På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gång- och cykelstråket mellan Kiruna och Ridstallet blev tryggare!

Granskad:

Det låga antalet gående och cyklister på stråket som förband Kirunas stadskärna med Kirunas Ridskola vid Lombiaområdet misstänktes bero på otrygghet. Kiruna kommun ville därför genomföra belysningsåtgärder längs med stråket och runt ridstallet. Projektet syftade till att öka antalet aktiva transporter.

Mål

Projektet syftade till att öka antalet aktiva transporter och projektmålet var att förbättra gång- och cykelvägen mellan målpunkterna för att påverka medborgarnas resandebeteende. Resandemönster och val av transportmedel grundläggs redan i unga år. Målet med satsningen var att uppmuntra barn- och ungdomar att gå och cykla till sina aktiviteter.

Metod och tillvägagångssätt

Som grund för de föreslagna åtgärderna genomfördes en enkätstudie bland flickor och unga kvinnor som använde ridstallet i Kiruna. I enkäten framkom att ljussättning var den främsta orsaken till upplevd otrygghet i området. Totalt inkom etthundra enkätsvar. I enkäten fick de svarande markera otrygga platser på en kartbild. I sammanställningen framstod de förbindande gång- och cykelvägarna som otrygga. Andra parametrar som skapade motstånd att använda cykeln eller att gå var utöver mörker även kyla, bekvämlighet och tidsbrist. Utifrån materialet sattes ny belysning upp längs med gång- och cykelstråket mellan ridskolan och Kiruna centrum.

Några kommentarer från Magdalena Wäppling, Kiruna kommun:

"Arbetet ingick i ett större projekt där vi tittade på trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Kiruna centralort. Efter att belysningsåtgärderna genomförts gjorde vi ytterligare en enkätundersökning inom den grupp som vi inledningsvis tillfrågat. I undersökningen framgick att sjuttio procent av de tillfrågade kände sig trygga runt stallet. Det var en märkbar förbättring jämfört med första undersökningstillfället där fyrtio procent uppgav att de kände sig otrygga i samma miljö (differens med tio procent). Fyrtiosex procent kände sig trygga på gång- och cykelstråket medan trettio procent fortsatt kände sig något otrygga." (...)

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Kommunen noterade en tydlig förbättring av den upplevda tryggheten efter det att den nya belysningen kommit på plats. Om användningen av gång- och cykelstråken ökat i och med satsningen vet man inte än. Kommunen får fortfarande många frågor om att ordna lokaltrafik till ridskolan men eftersom den ligger en bit utanför centrum är det svårt att lösa.

Boverket anser att genomförandet av åtgärderna skett helt utifrån ett tydligt identifierat behov från medborgarna och den specifika målgruppen flickor och yngre kvinnor. Den direkta kopplingen mellan medborgarnas delaktighet och genomförandet av åtgärderna är mycket positiv. Det är positivt att satsningen följts upp genom en enkätstudie till samma svarsgrupp som innan insatserna gjordes. Resultaten tyder på att den upplevda tryggheten förbättrats genom åtgärderna. Det hade varit intressant att också undersöka om den ökade tryggheten påverkat det faktiska resandemönstret på längre sikt.

fakta

Fullständigt projektnamn: Trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön. Ridstallet, Kiruna
Projektägare: Kiruna kommun
Resurser: : 335 000 SEK
Kontaktuppgifter (december 2012): Magdalena Wäppling, magdalena.wappling@kommun.kiruna.se

Beviljades medel för strategiska, metodutvecklande och fysiska åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen