På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lek och lustfylld rörelse

Granskad:

Fysisk aktivitet har stor betydelse för barn och ungas hälsa och utveckling – både psykosocial och motorisk. Barns rörelse är ofta samma sak som lek och leken är viktig för lärandet.

Barn har därför särskilt behov av ett landskap som stimulerar till lek och där de både säkert och tryggt på egen hand kan transportera sig till skola, aktiviteter och kompisar.

Hur kan barnens närmiljö utvecklas?

Men finns det tillräckligt med plats för barns lek och vardagsrörlighet i den byggda miljön idag? Hur kan barnens landskap – närmiljön, förskolegårdar, skolgårdar, lekplatser, gång- och cykelvägar - utvecklas för att stimulera barn till lek och rörelse? Hur ska vi tillgodose barns behov av friytor när våra städer förtätas? Hur kan vi ta tillvara ungas behov av lustfylld rörelse som skateboard, inlines eller parkour i planeringen? Barn och unga är en grupp i samhället med särskilda behov.

Barnperspektivet bör bli mer framträdande i planeringen. Många kommuner saknar idag normer och kvalitativa mått för barns utomhusmiljö. Skolor och förskolor etableras ofta utan att krav ställs på en god förskole- eller skolgård.

Barnens "platser" minskar

Friytor, grönområden och parker minskar i takt med förtätningen av bebyggelsen och krav på effektiv markanvändning. Det behövs en generell kunskap om barns behov i den byggda miljön, men även kunskap från barnen själva genom att göra dem delaktiga i planeringen. Här spelar skolan en viktig roll. Likaså behöver planeringens konsekvenser för barn synliggöras i den fysiska planeringen genom t.ex. barnkonsekvensanalyser.

Läs mer och få lästips i vägledningen

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen