På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gemensam tillsynsorganisation och samordning av tillsynsplaner inom PBL

Granskad: 

I Västra Götalands län har en problematik kring tillsynsärenden uppmärksammats. Kommunerna har många tillsynsärenden som är svåra att prioritera i det dagliga arbetet på grund av att de är så resurskrävande. För att underlätta arbetet med tillsynsärenden startades projektet "Gemensam tillsynsorganisation och samordning av tillsynsplaner inom PBL". Projektet är ett av Boverkets arton nationella utvecklingsprojekt och är ett samarbete mellan kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.

Bättre förutsättningar för tillsynsarbete

I Västra Götalands län arbetar kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg med att skapa bättre förutsättningar för att arbeta med tillsynsärenden i kommunerna. Det upplevdes som att det fanns bristande rutiner kring hanteringen av tillsynsärenden och för att underlätta detta skapades 2014 projektet "Gemensam tillsynsorganisation och samordning av tillsynsplaner inom PBL". Projektet handlar om att samordna arbetet med tillsynsplanerna i de tre kommunerna och utreda hur en gemensam tillsynsorganisation skulle kunna organiseras.

Projektet började med att politikerna i Trollhättans kommun önskade ett högre fokus på arbetet med tillsyn och tillgänglighet. Kommunen inledde detta arbete och blev därefter tipsade av Kajsa Reimert på Länsstyrelsen i Västra Götalands län om att det fanns stöd att söka från Boverket för att arbeta vidare med frågan.

Det ledde till en ansökan om att driva ett projekt inom området i samverkan med grannkommunerna Uddevalla och Vänersborg. De tre kommunerna har en lång historia av tätt samarbete kallas till och med i folkmun Trestad. Därför var det självklart att just dessa tre kommuner återigen skulle samverka och det fanns förhoppningar om att ytterligare stärka samarbetet genom projektet.

Projektledning, styrgrupp och arbetsgrupp

Projektledare var Daniel Holdenmark, Trollhättans kommun, och styrgruppen bestod av Jasmine Lilja, Vänersborgs kommun, Mikael Wennergren, Uddevalla kommun samt Kajsa Reimert, Länsstyrelsen. Styrgruppen tillsatte direkt en arbetsgrupp bestående av Joakim de Blanche, Trollhättans kommun, Rose Nyqvist, Uddevalla kommun samt Morgan Andersson och Martin Johansson, Vänersborgs kommun.

Inledningsvis hade styrgruppen och arbetsgruppen gemensamma möten en gång i månaden men arbetsgruppen insåg snabbt att de behövde ha tätare kontakt mellan mötena med styrgruppen. De lade direkt upp en arbetsplan för projektet men insåg snart att de var tvungna att revidera denna. Joakim de Blanche säger dock att detta sker i alla projekt och att de inte skulle göra något annorlunda om de gjorde om projektet från början. Han menar att ett projekt måste söka sin väg framåt.

Tanken från början var att alla tre kommuner skulle göra lika stort avtryck i projektet. Då Trollhättan precis hade gjort färdigt sin tillsynsplan för att kartlägga problematik som kan uppkomma i tillsynsarbetet var det ganska givet att de skulle fortsätta sitt arbete med detta.

Svårt att bedriva tillsyn utan kännedom om beståndet

Joakim de Blanche beskriver hur tillsynsarbetet generellt är svårt att bedriva då det är många parametrar som vägs in i arbetet. För att kunna göra ett kontinuerligt tillsynsarbete med stickprover måste det finnas statistik över vad som finns inom kommunens byggnadsbestånd. Det är svårt att veta hur många lägenheter som finns i varje hus eller hur många hissar som finns inom kommunen. Joakim de Blanche menar att det helt enkelt är svårt för en kommun att bedriva kontinuerligt tillsynsarbete när det inte är tydligt var detta ska ske.

I projektet ingick också att göra en utredning av hur ett möjligt samarbete mellan kommunernas plan- och byggorganisationer kunde organiseras. Till grund för arbetet med utredningen låg Sveriges Kommuner och Landstings rapport "Vägar till samarbete". Rapporten lägger fram olika alternativ till sätt att samarbeta på samt vilka för- och nackdelar som följer med de olika alternativen. Rapporten och dess olika alternativ diskuterades av arbetsgruppen och det gjordes avvägningar för vilken samarbetsform som skulle komma att passa bäst i just Trestad. Diskussionerna landade i att den bästa formen för en gemensam tillsynsorganisation skulle vara "Formaliserade nätverk och samarbetsprojekt" i kombination med "Samarbetsavtal inom olika specialistområden".

Tid är en bristvara i ett projekt

Joakim de Blanche menar att det är svårt att hushålla med den tid som finns i ett projekt. Det tar tid att ta fram data och statistik. Som tips till andra kommuner som ska genomföra liknande projekt säger Joakim de Blanche att det är viktigt att titta igenom lagstiftningen och att ta reda på vilka data som redan finns för att kunna utröna hur mycket tid som kommer att krävas av projektet.

I Trollhättan har de nu en ny stadsarkitekt, Gabriella Hemme, som inte har varit med under projektets gång men hon kommer att se till att arbetet fortsätter att leva efter slutrapporten. Hon kommer att föra projektet vidare och kan svara på frågor om det.

Slutrapportering och spridning av material

"Gemensam tillsynsorganisation och samordning av tillsynsplaner inom PBL" slutrapporterades till Boverket i maj 2015. Joakim de Blanche berättar att de planerar att sprida materialet i närområdet men delar gärna med sig av materialet till övriga som är intresserade.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen