Vi lade ner extra arbete på att anpassa enkäten efter den målgrupp som vi ville tillfråga i projektet. Exempelvis fick vi förenkla text och frågornas formulering i enkäten till ridklubben då många av de svarande var barn och ungdomar. Vi översatte även enkäter till engelska och tyska innan vi lämnade ut dem på campingen. Vi undvek genomgående frågor som gick att besvara enbart med "ja" eller "nej". Istället gjorde vi en form av "ordlista" med positiva och negativa värdeord längst ner i frågeformuläret som hjälp till de svarande. Det blev en bra svarsfrekvens så det var väl värt arbetet. Resultatet bekräftade det vi redan kände, samma platser som vi misstänkte var otrygga framträdde även i undersökningsmaterialet."

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Effekten av projektet är framförallt att kommunens planerare fått en djupare kunskap om brukarnas upplevelser av området. Resultatet av projektet 'Tryggare Tingsryd' kom att bli en del av den fördjupade översiktsplanen för Tingsryds samhälle. Delar av förlag till åtgärder som togs fram har genomförts, främst belysningsåtgärder och asfaltering medan andra förslag i rapporten kommer att arbetas in i framtida detaljplan för det aktuella området.

Även efter projekttidens slut har kommunen genomfört flera fysiska förbättringsåtgärder i området. Kommunen har exempelvis genomfört belysningsåtgärder på delsträckan mellan mataffären och ridklubben. Den nya belysningen är vit och placerad överlappande så att mörka partier undviks. Det har också gjorts en del röjningsarbeten där det tidigare fanns skrymmande vegetation som bidrog till upplevelse av otrygghet i området. Kommunen har inte utvärderat åtgärderna men de har tagit emot uppskattning från medborgarna, band annat genom positiva spontana telefonsamtal. Fler etapper i åtgärdsarbetet kommer att genomföras så fort kommunen får råd.

Boverket anser att projektet har varit lyckat och att kunskaperna som anskaffades i ett inledande skede gått att följa och använda som en röd tråd genom planeringsprocessen - från enkätstudien till analysen, planen och till sist genomförandet av åtgärderna. Boverket anser också att det omfattande arbetet med anpassningen av enkäterna efter tillfrågad målgrupp skett på ett föredömligt sätt. Den höga svarsfrekvensen tyder på att utformningen stämt överens med målgruppen ur ett kommunikativt perspektiv.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Tryggare Tingsryd
Projektägare: Tingsryds kommun
Resurser: 70 000 SEK
Kontaktuppgifter (december 2012): Christer Kaisajuntti, christer.kaisajuntti@tingsryd.se
Beviljades medel för strategiska och metodutvecklande åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen