På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att utreda en reglering av den tekniska utformningen av detaljplaner så att planinformationen blir återanvändbar

Granskad:

Boverket fick, under 2017, i uppdrag att utreda behovet av att reglera hur detaljplaner ska utformas tekniskt för att göra det enklare att utbyta informationen om planbestämmelser digitalt. Boverket föreslår att det införs krav i plan- och bygglagen, PBL och att bemyndiganden införs i PBL och plan- och byggförordningen, PBF.

Bakgrund

Möjligheten att utbyta information mellan olika aktörer försvåras av att kommuner och konsulter arbetar med olika tekniska lösningar som bland annat innebär att den digitala informationen ordnas och lagras på olika sätt.

I dag finns ingen reglering som anger att informationen om detaljplaner ska vara tillgängligt digitalt. Det finns en svensk standard som erbjuder ett digitalt överföringsformat för att göra det möjligt att utbyta information mellan IT-system (SS 637040:2916), se "Relaterad information", men det är frivilligt att använda den. (Standarden har tagits fram på initiativ av Boverket).

Uppdraget

Boverkets uppdrag var att utreda behovet av att reglera vilken standard som ska gälla för hur detaljplaner ska utformas tekniskt. Regleringen ska ske genom föreskrifter, och syftet är att förenkla digitalt informationsutbyte om detaljplaner.

Förutsättningar för digitala detaljplaner

I uppdraget ingick att utreda behovet av att reglera hur nya detaljplaner ska utformas tekniskt för att göra det enklare att utbyta information om planbestämmelser digitalt och att redovisa hur en författningsreglering kan utformas på föreskriftsnivå.

För att åstadkomma en digital samhällsbyggnadsprocess är det nödvändigt att information från detaljplaner kan återanvändas när detaljplanen vunnit laga kraft, exempelvis vid plangenomförandet. Boverket ska redovisa förutsättningarna för att införa en eventuell reglering, bl.a. när det gäller övergångstid för aktörerna i planprocessen, till exempel kommunerna.

Samordning

Arbetet har skett i samverkan med Lantmäteriet och då bland annat med representanter med ansvar för Lantmäteriets regeringsuppdrag om grundkartan.

Arbetet har också utförts efter samråd med länsstyrelserna, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting samt andra berörda aktörer.

Tider i uppdraget

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 30 augusti 2017.

Konsultuppdrag

Som en del i uppdraget skulle Boverket utreda behovet av en reglering för hur detaljplaner ska utformas tekniskt. Till detta har Boverket tagit hjälp av en konsult som utfört telefonintervjuer.

Konsultens frågeunderlag har Boverket tagit fram tillsammans med konsulten och med hjälp av utpekade organisationer i uppdraget.
Resultatet från konsultens undersökning kan du läsa om i "Relaterad information". Denna konsultrapport finns också som bilaga i Boverkets rapport av detta uppdrag.

Resultatet

Boverkets svar på uppdraget är rapporten "Digitala detaljplaner - Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt". Denna rapport återfinns i "Relaterad information".
I rapporten konstaterar Boverket att;

  • det behövs en reglering av den tekniska utformningen av nya detaljplaner,
  • en digital planprocess ställer krav på att enhetliga definitioner och att gränssnitt utvecklas och används, och
  • digital enhetlig detaljplaneinformation är helt nödvändig för att andra delar av samhällsbyggnadsprocessen ska kunna digitaliseras.

Konkreta förslag

Efter samråd med utpekade organisationer, nära samverkan med Lantmäteriet och efter en behovsutredning, bestående av ca 40 telefonintervjuer, föreslår Boverket att PBL ändras för att i

  • 4 kapitlet inkludera en ny 31 a § med lydelsen: Informationen som hör till detaljplanen och planbeskrivningen ska finnas i elektronisk form.
  • 16 kapitlet inkludera en ny 1 a § med lydelsen: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om formen för den elektroniska information som hör till detaljplanen och planbeskrivningen enligt 4 kap 31 a §.

Boverket föreslår också en ändring i PBF. I 10 kapitlet föreslås att en 29 § införs med lydelsen: Boverket får, efter att ha gett Lantmäteriet tillfälle att yttra sig, meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 4 kap 31 a § plan- och bygglagen (2010:900) om formen för den elektroniska information som hör till detaljplanen och planbeskrivningen.

I rapporten lyfter Boverket några viktiga frågor som utgör grundläggande förutsättningar för en digital planprocess. Boverket menar att dessa behöver uppmärksammas och få en praktisk lösning som ett nästa steg i utvecklingen av en digital planprocess.

  • Det är nödvändigt att det ställs krav på att även befintliga gällande detaljplaner och planbeskrivningar ska finnas i elektronisk form.
  • En författningsreglering som innebär att statliga myndigheter ska lämna planeringsunderlag i elektronisk strukturerad och enhetlig form bör utredas.
  • Vidare anser Boverket att det med författningsreglering behöver klarläggas hur handlingar ska skickas elektroniskt och hur övrig lagstadgad kommunikation under planprocessen mellan kommunerna och andra myndigheter ska ske elektroniskt.

Mer information

Rapporten som är Boverkets svar på uppdraget kan du hitta i "Relaterad information".

Uppdraget från regeringskansliet kan du läsa mer om i "Relaterad information".

Tidigare arbete av Boverket som rör området om effektivare samhällsbyggnadsprocess kan du läsa om i "Relaterad information".

Kontakt

Vill du veta mer om uppdraget eller känner att du kan bidra för ett bättre resultat så finns kontaktuppgifter till projektledaren i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen