På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Friluftsliv och rekreation

Granskad:

Friluftsliv är lätt att utöva om det finns attraktiva natur- och grönområden i närheten. Friluftsliv och rekreation bidrar med såväl fysisk aktivitet som upplevelser och återhämtning och är viktiga för hälsa och välbefinnande.

Sedan 2010 har Sverige en friluftslivspolitik och sedan 2012 även mål för friluftslivet. En stor del av friluftslivet till vardags utövas i det tätortsnära landskapet.

God tillgång på natur för friluftsliv

Kring många av våra städer och tätorter finns en rik natur i ett varierat landskap, vilket gynnar befolkningens rekreation och friluftsliv. Vad som anses vara tätortsnära avgörs lokalt, men forskning visar att användandet avtar med avståndet. Därför är det viktigt med tillgång till rekreations- och friluftsområden inom rimligt avstånd.

Friluftsliv har en ganska stark ställning i fysisk planering genom bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken, hänsynsparagraferna i plan- och bygglagen, planeringsunderlag m.m., men verkligheten är en annan. Många kommuner tar fram planeringsunderlag för grönstruktur och naturvård där friluftslivet ofta behandlas, men ändå exploateras mycket av den tätortsnära marken för bebyggelse eller annan markanvändning.

Fysisk planering enligt plan- och bygglagen har också begränsade möjligheter att påverka pågående markanvändning som jord- och skogsbruk samtidigt som värnandet av skogens sociala värden är svagt i skogsvårdslagen (SFS 1979:429). För att långsiktigt säkra tillgången på natur för friluftsliv bör områdesskydd enligt miljöbalken övervägas.

Tillgänglig natur

Även om det finns gott om natur för friluftsliv och rekreation kan tillgängligheten till den vara begränsad. Vägar och bebyggelse kan vara fysiska barriärer och tillgängligheten kan begränsas av brist på stigar, toaletter eller andra faciliteter.

Tillgänglighet handlar också om människors kunskap om att områden faktiskt existerar samt föreställningar om hur tillgängliga de är. Det behövs mycket information som marknadsför naturen och lockar ut människor. Att känna sig välkommen till, lockad och stimulerad av den tätortsnära naturen är avgörande för att området skall användas. Viktiga faktorer som avgör den upplevda tillgängligheten är markägande, inflytande och delaktighet, kunskap och information, gestaltning och skötsel.

Upplevelsevärden för rekreation och friluftsliv

Det tätortsnära landskapet används mer för rekreation och fysisk aktivitet om det är vackert, spännande och intressant och ger många möjligheter. Kvaliteterna ger upplevelsevärden som tillfredsställer människors behov av rofylldhet, naturupplevelse, lek och umgänge, och buller är näst efter skräp i naturen är det som stör mest (Petersson Forsberg, 2012).

Att säkra, utveckla och nyskapa kvaliteterna i den tätortsnära naturen kräver ett långsiktigt och strategiskt arbete från den fysiska planeringen, via genomförande till förvaltning och bruk.

Det gäller att upprätta mål för vad kommunen vill uppnå med olika delar av det tätortsnära landskapet och ha en strategi för hur man ska nå dit över tiden.

Ett sätt att öka kvaliteterna är också att bejaka initiativ från medborgare, organisationer, markägare, näringsliv och andra aktörer.

Läs mer och få lästips i vägledningen Planera för rörelse som du hittar under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen