Hitta projekt inom projektet tryggt och jämnt

Inom satsningen Tryggt och jämnt delades 34 miljoner kronor ut till projekt för att öka tryggheten och jämställdheten i stadsmiljöer i hela landet.

127 projekt genomfördes av kommuner, landsting med flera. En del av dem går att få fram mer information genom att söka nedan.

Det finns 51 projekt
Relevans / Datum / A-Ö
 • Kronobergs län ABF Småland - Ungas röster

  ABF Södra Småland ville kartlägga hur ungdomar upplever tryggheten i sin närmiljö. Flickor och pojkar i åldrarna fjorton till tjugofyra år, bosatta på femton mindre orter i kommunerna Uppvidinge, Alvesta, Växjö och Tingsryd, medverkade i projektet. Syftet var att lyssna till ungdomarna och att visa att de kan påverka samhällsutvecklingen.

 • Stockholms län Botkyrka - utbildning i trygghet

  Botkyrka kommun har valt att satsa på flera parallella projekt för att stärka tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv. I det här projektet arbetade kommunen aktivt med jämställdhetsintegrering i trygghetsarbetet genom att utveckla både arbetsverktyg och höja kunskapsnivån i kommunen med fokus på planeringsprocessen. Genom projektet påbörjades ett arbete med att säkerställa att trygghet och jämställdhet också i framtiden ska vara ett fokusområde i det ordinarie planarbetet.

 • Hallands län Falkenberg - upplyst skolmiljö

  Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenberg genomförde ett värdegrundsprojekt på Tullbroskolan. Med medel från Skolverket och Boverket drev skolpersonalen en kunskapsfördjupning för personal och elever kring genus, jämställdhet och likabehandlingsfrågor.

 • Västra Götalands län Göteborg - Biskopsgården

  Norra Biskopsgården i Göteborg präglades av problem som kan förknippas med utanförskap, som exempelvis höga ohälsotal, arbetslöshet och rekrytering till kriminella gäng. Det allmännyttiga bostadsföretaget Göteborgs stads bostads AB valde därför att tillsammans med Bo Bra genomföra projekt för att stärka tryggheten i området.

 • Västra Götalands län Göteborg - genuskortleken

  Park- och naturförvaltningen på Göteborgs stad ville med utgångspunkt i upprustningen av Eriksbo park föra samtal och diskussion kring genusfrågor. Projektet syftade till att bidra med jämställdhetsperspektiv i förnyelsen av parken men också att utveckla den egna förvaltningens arbete med jämställdhet och trygghet.

 • Västra Götalands län Göteborg - jag känner mig trygg

  Föreningen Fastighetsägare Centrala Hisingen (FCH) såg i sina undersökningar att den upplevda otryggheten i området inte gick ner. Trots upprustning i området och en generell minskning av såväl polisanmälda brott som bostadsrelaterade brott i Göteborg som helhet. Undersökningarna visade även att upplevelsen av otrygghet skilde stort mellan Hisingens kvinnor respektive män.

 • Stockholms län Liljeholmen - Trekantsparken

  Parkområdet Trekanten ligger i Liljeholmen där det rör sig många hundägare, joggare och barnfamiljer. Idén med projektet var att göra en genomgripande analys av vad det var som skapade otrygghet i området. Tanken var att stadsdelsförvaltningen utifrån den analysen skulle skapa en miljö runt sjön Trekanten där alla, kvinnor såväl som män, kunde känna sig trygga och gärna skulle vilja tillbringa sin fritid.

 • Kronobergs län Tingsryd - Tryggare stråk

  Tingsryds kommun ville kartlägga ett stråk ut trygghets- och jämställdhetssynpunkt. I arbetet valde kommunen att fånga in kunskapen genom en riktad enkätstudie till de verksamheter och boende som framför allt nyttjade stråket. Därefter gjordes en trygghetsanalys av materialet. Resultatet ledde fram till direkta åtgärder av ett antal utpekade platser längs stråket och den nya kunskapen fick också genomsyra arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Tingsryds tätort då den togs fram parallellt med trygghetsprojektet.

 • Stockholms län Tyresö - Ung tunnel

  I Tyresö fanns det tidigare problem med klotter och skadegörelse i en del gångtunnlar och därför valde kommunen att starta ett konstprojekt som samtidigt skulle verka brottsförebyggande.

 • Västra Götalands län Viskafors - ökad trygghet

  Polisens mätningar visade att majoriteten av Viskafors medborgare kände oro att utsättas för brott. Samtidigt var den faktiska brottsstatistiken och risken att utsättas för brott lägre jämfört med kommungenomsnittet. Skillnaden mellan upplevd oro och faktisk risk fick Kommundelsnämnden att genomföra ett trygghetsprojekt som syftade till att informera medborgare, inventera genom trygghetsvandringar samt att genomföra trygghetshöjande åtgärder.

Sidansvarig: Webbredaktionen