På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Trygga stråk och tunnlar

Granskad:

Samhällsbyggnadskontoret på Sollefteå kommun ville åtgärda utemiljöer i staden som upplevdes som otrygga, framförallt av kvinnor. En del stråk och i synnerhet vissa gångtunnlar var tyngda av klotter och hade bristfällig belysning och därför valde kommunen att fokusera på just dessa.

Syftet med projektet var att få människor att uppleva ett mervärde att vilja vistas i stadens utemiljöer. Mervärdet förväntades skapa ökad genomströmning, skapa social integration och ökad användning av offentliga platser.

Mål

Målet med projektet var att skapa attraktiva utemiljöer i och kring utpekade gång- och cykeltunnlar.

Metod och tillvägagångssätt

Ett antal gång- och cykeltunnlar hade genom tidigare inventeringar och åtgärdsprogram pekats ut som otrygga av Sollefteå kommun. I projektet åtgärdades fyra av dem. Samtliga gick under riksväg 90 och lång längs med välfrekventerade gång- och cykelstråk. I åtgärdsarbetet med tunneln närmast gymnasieskolan involverades eleverna i arbetet. De övriga omgestaltades av två konstnärliga snickare. Tunnlarna rengjordes, utsmyckades och belystes. Skymmande vegetation tuktades för att öka ljusinsläppet och förbättra siktförhållandena.

Några kommentarer från Matti Heino på Sollefteå kommun:

"Det som enligt min mening har fungerat väldigt bra är att projekterings- och driftsavdelningen har varit med även i de tidiga skedena av projektet. Det fick flera fördelar. Processen berikades med ny kunskap och därtill lärde sig driftspersonalen mycket om hur viktigt det är med skötsel. I fält kan de själva bedöma när åtgärder behövs för att stråket inte ska upplevas otryggt. Involverar man de olika förvaltningarna i projektets tidiga skede, upplever jag att det är lättare att få fram pengar till verksamhetens verkställande. Ett tips är alltså att lyfta in personer som representerar genomförandet och skötseln i projektets tidiga skede. Ytterligare rekommendationer är att försöka skaffa politiskt stöd när du startar sådana här projekt. Det ger mer tyngd. Det behövs även en projektledarresurs som aktivt och med kontinuitet driver projektet framåt. Tyvärr har vi inte hunnit utvärdera resultatet. ".

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Medborgarna har tagit till sig de nya tunnlarna enligt en undersökning som gjorts två år efter att projektet färdigställts.

Boverket anser att det skett en viktig samordning och förståelse för trygghetsfrågor ur ett jämställdhetsperspektiv, framför allt mellan kommunens olika förvaltningar. Ett annat positivt resultat av projektet är kommunens planerare börjat uppmärksamma skötselperspektivet redan i tidiga planeringsskeden samtidigt som personal från drift- och underhållssidan erhållit ny kunskap kring vad som skapar trygga respektive otrygga miljöer.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Trygga stråk
Projektägare: Sollefteå kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen
Resurser: 145 000 SEK
Kontaktuppgifter (december 2012): Matti Heino, matti.heino@solleftea.se

Beviljades medel för fysiska åtgärder.
Relaterad information om projektet kan fås via Boverkets webbplats i form av ett Ljudbildspel, via kommunen samt via tidningen Allehandas webbartikel publicerad 2013-07-14

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen