På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

ABF Småland frågade unga om trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv

Granskad:

ABF Södra Småland ville kartlägga hur ungdomar upplever tryggheten i sin närmiljö. Flickor och pojkar i åldrarna fjorton till tjugofyra år, bosatta på femton mindre orter i kommunerna Uppvidinge, Alvesta, Växjö och Tingsryd, medverkade i projektet. Syftet var att lyssna till ungdomarna och att visa att de kan påverka samhällsutvecklingen.

Mål

Målet med projektet var fånga in ungdomarnas upplevelser av sin närmiljö och låta dem beskriva vad de ville ändra på för att få en tryggare och trivsammare tillvaro.

Metod och tillvägagångssätt

För att förbereda underlag för undersökning av flickors och pojkars upplevelser av trygghet i de berörda orterna, startade projektledaren en diskussionsgrupp med ungdomar som tog fram frågor kring trygghet och jämställdhet. Det visade sig vara svårt att locka deltagare till diskussionsmöten som ABF anordnade. Detta fick projektledaren att utveckla nya metoder att nå ut till ungdomarna. Diskussionsmötena hölls istället på skolornas fritidsgårdar. Deltagarna fick diskutera trygghet och jämställdhet i de miljöer de vistades i. Deltagarna fick även svara på en enkät. Totalt deltog etthundratjugo ungdomar och fyrahundrafemtio enkäter besvarades. En ofta förekommande orsak till upplevd otrygghet var att möta ett gäng när man går ensam på en plats. De flesta otrygga miljöerna förekom på skolornas område. Fler rastvakter och mer öppna skolmiljöer föreslogs lösa problemen. Däremot upplevdes de egna orterna i stort sett trygga.

Kommentarer från projektledaren, Emma Asp:

"Vi upplevde det svårt att få ungdomarna att slita sig från sina ordinarie aktiviteter. Vi vände oss istället till de mindre orternas skolor i Växjö, Alvesta, Uppvidinge och Tingsryds kommuner. På fritidsgårdarna mötte vi många ungdomar och fick igång intressanta diskussioner. Vi skickade även ut enkäter till ungdomarna på skolorna."

"En av de viktigaste slutsatserna var att ungdomar framförallt kopplar trygghet och jämställdhet till sin skolmiljö. Ungdomarna kände ingen otrygghet på sin boendeort, utan främst i skolan. Enbart en plats utanför skolområdet framträdde som otrygg i materialet – Södertullsvägen i Braås. Angiven orsak var att många gäng och ungdomar samlades på just den platsen. I övrigt var det just skolmiljön som upplevdes otrygg. Det var framförallt gäng som fällde spydiga kommentarer man var orolig för. Ur jämställdhetssynpunkt upplevde ungdomarna att de hade samma förutsättningar och att det inte rådde några större skillnader i upplevelsen av trygghet mellan killar och tjejer."

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Båda undersökningsmetoderna kännetecknades av hög svarsfrekvens. I projektet lämnade totalt femhundrasjuttio ungdomar synpunkter, erfarenheter och förslag till åtgärder. En av lärdomarna från projektet är att i första hand använda de plattformar som redan finns när det gäller att engagera ungdomar i de här frågorna. Fritidsgårdarna visade sig vara en bra arena där ungdomarna var delaktiga. Tyvärr har det inte genomförts någon utvärdering av projektet och man har heller inte arbetat med någon spridning av studiens resultat, vilket är olyckligt. Projektet har framförallt fått effekten att ABF fått upp ögonen för trygghetsaspekter ur ett jämställdhetsperspektiv och studieförbundet har inlett ett samarbete med BRÅ och med de Småländska kommunerna.

I ett par av kommunernas bostadsområden som präglas av hög arbetslöshet och stor andel nysvenskar sociala mötesplatser där utbildning och stöd erbjuds kring körkortsteori, arbetsförmedling, försäkringskassa, barnmorskemottagning, systuga mm. Att känna till systemen och ingå i sociala sammanhang ses också som en form av trygghet. Fastighetsbolaget vittnar om att bostadsområdena har blivit lugnare och tryggare sedan ABF startade sin verksamhet i de aktuella områdena.

Boverket anser att projektet på ett bra sätt kombinerat två insamlingsmetoder för att förstå ungdomarnas trygghetsupplevelser. Det är positivt att projektledaren uthålligt provade olika angreppssätt för att få ungdomarna delaktiga och att inte gav upp när responsen var låg i början av processen. Det vore önskvärt att studiens resultat förmedlats vidare, framför allt till de aktiva ungdomarna men också till kommunernas politiker och/eller tjänstemän så att engagemang kan tas till vara och fungera som ett planeringsunderlag för att återkomma långsiktiga förbättringar av fysiska miljöer.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Unga röster om tryggt och jämnt
Projektägare: ABF Södra Småland
Resurser: 60 000 SEK
Beviljades medel för strategiska och metodutvecklande åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen