På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

SOFT - Samordnad omställning till fossilfri transportsektor

Granskad:

Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket, Transportstyrelsen och Energimyndigheten har tillsammans arbetat med omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Samordningsuppdraget, SOFT, pågick under åren 2016–2019.

Energimyndigheten har haft i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen har bidragit i arbetet. Inom uppdraget har myndigheterna tillsammans tagit fram en strategisk plan för transportomställningen och arbetat med att genomföra åtaganden från planen och att följa upp förslagen i planen.

Målet med samordningsuppdraget var att bidra till att växthusgasutsläppen från transportsektorn minskar med minst 70 procent, mellan år 2010 och 2030, samt bidra till klimatneutralitet år 2045.

Samordningsuppdraget har avslutats under början av 2020 och en slutrapport har tagits fram som sammanfattar uppdragets genomförande och resultat. Den innehåller också en utvärdering av arbetsprocessen och lärdomar från samordningen.

Länkar till Energimyndighetens webbplats finns under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information". Bland annat finns en länk till Energimyndighetens webbplats där du kan ladda ner rapporten ”Samordningsuppdrag för omställning av transportsektorn till fossilfrihet – slutrapport”.

Regeringens klimatmål

Den 15 juni 2017 röstade riksdagen igenom en klimatlag och nya klimatmål.

Klimatmålen innebär att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Det finns dessutom ett klimatmål speciellt för transportsektorn som lyder: utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Klimatmålen ingår i det klimatpolitiska ramverket som lagregleras genom klimatlagen. Klimatlagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete.

Länkar till Riksdagens webbplats finns under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Omställningen

Transportsektorn behöver ställas om för att nå klimatmålen. Omställningen berör många delar i samhället där olika styrmedel används för att möjliggöra ett transporteffektivt samhälle med energieffektiva fordon och farkoster samt förnybara bränslen.

Den omställning som SOFT-arbetet tog sikte på bestod av tre övergripande delar:

  • Transporteffektivt samhälle

  • Energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster

  • Ökad andel förnybara drivmedel

Det var framförallt den första punkten som låg inom Boverkets verksamhetsområde.

Hur går klimatomställningen?

Panorama är ett samarbetsverktyg för Sveriges klimatomställning. Panorama ger användaren en överblick av klimatutsläppen, hur de kan minskas, vilka styrmedel som finns på plats tillsammans med information om hur omställningen går.

I verktyget finns möjlighet för externa aktörer att komma med egna inspel eller visa sina egna åtaganden. Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten har tillsammans utvecklat Panorama och står bakom verktyget.

Länk till klimatomställningsverktyget "Panorama" på Klimatpolitiska rådets webbplats finns under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Den strategiska planen

Energimyndigheten har tagit fram en strategisk plan för omställningen tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen. I den strategiska planen finns generella principer som bildar ett gemensamt förhållningssätt kring att hantera möjligheter, hinder och utmaningar i omställningen till en fossilfri transportsektor. Planen innehåller också åtgärder och förslag vilka sammantaget ska bidra till att uppfylla målet om fossilfrihet på ett för samhället kostnadseffektivt sätt.

Den strategiska planen överlämnades till regeringen den 28 april 2017.

Länk till "Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet" på Energimyndighetens webbplats finns under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Den strategiska planen har följts upp i en kontrollstation under 2019.

Länk till rapporten ”Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet” på Energimyndighetens webbplats finns under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Åtaganden och förslag

De sex samordningsmyndigheterna har försökt att identifiera de stora utmaningarna för omställningen och utifrån dessa föreslagit möjliga lösningar i form av 29 åtaganden och 59 förslag.

Med åtaganden avses åtgärder som de sex samordningsmyndigheterna kan genomföra inom ramen för sina myndighetsinstruktioner och regleringsbrev. Åtaganden är alltså sådana insatser som någon eller några av de sex myndigheterna i detta samordningsuppdrag själva råder över, och anger att de ska genomföra.

Samtliga åtaganden har också utvecklats i uppdragsbeskrivningar, där åtagandenas syften och mål, ansvarig myndighet, tidplaner med mera framgår.

Med förslag avses utredningar, regeringsuppdrag, styrmedel och andra åtgärder, som kan beslutas av regering eller riksdag. Förslag är alltså styrmedel och aktiviteter som de sex samordningsmyndigheterna föreslår bör ges i uppdrag till någon SOFT-myndighet eller någon annan aktör eller som bör utredas vidare.

Boverkets uppdrag med koppling till SOFT

Parkering – ett effektivt verktyg för hållbar stadsutveckling

Boverket fick i uppdrag i sitt regleringsbrev för 2018 att ta fram en vägledning om flexibla parkeringstal, detta uppdrag fanns med som ett förslag i den strategiska planen. Uppdraget slutrapporterades i oktober 2018.

Vägledningen handlar om varför parkering för cykel och bil kan vara en viktig del i kommunens arbete med att skapa en mer hållbar stadsutveckling. Flexibla parkeringstal lyfts som en metod för kommunen för att skapa förutsättningar för ett hållbart resande, effektivare markutnyttjande som i sin tur kan leda till en mer attraktiv stadsmiljö. Med denna vägledning visar Boverket att parkering kan ses som en del i arbetet med att nå ett hållbart stadsbyggande. Vägledningen ger kommuner tips om hur de kan arbeta med flexibla parkeringstal, men ger även exempel på vilka mobilitetsåtgärder kommuner parallellt kan arbeta med, i syfte att främja ett hållbart resande, effektivare markutnyttjande och en mer attraktiv stadsmiljö. Vägledningen visar vilka krav Plan- och bygglagen ställer på parkering kopplat till plan- och bygglovsprocessen.

Länk till "Vägledning om flexibla parkeringstal" finns under rubriken "På Boverket" i "Relaterad information".

Lämplighetsbedömning vid detaljplanering

Boverket fick ett uppdrag i regleringsbrevet för 2018 att ta fram en vägledning om lämplighetsbedömning och lokaliseringsprövning, som också var omnämnt i den strategiska planen. Uppdraget redovisades den 31 augusti 2018. Utifrån kraven i plan- och bygglagens andra kapitel ska kommunen göra en lokaliseringsprövning vid framtagandet av detaljplaner. Lokalisering av bebyggelse och verksamheter ska vara lämplig utifrån beskaffenhet, läge och behov. Frågor om kommunal ekonomi, hälsa, miljö, säkerhet och risker är centrala vid en lämplighetsprövning. Denna prövning brukar kallas lokaliseringsprövningens lämplighetsbedömning.

Länk till "Vägledning om lämplighetsbedömning och lokaliseringsprövning" finns under rubriken "På Boverket" i "Relaterad information".

Plan- och bygglagen som ett effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan

Boverket fick i juni 2017 i uppdrag av regeringen att se över behovet av att utveckla plan- och bygglagen för att lagen ska bli ett tydligare och ett mer effektivt verktyg och stöd för att kostnadseffektivt begränsa den klimatpåverkan som hänger samman med kommunernas planering av hur bebyggelse och infrastruktur lokaliseras och utformas. Uppdraget har redovisats i en skriftlig rapport.

Länk till rapporten "Plan- och bygglagen som ett effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan" finns under rubriken "Publikationer" i "Relaterad information".

Översiktsplanering för minskad klimatpåverkan

Boverket fick ett uppdrag i regleringsbrevet för 2016 att ta fram en vägledning om översiktsplanering för minskad klimatpåverkan. Åtagandet finns i den strategiska planen och syftar till att förstärka vägledningen. Detta har genomförts genom att vägledningen är publicerad på PBL kunskapsbanken på Boverkets webbplats. Boverket har förutom att publicera vägledningen även sänt ett webbseminarium som bygger på vägledningens innehåll.

I Sverige är utmaningen att minska utsläppen av växthusgaser störst inom transportsektorn, jordbruket och basindustrin. När det gäller översiktsplanering och minskning av utsläpp så är det framförallt utsläppen i transportsektorns som går att påverka.

Länk till "Vägledningen om översiktsplanering för minskad klimatpåverkan" finns under rubriken "På Boverket" i "Relaterad information".

Lärande exempel

I två av de uppdrag som Boverket haft med koppling till SOFT har ett antal kommunexempel publicerats. Länkar till dessa exempel finns under rubriken "På Boverket" i "Relaterad information". Klicka på länken och välj därefter vilket exempel du vill läsa om i menyn.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen