På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

BEST (Boverket och EkoSystemTjänsterna)

Granskad: 

Från och med 2018 ska ekosystemtjänster genomsyra samtliga beslut som tas. Hur kan detta involveras i de beslut som fattas med plan- och bygglagen som grund? Nu utreds frågan genom projektet "BEST (Boverket och EkoSystemTjänsterna)" som är ett av Boverkets arton nationella utvecklingsprojekt. Projektets bas ligger i Malmö stad men i projektet deltar även kommunerna Vellinge, Eskilstuna, Ystad, Upplands Väsby, Trelleborg, Stockholm och Kristianstad.

MEST blir BEST

Under hösten 2014 satte Malmö stad igång ett projekt för att utreda hur ekosystemtjänster kan implementeras på detaljplanenivå. De inledde med frågan om det går att genomföra för att sedan fortsätta till frågorna var och när? Projektet kom att kallas "MEST (Malmö och EkoSystemTjänsterna)" men efter att ha beviljats stöd från Boverket tog ett delprojekt form som ett av Boverkets arton nationella utvecklingsprojekt och fick namnet "BEST (Boverket och EkoSystemTjänsterna)".

BEST-projektet startades upp i maj 2015 och syftet är att svara på om det går att genomföra ekosystemtjänster på detaljplanenivå. Malmö stad utgör basen i projektet men kommunerna Vellinge, Eskilstuna, Ystad, Upplands Väsby, Trelleborg, Stockholm och Kristianstad är med som referensgrupp.

Åke Hesslekrans, enhetschef Planenhet 3 Malmö Stad, står som projektledare men han vill hellre kalla sig "ideologisk ledare", det vill säga att han har en paraplyfunktion som vakar över projektet. Han betonar att den som gör projektledararbetet är Juliet Lidgren, arkitekt Malmö stad. Utöver de kommuner som utgör projektet har de även upphandlat en konsult, Ekologigruppen.

Startmöte med presentation och diskussion

De hade ett startmöte innan midsommar och Åke Hesslekrans menar att det var ett startmöte i dess riktiga bemärkelse, att de handlade om att lära känna varandra. På mötet presenterade alla kommuner hur långt de kommit med arbetet inom ekosystemtjänster och Malmö stad presenterade det arbete de genomfört inom ramen för MEST-projektet.

Därefter fick deltagarna diskutera frågan i mindre grupper. Eftersom projektkommunerna utgörs av ett kluster i Stockholm och ett i Skåne så fick de sitta med sina grannkommuner och diskutera. Deltagarna fick diskutera med personer inom samma område, översiktsplanerarna för sig, detaljplanerarna för sig och bygglovshandläggarna för sig.

Åke Hesslekrans menar att startmötet visade på att det finns ett tydligt behov av samarbete om ekosystemtjänsterna. Han säger att den gemensamma kunskapsmassan är en stor tillgång och att startmötet visade på att kommunerna ändå har liknande frågeställningar kring ekosystemtjänster.

Olika arbetssätt med komplext begrepp

I Malmö stad genomförs alltså ett pilotprojekt men Åke Hesslekrans betonar att det är viktigt att vara flera kommuner då de alla arbetar med ekosystemtjänster på olika sätt. Det handlar bland annat om hur de har valt att angripa frågan, via översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner eller detaljplaner alternativt i ett eget dokument.

Kommunerna har kommit olika långt med frågan och de lär sig av varandra. En av kommunerna uttryckte att de inte alls kommit igång med arbetet ännu men att det visade sig att de visst gjorde det - de hade bara inte benämnt arbetet som ekosystemtjänster. Åke Hesslekrans menar att detta är ett tydligt exempel på hur komplext begreppet faktiskt är!

Intervjuer, workshops och rapportskrivande

Framöver kommer Ekologigruppen att genomföra intervjuer med de olika projektkommunerna. Tre eller fyra representanter från respektive kommun kommer att intervjuas och i bästa fall ska de ha någon representant från varje plannivå för att få brett perspektiv av synpunkter och infallsvinklar på hur det arbetas med ekosystemtjänster idag.

Efter att intervjuerna är genomförda kommer en workshop att anordnas där de kommer att resonera kring vilka gemensamma problemställningar som finns samt hur resultatet kommer att se ut. Dessa diskussioner kommer att utgöra en viktig del av den rapport som Malmö stad och Ekologigruppen tillsammans kommer att ta fram.

Alla kommuner kommer att få granska och tycka till om rapporten så att den, som Åke Hesslekrans uttrycker det, landar på rätt sätt i projektet. När rapporten är klar kommer det slutligen att bjudas in till ett seminarium som öppnar upp för diskussion.

Stringent projektansökan ger god färdriktning

Som tips till andra kommuner som ska genomföra liknande projekt menar Åke Hesslekrans att det är viktigt med stringens i projektansökan. Det handlar alltså om att vara tydlig med vad det är som ska undersökas och vad som ska levereras. Han menar dock att detta inte måste vara skrivet i sten men om ändringar sker så är det sedan tydligt vad som har ändras.

Åke Hesslekrans säger att detta samarbete absolut har öppnat upp för möjligheten till fler samverkansprojekt. Han ser att kommunerna tjänar på att delge varandra fler synvinklar för att kunna vässa det arbete som genomförs.

Framtid och slutrapportering

Nu blickar Åke Hesslekrans fram emot att fortsätta med "BEST (Boverket och EkoSystemTjänsterna)". Han säger att de tar spjärn mot regeringsbeslutet om att ekosystemtjänster ska vara en del av alla beslut från 2018 och att det faktiskt är ganska bråttom fram till dess.

Projektet har avslutats och du hittar slutrapporten i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen