Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

På gång inom New European Bauhaus

Granskad:

New European Bauhaus baseras på en designprocess i tre faser; gemensam utformning, samskapande och spridning. Nedan ser du sammanfattning och exempel på vad som har gjorts och vad som kommer att hända i olika faserna, i Sverige, i Norden och i EU.

Period: oktober 2020 till juni 2021

Den första fasen av initiativet omfattar en samskapande process där en bredd av professioner utvecklar idéer och lösningar för framtidens livsmiljöer.

Sverige

Under våren 2021 har Boverket, Vinnova, Energimyndigheten, Formas och ArkDes samlat aktörer från hela landet både inom det offentliga och näringslivet i syfte att hitta former för att samordna och gemensamt stödja initiativ kring New European Bauhaus i Sverige.

Som en del i detta har vi tillsammans fört dialog med designers, arkitekter, ingenjörer, kreatörer, forskare och studenter från olika discipliner i syfte att ta sig an utmaningen att skapa hållbara livsmiljöer. Det har arrangerats informationsträffar, workshops där ett hundratal har deltagit och vi har deltagit i den nordiska samordningen av initiativet, se nedan.

Boverket har fått regeringsuppdraget att koordinera Sveriges insatser kring New European Bauhaus mellan juni 2021-februari 2022. 

Koordinera Sveriges deltagande i ett nytt europeiskt Bauhaus

Norden

Genom plattformen Nordic co-design samlades nordiska arkitekter, konstnärer, designers, ingenjörer, forskare, entreprenörer, studenter och andra intresserade för att forma det nordiska perspektivet för det New European Bauhaus.

EU

Under utformningsfasen har man på EU-nivå utvecklat en hemsida och en strategi för att sprida information, skapa engagemang och samla in goda exempel och initiativ kring ämnet. Kommissionen har även valt ut medlemmar till en så kallad högnivåpanel för rundabordssamtal, som hade sina första möten i april.

22-23 april gick den första New European Bauhaus-konferensen av stapeln, och ett stort antal event har organiserats av EU, dess partners och andra organisationer.

Bauhauspriset 2021 samlade exempel och nya idéer som kan inspirera det nya europeiska Bauhaus-projektet och bidra till att forma konceptet. Priset var en höjdpunkt i utformningsfasen. Tävlingen bestod av 10 olika kategorier som kopplar till Bauhaus värden. Vinnarna i priset 2021 fick en prissumma och ett kommunikationspaket för att kunna sälja in sina projekt.

2021 Prizes (på EU:s webbplats)

Period: september 2021-

Den andra fasen utgörs av implementering genom bland annat pilotsatsningar och utvecklad kunskapsspridning och byggande av nätverk. 

Sverige

Som en del i Sveriges svar på New European Bauhaus bjuder fem myndigheter och sex kommuner nu in multidisciplinära team att skissa på visioner för framtidens livsmiljöer i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Skissarbetet handlar om att på ett visionärt, konkret och lokalt förankrat sätt visa vägen till nydanande livsmiljöer som värnar om människa och miljö. Det är bland annat satsningar på grön industri i flera av kommunerna som gör att de är intressanta och potentiella internationella förebilder när det gäller klimatomställningen och skapandet av attraktiva livsmiljöer.

Anmäl ditt team (på ArkDes webbplats)

Kreativa team sökes när kommuner i norra Sverige ska tänka nytt

I regeringsuppdraget till Boverket finns tre nivåer av partnerorganisationer utpekade. Dessa träffas i september (fokus på uppstart och gemensam vilja), november (spridning av goda exempel) och januari (summering och nästa steg).

Norden

Följ det nordiska arbetet (på Nordic Bauhaus webbplats)

EU

Flera utlysningar finns nu att söka på europeisk nivå kopplat till tre teman:

Dessa utlysningar syftar till att stödja den konkreta transformationen av den byggda miljön och livsmiljön på en lokal nivå.

Dessa utlysningar syftar till att stödja innovation för att integrera hållbarhet, inkludering och estetik i nya läsningar och produkter.

Dessa utlysningar syftar till att ifrågasätta vårt tankesätt kring estetik, hållbarhet och inkludering och att involvera konstnärer, samhällsvetenskaperna, utbildare, kultursektorn och ungdomsorganisationer för att adressera vår tids socioekonomiska och miljömässiga utmaningar.

I denna del har EU-kommissionen aviserat att utlysningar för piloter kommer ske under hösten 2021.

Från och med 2022 kommer en ny, mer framtidsinriktad tävling att anordnas för att belöna nya idéer och lösningar för Bauhaus-initiativet.

Våren 2022 kommer den första New European Bauhaus Festival att hållas i Bryssel. Baserar på erfarenheterna på detta event kommer EU-kommissionen att skissa på ett koncept för ett årligt event från 2023 och framåt.

Period: oktober 2023-

Den avslutande fasen inleds 2023, då erfarenheter och goda exempel ska spridas inom och utanför EU.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen