På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mjölby kommun arbetade på bred front för att öka trygghetsupplevelserna ur ett jämställdhetsperspektiv

Granskad:

Mjölby kommun valde att göra en stor satsning genom att planera för ett antal olika åtgärder för att öka tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv. Kommunen initierade flera projekt som på olika sätt skulle främja tryggheten både på utvalda platser och i sitt metodiska arbete med den kommunala planeringen. Här nedan beskrivs ett projekt som syftade till att förbättra tre centralt belägna gång- och cykelstråk.

Mål

Målet med projektet var att skapa en diskussion om trygghetsfrågan ur ett jämställdhetsperspektiv i samband med kommunens planläggning. Ett annat mål var att systematisera trygghetsarbete och frågor om jämställdhet.

Metod och tillvägagångssätt

Svartå Strand var ett stort stadsförnyelseprojekt med goda förutsättningar för långsiktigt hållbar stadsbyggnad med kvaliteter. Exempelvis låg området i direkt anslutning till resecentrum och attraktiva vattenmiljöer. Att trygghet och jämställdhet skulle ges extra uppmärksamhet och omsorg ansåg kommunens skulle bidra till en social hållbarhet.

Kommunen inledde arbetet med att hålla i ett par seminarier och en workshop med såväl tjänstemän som politiker. Först föreläste några externa föreläsare om några olika arbetssätt och perspektiv. Därefter gavs deltagarna, som var både politiker och tjänstemän, möjlighet att analysera aktuella planer och idéskisser. Workshoparna sågs som en utökning av samrådet för den aktuella fördjupade översiktsplanen och för att skapa ett större engagemang för pågående stadsförnyelseprojekt.

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Genom arbetet har politikerperspektivet gått från att mest handla om antal bostäder och antal invånare, till att fokusera stadsdelens framtida innehåll i form av olika typer av stadsliv, funktioner, upplevelse av trygghet. Projektet har inneburit god samverkan mellan centrala politiker och nyckelpersoner inom berörda förvaltningar. Projektet har resulterat i att allmän platsmark och trygghet har fått utökad uppmärksamhet i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Svartå strand.

Dokumentationen från arbetet har arbetats in i den fördjupade översiktsplanen samt i revideringen av den kommunövergripande översiktsplanen. Vid detaljplanering tillämpas numera dokumentmallar som uppgraderats vad gäller trygghets- och jämställdhetsaspekter.

Boverket ser positivt på Mjölby kommuns arbete med att vidta både strategiska och fysiska åtgärder för att på bred front skapa tryggare och mer jämställda stadsmiljöer. Boverket vill ge Mjölby kommun en stor eloge för sitt interna kreativa workshop-arbete med politiker och tjänstemän. Vid workshopen den 15 oktober deltog i stort sätt lika många män som kvinnor. Det skulle vara intressant att göra en uppföljning med nya trygghetsmätningar om några år.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Hur trygghet och jämställdhet skapas från översiktlig planering, till detaljplan och utförande
Projektägare: Mjölby kommun, Tekniska kontoret
Resurser: 52 785 SEK
Kontaktuppgifter (augusti 2013): Sara Hesse, sara.hesse@mjolby.se, tel 0142-85629
Beviljades medel för att genomföra strategiska och metodutvecklande åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen