På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Huddinge arbetar med jämställdhetsintegrering sen 2004

Granskad:

Huddinge kommun hade sedan tidigare aktivt arbetat med jämställdhetsintegrering, efter ett beslut från kommunfullmäktige 2004, om att kommunens samtliga verksamheter skulle jämställdhetsintegreras.

Det här projektet fokuserade på samhällsbyggnadsprocessen och att systematisera arbetet med jämställdhet och trygghet på flera nivåer vid planeringen av den fysiska miljön. Syftet med projektet var att öka kunskapen bland kommunens representanter för att skapa reella förutsättningar för att möta upp båda könens villkor och behov när det gällde just trygghet och jämställdhet.

Mål

Målet med projektet var att öka kunskapen inom områdena trygghet och jämställdhet för att på ett effektivt sätt jämställdhetsintegrera kommunens verksamheter, i det här fallet på olika nivåer av den fysiska planeringen.

Metod och tillvägagångssätt

Inom ramen för projektet togs det fram en nulägesbeskrivning genom en fördjupad kartläggning över trygghetssituationen i kommunen. Genom utbildning och andra insatser var tanken att kunskapen om trygghetsfrågorna skulle användas aktivt och genomsyra viktiga styrdokument. Det genomfördes exempelvis fyra trygghetsvandringar med olika grupper av invånare inom ramen för det här projektet. Intresset för vandringarna var större bland kvinnorna än bland männen. Det kan tolkas som att kvinnorna antingen kände sig mer otrygga eller att männen inte kände att problematiken var förenlig med deras mansroll, det vill säga att männen inte kände sig bekväma med att diskutera trygghetsproblemen.

Flemingsbergs station, före ombyggnad.
Flemingsbergs station, före ombyggnad. Camilla Fransson

Den förvärvade kunskapen användes därefter vid faktiska åtgärder i Flemingsberg som blivit utsett till pilotområde. För Flemingsberg hade kommunen nyligen upprättat en fördjupad översiktsplan (FÖP Flemingsberg 2009). Det gjordes en riktad enkätundersökning under våren 2010 som skickades till 3000 personer boende i två stadsdelar. Det framkom under projektets gång att de största trygghetsproblemen berodde på ödsliga gångvägar med dålig belysning, skadegörelse och klotter samt att onyktra personer vistades på en del platser. Erfarenheterna samlades slutligen i en gemensam handbok som ska fungera som ett stöd vid kommunens kontinuerliga trygghetsarbete.

Några kommentarer från projektledare Camilla Fransson

"Den kunskap vi fått när det gäller trygghetsarbete har vi framförallt arbetat in i två fysiska projekt: Program för den offentliga miljön i Flemingsberg som ska utmynna i flera fysiska åtgärder i stadsdelarna Visättra och Grantorp. Vi har precis börjat genomföra åtgärderna och det är ett projekt som sträcker sig framåt flera år i tiden."

Effekter, framtida arbete och Boverkets kommentarer till projektet

Efter att projektet genomförts har Huddinge kommun fortsatt att överföra kunskapen till andra aktuella projekt, exempelvis i stadsdelarna Visättra och Granstorp. Under år 2013 ska Visättra torg rustas upp och då fokuserar kommunen bland annat på effektbelysning av vissa platser som enligt kvinnor och män upplevts som otrygga. På torget ska fokus också läggas på förskönande och befolkande åtgärder som exempelvis en terrass, en lång rutschkana samt designade sittplatser.

Flemingsbergs station, efter åtgärder.
Flemingsbergs station, efter åtgärder. Camilla Fransson

Boverket anser att förbättringsarbetet föregåtts av en gedigen medborgardialog, där kvinnor och män bland annat fått beskriva vad de saknat på olika platser, ger goda förutsättningar för förankring och mer befolkade platser i det offentliga rummet. Boverket anser att de fysiska åtgärderna tillsammans med fler aktiviteter i området skulle kunna ge stora positiva effekter för trygghetsupplevelsen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Boverket välkomnar också den handlingsplan för trygghetsskapande åtgärder i Vårby Haga Masmo som kommunen initierade under 2012. Planen ska fokusera på upprustningsåtgärder vid ett tunnelbanetorg samt skapandet av en mötesplats med en spontanidrottsplan.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Trygghet ur jämställdhetsperspektiv i den fysiska samhällsplaneringen
Projektägare: Huddinge kommun; Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt Gatu- och trafikavdelningen
Resurser: 300 000 SEK
Kontaktuppgifter (januari 2013): Camilla Fransson, camilla.fransson1@huddinge.se, tel. 08–53 536413
Fick medel för strategiska och metodutvecklande åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen