På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Upplyst skolmiljö ledde till tryggare och mer jämställd skolmiljö!

Granskad:

Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenberg genomförde ett värdegrundsprojekt på Tullbroskolan. Med medel från Skolverket och Boverket drev skolpersonalen en kunskapsfördjupning för personal och elever kring genus, jämställdhet och likabehandlingsfrågor.

Projektet syftade till att medvetandegöra hur normer och föreställningar styr hur vi behandlar varandra och vår fysiska miljö i skolan. Projektet syftade till att förändra bakomliggande orsaker och beteenden istället för att enbart åtgärda konsekvenser.

Mål

Projektets målsättning var att genomföra trygghetsskapande arbete såväl i den fysiska som i den sociala miljön. Det långsiktiga målet var att skapa tryggare skolmiljöer och att minska skadegörelsen.

Metod och tillvägagångssätt

Projektet genomfördes parallellt med ett jämställdhetsprojekt som beviljats medel från Skolverket. För att engagera lärare och elever att tänka normkritiskt genomfördes en rad olika satsningar. Bland annat förelästes för lärarna om motivation och bemötande, sexualupplysning utifrån ett normkritiskt perspektiv, kunskapssyn, inneslutning/uteslutning, utsatthet på nätet, skillnader i skolframgång etc. Eleverna fick delta i workshops, forumteater, rollspel med härskartekniker mm där frågeställningarna lyftes. För den delen av projektet som berörde de fysiska åtgärderna användes den s.k. "Husmodellen" där samtliga elever i åk 6 – 9 fick tycka till om otrygga platser på en ritning över skolbyggnaden. Elevernas markeringar och synpunkter följdes upp med djupintervjuer med utvalda grupper på skolan. I samtalen diskuterades både den inre och den yttre skolmiljön. Resultaten tydde på att skolbyggnadens baksida upplevdes mörk och kymig och att elever gav sig på varandra där. Belysningsåtgärder fokuserades därför hit. Åtgärderna genomfördes i samarbete med kommunens Stadsbyggnadskontor.

Några kommentarer från projektledaren:

"Projektet har rent konkret lett till att de nu finns belysning på baksidan av skolan. Vi upplever att det har blivit en mycket trevligare plats att vistas på. Men vårt projekt har inte enbart varit inriktat på fysiska åtgärder. Vi har även fokuserat på normkritiskt förhållningssätt kring genus, jämställdhet, attityder och beteenden. Vi har arbetat för att medvetandegöra både våra pedagoger och våra elever. Även föräldrar har varit delaktiga i processen. Vi har bl.a. ordnat föreläsningar för personalen och arbetat med amphi-produktion och forumteater för våra elever. Det är viktigt att ha med alla parter i förändringsarbeten eftersom även personalens angreppssätt, formuleringar och relationer till eleverna påverkar beteendena på skolan. Att enbart inrikta sig på eleverna är ingen väg till framgång. Vi tror inte heller på att enbart genomföra fysiska åtgärder. Grundinställningen och attityden måste förändras om man vill se resultat." (...)

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Effekten av projektet är framförallt en attitydförändring på skolan. Idag upplever personalen en ökad acceptans för att människor är olika, både bland elever och bland personalen. Effekten kan även utläsas i siffror. Tidigare år hade skadegörelsen årligen kostat Barn- och utbildningsförvaltningen över 500 000 SEK. Den utgiften sjönk till ca 100 000 SEK då projektet färdigställts. Projektet utvärderades genom intervjuer och enkäter till eleverna och deras svar tyder också på att skolmiljön upplevs som en tryggare plats att vistas på nu än tidigare. Projektet gav även effekten att skolledningen såg nyttan med det trygghetsskapande arbetet ur ett jämställdhetsperspektiv. Därför skapades en fast tjänst för en värdegrundspedagog som kontinuerligt driver och aktualiserar dessa frågor, inte minst genom likabehandlingsplanen.

Boverket anser att projektet varit lyckat då de beviljade medlen från de båda verken lyckats samordnas på ett bra sätt. Den gemensamma satsningen på Tullbroskolan har möjliggjort en belysning av olika aspekter av jämställdhetsfrågan. Resultatet visar att trygghet och jämställdhet inte enbart kan ses utifrån ett rumsligt perspektiv. Grundläggande beteendemönster måste medvetandegöras för att kunna åstadkomma långsiktigt hållbara förändringar. De parter som gemensamt format den sociala miljön på Tullbroskolan har genomgått en sådan process. De fysiska åtgärderna kom till utifrån elevernas egen uppfattning om var behovet var som störst. Genomförandet av belysningsåtgärderna anses vara värdefullt då det på ett pedagogiskt sätt visar ungdomarna att delaktighet kan leda till något manifesterat och varaktigt. Utvärderingen av projektet sammantaget med de minskade kostnaderna för skadegörelse på skolan tyder på ett lyckat projektresultat. Projektets effekter har goda möjligheter att bli uthålliga eftersom en genuspedagog tillsatts på skolan. Det borgar också för kontinuitet även om elevunderlaget förändras över tid.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Upplyst skolmiljö
Projektägare: Falkenbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Resurser: 110 000 SEK
Kontaktuppgifter (december 2012): Martin Lövström, martin.lovstrom@falkenberg.se

Beviljades medel för att genomföra strategiska, metodutvecklande samt fysiska åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen