På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Det blev tryggare och mer tillgängligt i Falun

Granskad:

Trafik- och fritidsförvaltningen i Falun såg brister i kommunens arbete med cykeltrafik ur ett jämställdhetsperspektiv. De ville därför genomföra ett projekt som skulle stärkta kompetensen inom områdena jämställdhet och trygghet bland kommunens tjänstemän och politiker. Vidare ville kommunen få till en tydligare skyltning av centrala gång- och cykelstråk för att öka orienterbarheten.

Mål

Målet var att utbilda kommunens tjänstemän och också genomföra fysiska åtgärder som exempelvis att förbättra och tydliggöra skyltningen längs utvalda gång- och cykelstråk. Det övergripande syftet var att stärka tryggheten och jämställdheten såväl i kommunens strategiska arbete som i den fysiska miljön på gång- och cykelstråk mellan viktiga målpunkter.

Metod och tillvägagångssätt

Genom medborgardialog ville kommunen samla in ett underlag om vad som definierar trygga och otrygga platser i anslutning till kommunens gång- och cykelvägar. För att nå så många invånare som möjligt genomfördes trygghetsvandringar, dialog på stan, enkätstudier (vid evenemanget "Vintercyklisten", vilket är en kommunal utmaning med syfte att öka året-runt-cyklandet.) Kommunen valde framför allt att fokusera på unga kvinnors perspektiv på trygghet och jämställdhet kopplat till det offentliga rummet. Det hölls utbildningstillfällen och seminarier inom ramen för den trafikstrategi som togs fram parallellt med "Tryggt och jämnt"-projektet. Olika arbetsgrupper bildades av tjänstemän, ungdomar, politiker m.fl. som arbetade utifrån olika teman och målgrupper för att få in underlag kring trygga och otrygga miljöer längs med gång- och cykelvägarna.

Några kommentarer från projektledare Ulrika Bergman:

"I projektet upplevde vi att det var svårt att hitta de nya kommunikationsvägar som vi ville. Här hade vi behövt mer tid och även hjälp. Vi fick använda de kanaler som fanns i andra projekt på kommunen. Ungdomar nådde vi genom det pågående demokratiprojektet "Ungdomspanel och demokrati", unga kvinnor nådde vi genom evenemanget "Ladies Night" och vi passade även på att genomföra bredare enkätstudier i "Vintercyklisten". Där fick vi omkring tvåhundra svar. Skyltningen fokuserades längs med de fyra stråk som identifierats vid tidigare mätningar och av tillfrågade cyklister. På grund av hård arbetsbelastning har vi tyvärr inte följt upp projektet ännu. En effekt av projektet är vi har med oss tänket framöver och att vi genom de utpekade stråken har något gemensamt att utgå ifrån t.ex. i dialogen mellan olika förvaltningar. Synsättet kommer att implementeras i den kommande cykelplanen. En erfarenhet är att kommunen förvaltningsövergripande måste gå in med medel för att genomföra den här typen av projekt. Vi hann inte med att äska pengar utan fick omfördela i förvaltningens egen budget."

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Projektet resulterade i gång- och cykelvägvisning som sattes upp i Falu tätort för att öka orienterbarheten och stärka den upplevda tryggheten vid förflyttning mellan olika målpunkter. Åtgärderna syftade till att öka antalet gång- och cykeltrafikanter för att främja miljö och folkhälsa. Utgångspunkten för samtliga skyltade stråk var Stora Torget – en av Faluns viktigaste mötesplatser. Projektet har lett fram till kommunikativ, tydlig och estetiskt tilltalande skyltning utmed strategiskt viktiga stråk i Falu tätort. Tydligheten har förbättrat orienterbarheten för gång- och cykeltrafikanterna, vilket bedöms stärka känslan av kontroll och upplevd trygghet.

Boverket anser att kommunen arbetat på ett genomtänkt sätt och på bred front då de tagit sig an frågorna om att skapa trygghet och tillgänglighet ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är dock oklart om åtgärderna lett till den önskade effekten, med ett ökat antal gående och cyklister på de aktuella stråken. Därför vore det intressant att få ta del av en uppföljande mätning.

fakta

Fullständigt projektnamn: Exponering av Faluns gång- och cykelstråk
Projektägare: Falu kommun, Trafik- och fritidsförvaltningen
Resurser: 340 614 SEK
Kontaktuppgifter (december 2012): Ulrika Bergman, ulrika.bergman@falun.se

Beviljades medel för fysiska åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen