På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Jämställd trygghet - olika lika

Granskad:

Norra Biskopsgården i Göteborg präglades av problem som kan förknippas med utanförskap, som exempelvis höga ohälsotal, arbetslöshet och rekrytering till kriminella gäng. Omfattande skadegörelse och vandalisering skapade allmän oro och flera krismöten hölls i stadsdelen.

Även undersökningar som genomfördes av BRÅ och de lokala fastighetsägarna visade på svag trygghetskänsla i området. Det allmännyttiga bostadsföretaget Göteborgs stads bostads AB valde därför att tillsammans med Bo Bra genomföra projekt för att stärka tryggheten i området. Syftet med första delprojektet var kunskapsuppbyggnad och att underlätta för tjejer och kvinnor att ta del av det offentliga rummet på lika villkor som männen. Den andra delen av projektet handlade om att genomföra konkreta förbättringsåtgärder.

Mål

Målet var att öka kunskapen om kvinnornas upplevda känsla av trygghet och otrygghet som underlag för genomförande av fysiska åtgärder. Målet var också att öka medborgarnas delaktighet och engagemang i stadsdelen samt att konkret förbättra den fysiska miljön där så behövdes.

Metod och tillvägagångssätt

I projektets första fas undersöktes kvinnor och flickors upplevelser av trygghet i Biskopsgården. Deras synpunkter och förslag utvecklades till en åtgärdsplan i projektets andra fas där även fysiska åtgärder genomfördes. I projektet arbetades specifikt med att lyfta fram flickors och kvinnors upplevelser av den fysiska miljön i Biskopsgården. Arbetet med att fånga in deras otrygga platser skedde genom möten, trygghetsvandringar och enkätstudier. Utifrån kvinnornas synpunkter arbetades en åtgärdsplan fram för stråken mellan viktiga målpunkter och entréer i stadsdelen. I projektets andra fas genomfördes fysiska åtgärder. I det arbetet satt kvinnorna och flickorna med som referensgrupp för att säkerställa att resultatet motsvarade de idéer och förslag som formulerades i dialogen. Bland annat genomfördes belysningsåtgärder längs med strategiska stråk och en utsatt gångtunnel rustades upp genom målning och röjning av intilliggande vegetation.

Kommentarer från projektledare Margareta Sjöholm:

Innan vi startade vårt "Tryggt och jämnt"-projekt visade våra trygghetsvandringar tydligt att otrygghetsupplevelserna i området var direkt kopplade till platser och stråk där skadegörelse inträffat. Samtidigt kunde vi se att flickor och kvinnor inte rörde sig i området efter kl. 16:00. Killarna var mer synliga. Projektet inleddes därför med en inbjudan till alla flickor i åldrarna 14 – 18 år som var folkbokförda i Norra Biskopsgården. Tio tjejer anmälde intresse att delta i vårt förundersökningsarbete. Jämte flickorna hade vi även en grupp om tio kvinnor i åldrarna 19 år och uppåt. Genom både trygghetsvandringar och gruppdiskussioner förde vi dialog med flickorna och kvinnorna kring hur de rörde sig och var de träffades på området. Tillsammans fick gruppen även komma fram till vilken ny kunskap som vi behövde ta till oss för att kunna genomföra rätt åtgärder för att göra området tryggare. Föreläsningar och rundvandringar i området genomfördes därför med både ljusdesigner, trädgårdscontroller och en extern projektledare." (...)

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Lokal förankring och påverkansmöjligheter vid utformning under arbetets gång har lett till att de boende tagit till sig tunneln så att den ses som "deras tunnel nu". Det egna ansvaret har gjort att det exempelvis inte längre behövs tas ner träd för att alla ska kunna se exakt allt vad som sker runt, i och kring tunneln. Istället har fokus kunnat läggas på att arbeta vidare med belysningen, och de nya armaturerna har fått vara ifred. Erfarenheten är att engagemanget för det egna leder till minskad skadegörelse. Effekten har varit avtagande tillväxt och rekrytering till kriminella gäng och minskad skadegörelse. Medborgardialogen har fortsatt genom olika projekt. Bland annat anordnas lekplatsmöten, äldreträffar och yngreträffar."

Boverket anser att projektet inneburit en positiv insats i Biskopsskogen då det tydligt satt fokus på en medborgargrupp som varit underrepresenterad i Biskopsskogens offentliga miljöer. Tidigare var det pojkar och män som kontrollerade dessa domäner. Genom projektet fick även flickor och kvinnor möjlighet att ta plats och göra avtryck. Boverket ser positivt på att kvinnorna fungerade som styrgrupp i det fysiska förändringsarbetet för Biskopsskogen. Det uppfattas som en garant för ett behovsanpassat resultat. Det hade varit intressant med en uppföljande studie av hur kvinnorna upplever slutresultatet för att få svar på om de fysiska åtgärderna lett till ökad utomhusvistelse, även efter kl. 16:00. Det har funnits problem med dräneringen vid stor nederbörd då tunneln blivit obrukbar. Boverket hoppas att dessa problem avhjälpts och att uppföljning kommer att göras.

Projektbeskrivning

Fullständigt projektnamn: Jämställd trygghet - Olika lika, Två delprojekt indelade på Fas 1 och Fas 2
Projektägare: Göteborgs stads bostads AB i samarbete med stadsdelsförvaltningen
Resurser: 148 000 SEK (Fas 1) samt 980.000 (Fas 2)
Beviljades medel för strategiska och metodutvecklande åtgärder samt fysiska åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen