På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Erfarenheter från Södertäljeprojekt

Granskad:

Södertälje kommun har länge bedrivit ett aktivt jämställdhetsarbete, men trots detta präglades fortfarande en del delar av samhället av ojämställdhet. Kvinnor var i flera fall haft en underordnad roll jämtemot männen och resurserna fördelas ojämnt och orättvist mellan könen.

Mål

Syftet med projekten var att få kunskap om kommuninvånarnas upplevelser av närmiljön samt att öka kommuninvånarnas medvetenhet om kvinnors och mäns olika villkor för att därefter kunna skapa ett mera jämställt samhälle. Föräldrar och föreningar sågs som särskilt prioriterade målgrupper och därför genomfördes projektet "Föräldrautbildning i jämställdhet".

Metod och tillvägagångssätt

Inom ramen för projekten har det gjorts många trygghetsvandringar med olika målgrupper. En av de första aktiviteterna i projektet E.S.S. var att genomföra en trygghetsvandring med invandrarflickor i stadsdelen i Ronna. Projektorganisationen inom samverkansforumet ESS var lokal och den aktuella dokumentationen gjordes lokalt och var i huvudsak ett arbetsmaterial i flödet mellan deltagarna vid trygghetsvandringarna och samhällsbyggnadskontorets personal.

Kommentarer från säkerhetschef Sven Tillman angående trygghetsvandringar

"Det var ca ett 10-tal unga flickor som deltog i rundturen tillsammans med en processledare. Det märktes att de var ovana och kände sig lite osäkra till en början, men allt eftersom vandringen fortskred så blev de mer och mer entusiastiska. Processledarens tankar innan vandringen genomfördes var att det rimligtvis borde finnas många faktorer som skapar otrygghet hos unga invandrarflickor. Det visade sig dock att det enda som upptog deras känsla av otrygghet var den dåliga gatubelysningen. (...) Andra faktorer som t.ex. klotter och annan skadegörelse påverkade dem inte i någon nämnvärd utsträckning. Detta blev en viktig iakttagelse för det fortsatta arbetet i projekten.

En genomförd trygghetsvandring med äldre kvinnor i de centrala delarna av Södertälje visade på ungefär samma mönster. Den absolut mest framträdande otrygghetsfaktorn för dessa äldre kvinnor var dålig eller obefintlig gatubelysning. Dock framkom också t.ex. skrymmande växtlighet och klotter som faktorer som skapar otrygghet. Därvidlag skilde det sig mellan unga tjejer och äldre kvinnors upplevelse av otrygghet."

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Som ett direkt resultat av projekten rustade kommunen upp åtta gångtunnlar/gång- och cykelstråk upp med ny belysning. Efter att projekten genomförts har kommunen tagit beslut om att den utvecklade metoden för trygghetsvandringar skulle fortsätta att utvecklas inom ramen för den befintliga verksamheten. Sex trygghetsvärdar har anställts och dessa har fått i uppdrag att arbeta för en ökad trygghet ute i bostadsområdena. Trygghetsvandringar ses som ett av de viktigaste redskapen för trygghetsvärdarna för att kunna genomföra förbättringar tillsammans med andra aktörer. Det går numera att göra felanmälningar till Samhällsbyggnadskontoret via en mobil-applikation som tillhandahålls av "Håll Sverige Rent". Det har också tagits fram en kommunal felanmälningsapplikation.

Föräldrautbildningen som haft kopplingar till SFI har bidragit med bonuseffekten att många nysvenskar fått en naturlig och uppskattad språkträning genom att delta i projektet. Utbildningen har också bidragit till ett ökat genusperspektiv bland så väl förskolepersonal som bland föräldrar.

Boverket anser det är en fördel att Södertälje kommun arbetar med trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv, på bred front och på olika sätt. Boverket hade gärna sett en större dokumentation och uppföljning av arbetet. Särskilt då det gjorts genomgripande förbättringsåtgärder på flera av kommunens gång- och cykelstråk.

Fakta

Fullständiga projektnamn:Trygghet med ESS, Ett mer jämställt Telge (samt Föräldrautbildning i jämställdhet)Projektägare: Södertälje kommun
Resurser: 363 000 SEK och 480 000 SEK
Kontaktuppgifter (april 2013): Vivi Havia på Pedagogiskt centrum Södertälje, Vivi.Havia@sodertalje.se samt Michael McCarthy, michael.mccarthy@sodertalje.se
Beviljades medel för strategiska, metodutvecklande och fysiska åtgärder.
Mer information om de tre projekten kan fås av Södertälje kommun och via webbplatserna: http://www.sodertalje.se och http://www.pedagogisktcentrum.com/

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen