På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur genomför vi översiktsplanen?

Granskad: 

Vad händer med översiktsplaneringen efter att en översiktsplan har antagits? Hur kan planen börja leva och implementeras i senare skeden? Detta undersöks just nu i Kronobergs län genom projektet "Hur genomför vi översiktsplanen?". Projektet är ett av Boverkets arton nationella utvecklingsprojekt och genomförs av kommunerna Växjö och Alvesta i samarbete med länsstyrelsen i Kronobergs län.

Problematik i implementering av översiktsplanen

I Växjö har en problematik med att genomföra översiktsplanen uppmärksammats. Det handlar om en upplevelse av att de lägger mycket tid och resurser på framtagandet av översiktsplanen men att det sedan brister i implementerandet av den. För att komma tillrätta med detta startades projektet "Hur genomför vi översiktsplanen?" med syfte att överbrygga glappet mellan antagande och genomförande av översiktsplanen.

Projektledare är Henrik Johansson, gruppledare översiktlig planering Växjö kommun, och han menar att översiktsplanering handlar om tre steg: 1) ta fram, 2) genomföra samt 3) utvärdera.

Inspirationsträff som start till projektet

Projektet startades igång med en inspirationsträff under våren 2015. Där närvarade cirka 60 personer från Växjö, Alvesta och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Det var en bred blandning av professioner kopplade till planering som träffades och dessutom närvarade representanter från kommunerna Tingsryd, Älmhult och Ljungby.

Under denna inspirationsträff gavs en föreläsning av Gösta Blücher, Boverkets första generaldirektör, som satte översiktsplanering i sitt sammanhang. Dessutom berättade Helsingborg stad och Malmö stad om hur arbetet med översiktsplanering sker i deras kommuner.

Syftet med inspirationsträffen var att få en god blandning av teoretiska diskussioner och konkreta exempel för att förankra det kommande arbetet i projektet.

Arbetsgrupp och vidare arbete

Förutom Henrik Johansson, projektledare, bedrivs arbetet med projektet av en arbetsgrupp bestående av 8-10 personer från respektve kommun samt länsstyrelsen. Dessa träffas regelbundet och planerar upplägget för projektets fortskridande.

I augusti ordnas en studieresa till Roskilde, Danmark, för att ta del av deras arbete med planering. Trots att danska lagar skiljer sig från de svenska anser Henrik Johansson att det kan vara intressant och inspirerande att ta del av deras sätt att planera, och de har blivit rekommenderade att studera just Roskilde.

Djupintervjuer för att fånga olika perspektiv

Dessutom kommer projektet att grunda sig på djupintervjuer som genomförs med ett tiotal personer med olika professionsbakgrund i Växjö, Alvesta och på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Dessa personer är utvalda för att de vill få en bredd samt utomståendes perspektiv på översiktsplaneringen.

Henrik Johansson menar att de som aktivt arbetar med översiktsplanering ibland kan ta saker för givna i framtagandet av en ny plan men att det kan uppstå viss oklarhet vid implementeringen av den. Därför vill de veta hur olika professioner och personer tolkar planen. Han är ser med spänning fram emot resultatet av dessa djupintervjuer som kommer att ligga till grund för kommande seminarium i september.

Samma personer som deltog på inspirationsträffen kommer att bli inbjudna till kommande seminarium för att ta del av resultatet och diskutera det. Slutresultatet kommer att presenteras på ett slutseminarium i december 2015.

Mål och slutrapportering

Målet med projektet är att ta fram tydliga riktlinjer för översiktsplaneringen som kan leda till att implementeringen av översiktsplaner underlättas i senare skeden. Ett syfte med projektet är också att fler ska få större förståelse för hur planering fungerar och när olika professioner kommer in i planprocessen.

Henrik Johansson hoppas på att projektet ska leda till konkreta råd så att materialet kan spridas vidare till andra kommuner. Som tips till andra kommuner som ska genomföra liknande projekt betonar Henrik Johansson vikten av att börja i tid! Han tycker att samarbetet har gått bra i detta projekt och menar att det kan vara av stor vikt att personerna i en grupp har god personkemi.

"Hur genomför vi översiktsplanen?" slutrapporteras till Boverket i februari 2016. Slutrapporten hittar du i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen