På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ett bättre Romberga!

Granskad:

I Enköping skapade det allmännyttiga bostadsföretaget AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) ett projekt som syftade till att, i dialog med hyresgästerna, förankra fysiska åtgärder i området Romberga. Det aktuella bostadsområdet byggdes på 1960-talet och det hade förekommit en del konkreta problem med skadegörelse, våldsbrott samt sociala problem vilket gett området ett dåligt rykte. Det fanns en bild av att flertalet kvinnor i området, av olika anledningar, inte kom till tals vid utvecklingen av området. Därför ville företaget göra en undersökning där särskilt kvinnorna tillfrågades om deras upplevelser.

Mål

Det övergripande målet med projektet var att långsiktigt öka trivsel, trygghet och jämställdhet i bostadsområdet Romberga.

Metod och tillvägagångssätt

Hyresföretaget ville förbättra området i aktiv dialog med de boende utifrån ett trygghets- och jämställdhetsperspektiv. Därför anlitades bland annat ett konsultföretag som gjorde intervjuer med hyresgäster och andra personer som vistades i området. Det genomfördes också intervjuer med personal på en ungdomsgård samt med andra representanter från kommunen. Inom ramen för undersökningen gjordes först en så kallad PDS-analys. PDS står för "Problem Detection Study" vilket innebar att analysen byggde på ett förutsättningslöst undersökande utan låsningar i ett tidigt skede. Först när analysen var gjord togs det fram förslag till förbättringar i samråd med de boende. En stor del av de fysiska åtgärderna som föreslogs gick ut på att förbättra områdets belysning, exempelvis vid gårdsentréerna. Fokus låg också på hyresgästernas medverkan i beslut som rörde genomförandet av andra förbättringar i bostadsområdet.

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Enligt EHB har en effekt av projektet varit att det blivit mer naturligt att umgås och hjälpas åt, grannar emellan. För att öka tryggheten i området har en del invånarna börjat att nattvandra. För att få in fler synpunkter och förslag från de boende anordnades en samlingslokal med ett kafé under våren 2011. Det är till stor del de boende som sköter kafé-verksamheten, men på plats finns även en representant från EHB som fångar upp de synpunkter och förslag som uppstår i mötena mellan olika boende. Sedan projektet slutförts har de boende det också skapats ett foto-rum, en verkstad och det arrangeras målarkurser med en lokal konstnär som samtidigt håller på att lära sig svenska. Företaget har också genom fastighetsreglering arbetat med trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv genom att skapa bättre förutsättningar kring en parkering som tidigare upplevts som otrygg. Arbetet i Romberga har också gett ringar på vattnet i andra delar av kommunen och företaget har fått förfrågningar från boende i flera andra områden som också är intresserade av att bland annat driva en samlingslokal. Eftersom de boende under projekttiden lämnade önskemål om mötesplatser utomhus, har EHB också placerat ett flertal parkbord med bänkar i de gemensamma utemiljöerna.

Boverket anser att EHB visat prov på god helhetssyn genom att förbättringsarbetet breddats och fortsatt efter det att projektet avslutats. Den goda dialogen med boende har resulterat i ett flertal kloka slutsatser som i sin tur lett fram till konkreta förbättringsförslag. Boverket anser att EHB på ett bra sätt lyckats kanalisera de boendes engagemang och att projektet, tillsammans med de långsiktiga och fortsatta förbättringsåtgärderna, ger mycket goda förutsättningar för att öka upplevelserna av trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Ett säkrare, ett tryggare, ett levande Romberga
Projektägare: AB Enköpings Hyresbostäder
Resurser: 150 000 SEK
Kontaktuppgifter (nov. 2012):Thomas Lundmark, thomas@ehb.se, tel 0171-62 58 20
Beviljades medel för en kombination av strategiska, metodutvecklande samt fysiska åtgärder.
Relaterat material: Företagets hemsida http://www.ehb.se/ samt Projektrapport med mer information om projektet

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen