På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sollefteå - trygg kommun

Granskad:

Sollefteå kommun ville arbeta fram ett metodmaterial för jämställd fysisk planering. Därför genomfördes ett projekt där inflytande, stadsmiljö, fysisk planering och trafik- och kulturmiljöer studerades utifrån ett trygghets- och jämställdhetsperspektiv.

En genuspedagog och en kulturgeograf anlitades som expertis i arbetet. Syftet var att stärka tryggheten som en aspekt av god bebyggd miljö.

Mål

Projektets mål var att ta fram ett metodmaterial som skulle fungera som stöd för jämställdhetsintegrerat samhällsbyggande i Sollefteå kommun.

Metod och tillvägagångssätt

För att få fram underlag till metodmaterialet genomfördes en rad olika aktiviteter. Projektgruppen har studerat samrådsmöten, genomfört både fysiska och mentala trygghetsvandringar för olika målgrupper, analysera redan genomförda planprojekt och genomfört enkätundersökningar om stadsmiljö, inflytande, trygghet och trafiksäkerhet, studerat Sollefteås stadsmiljöer utifrån traditionellt manliga respektive kvinnliga miljöer samt fört diskussioner med olika organisationer i kommunen. Metodmaterialet beskriver dessa olika arbetsinsatser utifrån olika fokusområden. Varje avsnitt avslutas med reflektionsfrågor att använda i olika planeringssammanhang.

Några kommentarer ifrån Matti Heino, fysisk planerare på Sollefteå kommun:

"Projektet skapade en ökad medvetenhet kring jämställdhet, genus och trygghet i planeringssammanhang. Projektet handlade om att föra dialog för att öka förståelsen. Vi ville inte använda oss av checklistor eftersom det är alldeles för lätt att kryssa i en box om att åtgärd är genomförd. Det hanterar bara ytligt problematiken."

"I projektet analyserades ett redan genomfört planarbete i Stadsparken. Här tittade vi exempelvis på planens utformning. Ett resultat vi kom fram till var att vi missat mångfaldsperspektivet och olika kulturell syn på utformning av exempelvis lekplatser. När jag tänker efter så fick projektet den effekten att vi döpte om en plats i stadsparksplanen till "Aktivitetsytan" istället för "Ungdomsytan". Den nya formuleringen blev mer inneslutande av olika grupper i samhället. Användningen av platsen var redan tänkt att vara flexibel, men vi hade inte reflekterat över att vi genom ordval och etiketter påverkar hur platser används". (...)

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Sedan projektet avslutats har kommunen fortsatt att arbeta med jämställdhet och mångfald på kommunövergripande nivå. Det finns en stark politisk ambition när det gäller dessa frågor. På arbetsplatsträffar inom kommunen finns det numera en stående punkt med som heter "Jämställdhet och mångfald". Projektet har även lett fram till ökad förståelse och kunskap. Vid samrådsmöten görs en djupare analys av vem som yttrar sig, vilka frågor som tas upp och hur stort talutrymme olika personer får. Projektet har fått personalen att reflektera över vilka normer de har och vem de planerar för. I Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan finns avsatt medel att utbilda personal i frågan. Utbildningen kommer att utgå ifrån vår rapport och lärdomar i "Trygg kommun".

Boverket anser att projektet varit lyckat och att resultaten är konkreta och användbara även vid komplexa plansituationer. Metodmaterialet är tydligt formulerat med pedagogiska avslutande reflektionsfrågor i för olika plansammanhang. Effekterna av projektet bedöms framförallt ha gjort avtryck i kommunens interna processer, i synnerhet för de handläggare som deltog i projektet. Boverket ser mycket positivt på att materialet fortsatt används även efter det att projektet avslutats samt att kunskaperna sprids genom utbildning till övrig personal på kommunen.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Trygg kommun
Projektägare: Sollefteå kommun, Samhällsbyggnadskontoret
Resurser: 369 000 SEK
Kontaktuppgifter (december 2012): Matti Heino, matti.heino@solleftea.se

Beviljades medel för metodutvecklande och strategiska åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen