På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bättre ljussättning gav tryggare och mer jämställda stadsmiljöer!

Granskad:

Mjölby kommun valde att göra en stor satsning genom att planera för ett antal olika åtgärder för att öka tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv. Kommunen initierade flera projekt som på olika sätt skulle främja tryggheten både på utvalda platser och i sitt metodiska arbete med den kommunala planeringen. Här nedan beskrivs ett projekt som syftade till att förbättra tre centralt belägna gång- och cykelstråk.

Mål

Målet med projektet var att åtgärda dåliga siktförhållanden på grund av växtlighet och brist på belysning längs tre centralt belägna gång- och cykelstråk.

Metod och tillvägagångssätt

För att få en bild av upplevelserna av trygghet och brist på sådan ur ett jämställdhetsperspektiv valde kommunen att genomföra traditionella trygghetsvandringar med tekniska kontoret, polis, Kombrå, Bostadsbolaget, Hyresgästföreningen och boende.

Vandringarna visade att äldre, och inte enbart kvinnor, kände otrygghet i de aktuella områdena. Vanligaste synpunkterna som framkom i samband med vandringarna rörde lampor, buskage, papperskorgar och trafik (exempelvis parkering, buskörning och höga hastigheter). Männen uttalade i större utsträckning än kvinnor att de var rädda för att få sina bilar vandaliserade medan kvinnorna påtalade rädsla för att bli överfallna.

En av de prioriterade platserna hade en insynsskyddad sittplats bredvid gång- och cykelbanan där det vistades personer som ingav rädsla och otrygghet för förbipasserande. En närliggande lekplats uppfattades som en otrygg plats eftersom den saknade god överblick och belysning. Kommunen anlitade externa konsulter för att omgestalta en av de aktuella platserna.

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

De tre gång- och cykelstråken samt lekplatsen åtgärdades efter dialog med allmänheten. Belysning som hade varit utsatt för upprepad skadegörelse åtgärdades genom att viss armatur byttes ut och kompletterades så att ljussättningen blev bättre som helhet.

Kompletteringen bestod av ett antal nya lampor som tekniska förvaltningen monterade "svårtillgängligt" för att minska risken för åverkan. Belysningen på lekplatsen placerades på ett sätt som gjorde att ljuset kunde spridas över en stor yta. Sittplatsen utmed ån öppnades upp så att den höga växtligheten ersatts med låga buskar. Sittmöjligheterna har blivit färre för att motverka att människor stadigvarande uppehåller sig på platsen.

Boverket ser positivt på Mjölby kommuns arbete med att vidta både fysiska och strategiska åtgärder för att på bred front skapa tryggare och mer jämställda miljöer. Att ta bort sittplatser kan innebära att tillgängligheten till offentliga platser minskar för vissa samhällsgrupper eller att kommunen bara "flyttar" ett problem till en annan plats. Det skulle därför vara intressant att göra en ny trygghetsvandring med samma personer eller annan typ av uppföljning av projektet om några år för att se hur insatserna de facto påverkat upplevelsen av de aktuella platserna.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Fysiska åtgärder för ökad trygghet och jämställdhet i Mjölby
Projektägare: Mjölby kommun, Tekniska kontoret
Resurser: 271 223 SEK
Kontaktuppgifter (2012): Sara Hesse, sara.hesse@mjolby.se
Beviljades medel för att genomföra fysiska åtgärder.
Relaterat material: Läs också om andra projekt som använt metoden trygghetsvandringar samt om Mjölbyprojektet om Fördjupad översiktsplan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen