På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tryggt i centrala Göteborg

Granskad:

Göteborg stads Park- och naturförvaltning har i samverkan med Polisen och Innerstaden Göteborg genomfört ett samverkansprojekt för att skapa en gemensam plattform att planera sina respektive verksamheter utifrån. Projektets syfte var att förbättra Göteborgs stadskärna utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Projektet innehöll både kunskapsuppbyggnad, dialog mellan olika aktörer och genomförande av fysiska åtgärder i Göteborgs innerstad.

Mål

Den övergripande målsättningen i projektet var att förbättra Göteborgs stadskärna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I samverkan mellan Göteborgs stad, Göteborgs köpmannaförbund och Polisen sattes gemensamma projektmål upp. Projektets målsättning var framförallt att skapa en konkret handlingsplan för förbättringar ur ett jämställdhetsperspektiv. Vidare hade projektet som mål att skapa en strategi för att integrera projektets resultat i ordinarie verksamhet. Därtill skulle fysiska förbättringar inledas för öka känslan av trygghet i centrum. Vid projektets avslut skulle 30 procent av åtgärderna enligt handlingsplanen påbörjats.

Metod och tillvägagångssätt

För att få en ökad kunskap om nuläget genomfördes inledningsvis en trygghetsvandring som startade i Brunnsparken, täckte delar av innerstaden och avslutades på Kungsportsplatsen. Även en enkätundersökning genomfördes på gatorna i Göteborgs centrum för att undersöka hur göteborgarna upplevde tryggheten i stadskärnan. Omkring tvåhundra personer deltog i studien. Dessa hade jämn representation utifrån kön, ålder och födelseland. Resultatet bekräftade att kvinnor i större utsträckning än män begränsar sitt rörelsemönster i staden pga. otrygghetsupplevelser. Utlandsfödda kvinnor upplevde sig mer trygga än svenskfödda kvinnor.

En extern konsult gjorde en stråkanalys av Rosenlundsområdet, som är en känd plats för gatuprostitution. Stråkanalysen gav två konceptidéer och en åtgärdsplan som syftade till att stärka områdets attraktivitet för att öka dess besöksfrekvens. Detta eftersom känslan av trygghet generellt ökar när fler människor rör sig och vistas på en plats. Analysen gav även förslag på fysiska åtgärder för att främja tryggheten. Flera av dem syftade till att öka befolkningen av platser och stråk. Bland annat genomfördes belysningsåtgärder på identifierat utsatta platser. Arbetet avslutades med en handlingsplan för året 2011 som definierade åtgärder som skulle genomföras av respektive aktör som deltagit i projektet.

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Boverket anser att det strategiska samarbetet mellan olika aktörer har fungerat på ett tillfredsställande sätt. Det sektorsövergripande arbetssättet, den breda ansatsen och den konkreta handlingsplanen skapar goda förutsättningar för ett gott resultat i det trygghets- och jämställdhetsfrämjande arbetet i Göteborg. Det vore intressant att få reda på vad som hänt efter projektets avslutande och om projektet fått de effekter man hoppades på.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Tryggt i centrum
Projektägare: Göteborgs stad, park- och naturförvaltningen
Resurser: 625 000 SEK
Kontaktuppgifter: Göteborgs stad, Park och naturförvaltningen

Beviljades medel för strategiskt och metodutvecklande arbete samt för genomförande av fysiska åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen